Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ocena zmian chemizmu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów chemicznych

By Jan Macuda

Abstract

Tyt. nagł.Bibliografia s. 315.Dostępny także w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Przemysł chemiczny wywiera bardzo silny i różnorodny wpływ na wszystkie elementy środowiska naturalnego. Jednym z istotniejszych sposobów jego negatywnego oddziaływania jest składowanie odpadów powstających w różnych procesach technologicznych. Dotyczy to głównie odpadów powstających przy produkcji nawozów azotowych i tworzyw sztucznych, które zawierają znaczne ilości wymywalnych składników zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Składowane odpady, zwłaszcza w źle uszczelnionych składowiskach, są istotnym źródłem skażenia wód podziemnych i powierzchniowych. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wód podziemnych w rejonie składowiska i na podstawie analizy zmian koncentracji wybranych wskaźników pokazano trendy zmian jakości wód odpływających z omawianego rejonu. SŁOWA KLUCZOWE: ochrona środowiska, wody podziemne, składowiska odpadów. ABSTRACT: Chemical industry exerts a very strong and diversified influence on all environmental elements. One of the existing ways of its negative influence is deposition of waste produced during various technological processes. This mainly refers to the waste generated during nitrogeneous fertilizers and plastics production; the waste contains considerable amounts of washable organic and inorganic components, especially in the case of leaky landfills. Such waste, mainly disposed in untight landfills, is a significant source of contamination of surface and groundwaters. The results of laboratory analyses of groundwaters near the landfill and analyses of changes of concentrations of selected indices created bases for trends of qualitative changes of waters flowing out of the analyzed area. KEYWORDS: groundwaters, environmental protection, landfill

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008319022
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.