Abstract

To the memory of my beloved father, Mohammad Latif Anwar (1930-1994) Sammanfattning Datorer har blivit en nödvändighet i v̊art dagliga liv. De används i en mängd olika system, allt fr̊an avancerade system s̊asom flygplan, telekom-munikation och banksystem till hush̊allsapparater s̊asom TV, tvättmaskiner och mikrov̊agsugnar. Programvaran spelar en viktig roll i m̊anga av dessa system. Med framstegen inom teknik har datorer och i synnerhet deras programvara blivit ganska komplicerade. Eftersom v̊art beroende av pro-gramvara ständigt ökar, förväntar vi oss inte att programvaran ska fallera. Programvara har dock ofta fel. Resultatet av programvarufel kan vara allt fr̊an mindre irritationsmoment till stora ekonomiska förluster eller katastro-fala situationer. Fel i programvara kan bero p̊a en felaktig tolkning av krav, design-fel eller slarviga misstag av programmerare. Det finns flera sätt att kon-trollera kvaliteten hos programvara, inklusive rigorös och noggrann analys

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:CiteSeerX.psu:10.1.1.902.3413Last time updated on 11/1/2017

This paper was published in CiteSeerX.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.