Article thumbnail

Aerosol nanoparticles released into the environment of the selected operation

By Luboš Dvořák

Abstract

Import 16/04/2013Cílem diplomové práce je teoretický rozbor aerosolových částic uvolněných z vybraného provozu do životního (pracovního) prostředí. V první části jsou stručně popsány nanočástice a nanomateriály, způsoby a princip výroby oceli a válcování plechů. Podrobněji je popsána výroba oceli a válcování plechů ve společnosti EVRAZ Vítkovice Steel a.s. V druhé části jsem se zabýval samotným měřením množství a distribučního rozložení aerosolových nanočástic za běžného provozu v ocelárně a na válcovně plechů, jeho vyhodnocením a návrhem nových měřících míst. Dále měřením účinnosti respirátoru na válcovně plechů. Klíčová slova: nanočástice, nanotechnologie, ocel, válcování, životní prostředíThe aim of this diploma thesis is a theoretical analysis of aerosol particles released from selected service of factory to the environment (working). In the first part of this thesis are briefly described nanoparticles and nanomaterials options and principle of production steel and rolling steel. More detail of this way of production is mentioned in EVRAZ Vítkovice Steel a.s. In the second part of this diploma I dealed with measuring of the amount of aerosol and nanoparticle during normal operation of steel , it´s assessments and proposition of new measure place. As a last thing measuring effects of respirator during rolling steel.Prezenční040 - Katedra bezpečnostního managementuvýborn

Topics: nanočástice, nanotechnologie, ocel, válcování, životní prostředí, nanoparticles, nanotechnology, steel, rolling, environment
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/96272
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/96... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles