Croatian Digital Thesis Repository

  LONG-TERM SOURCES OF FUNDING

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  ANALYSIS OF THE CROATIAN FINANCIAL SYSTEM

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  The role of brand equity dimensions in selection of global and local beer brands

  Get PDF
  Proučavanje preferencija i razloga odabira globalnih ili lokalnih maraka od iznimne je važnosti, budući da pruža mogućnost prilagođavanja i pronalaska odgovarajućih marketinških strategija kako bi se osigurala najveća vrijednost marke za potrošača. U tom kontekstu analiziraju se uloge i važnosti dimenzija tržišne vrijednosti marke: svjesnost o marki, percipirana kvaliteta marke, asocijacije na marku i lojalnost prema marki te njihovi utjecaji na potrošačevo vrednovanje marke, njegovu namjeru kupovine i u konačnici spremnost plaćanja premijske cijene. Cilj ovog rada proučavanje je relevantnih razlika vrijednosti među markama i ustanovljenje preferencije potrošača prilikom odabira lokalne ili globalne marke piva. Provedeno je empirijsko istraživanje u kategoriji piva na četirima različitim markama proizvoda, dvjema lokalnima (Ožujsko i Karlovačko) i dvjema globalnima (Staropramen i Heineken). Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju punoljetni su potrošači piva u Republici Hrvatskoj i čine namjerni prigodni uzorak ispitanika. Rezultati istraživanja pokazali su da potrošači u Hrvatskoj različito vrednuju lokalne i globalne marke piva te prednost daju globalnim markama. Navedeno pruža mogućnost proširivanja portfelja maraka marketinškim menadžerima u multinacionalnim poduzećima preuzimanjem ili stvaranjem novih globalnih maraka piva, budući da ih potrošači pretežno preferiraju. Najveći utjecaj na potrošačevo vrednovanje marke kod lokalnih i globalnih maraka ima lojalnost prema marki. Izgradnja i/ili povećanje lojalnosti prema marki od iznimne je važnosti za poduzeće, budući da se lojalnost ne može jednostavno kopirati što predstavlja dugotrajnu zaštitu i konkurentsku prednost za marku određenog poduzeća. Marketinški menadžeri lokalnih i globalnih marki piva trebali bi pronaći sredstva i načine izgradnje odnosno povećanja lojalnosti za marke kojima upravljaju, budući da je ključna varijabla koja utječe na vrijednost marke upravo lojalnost prema istoj. Lojalni potrošači vrednovat će marku više, što će u konačnici imati utjecaj na njihovu namjeru kupovine i spremnosti plaćanja premijske cijene.Investigating preferences and reasons for choosing either global or local brands is extremely important while it provides opportunities for customization and finding appropriate market strategies to ensure maximum market value for consumers. In this context, the roles and the importance of the following brand equity dimensions are being analyzed; brand awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty, as well as the impact on the consumer brand evaluation, their purchase intent and, ultimately, willingness to pay the premium price. The aim of this thesis is to study important differences in values between brands and to determine consumer preferences when it comes to local or global beer brands. Empirical research has been carried out on four different brands, two local (Ožujsko and Karlovačko) and two global brands (Staropramen and Heineken). The sample for this research is purposive and suitable and includes adult beer consumers who are the citizens of the Republic of Croatia. The results of the study showed that consumers in Croatia have different values when it comes to beer brands and they prefer global brands to local ones. This provides the opportunity for the marketing manages in international companies to expand the brand portfolio by acquiring or creating new global beer brands, as they are mainly preferred by consumers. Brand loyalty has the biggest influence on consumer brand equity for local and global brands. Creating and/or increasing loyalty towards brand is exceptionally important to the company since loyalty cannot be copied easily, which represents the long term protection and competitive advantage for a particular company brand. Marketing managers of local and global beer brands should find tools and methods to build or increase loyalty for the brands they manage, since loyalty is the key value that affects brand value. Ultimately, loyal consumers will value the brand more, which will impact their purchase intention and willingness to pay the premium price

  Peer relationships in kindergarten

  No full text
  Rođenjem djeteta počinje njegova socijalizacija. Tijekom odrastanja dijete se polako odvaja od roditeljske sigurnosti i njegova se socijalna mreža postupno širi do ostalih članova obitelji, drugih odraslih pa sve do vršnjaka koje upoznaje u dječjem vrtiću. Dijete prilikom igranja, pričanja ili bilo kakve druge interakcije s vršnjacima stječe nova socijalna znanja, uči regulirati svoje emocije te odgađati svoje želje i potrebe kada je to potrebno. Najvažniji odnos među vršnjacima dakako je prijateljstvo. U ranome djetinjstvu dijete kao prijatelja navodi ono dijete s kojim provodi vrijeme u igri. Iz tog razloga cilj ovoga rada bio je dobiti uvid u vršnjačke odnose djece rane i predškolske dobi pomoću socijalnog statusa svakog pojedinog djeteta u skupini. U istraživanju je sudjelovalo 32 djece u dobi od 3 do 6 godina, a za potrebe istraživanja korištena je sociometrija. Iz dobivenih rezultata vidljivo je kako, suprotno od očekivanog, u kategorije „zanemaren“ i „odbačen“ ne utječe niti dob, niti spol.Child's socialization begins with its birth. While growing up, the child is being slowly separated from parental safety, and his social network gradually expands to other family members, other adults and to the peers that he meets in the kindergarten. The child during play, talking or any other interaction with peers, acquires novel social knowledge, learns to regulate its emotions, and to delay their desires and needs when needed. The most important relation between peers is, of course, friendship. In early childhood, a child says that his friend is that child with whom he spends time playing. For that reason, the aim of this paper was to gain an insight into the peer relationships of children of early and preschool age by using the social status of each child in the group. 32 children aged 3 to 6 years participated in the study, and sociometry was used for the purposes of the study. The results show that, opposite of what was expected, the categories "neglected" and " discarded" are not affected by age nor gender

  Zoonoses in game

  No full text
  U ovom radu s interdiscipliniranog aspekta pristupa se deskripciji zoonoza, njihovog učinka na životinjski i ljudski organizam, s osobitim osvrtom na specifičnosti divljih životinja kao rezervoara, ali i kao domaćina zoonoza. U tom smislu u ovome se radu daje koncizan prikaz etiologije zoonoza te se rad osvrće na specifičnost normativnog uređenja u Republici Hrvatskoj u smislu prepoznavanja zoonoza i poduzimanja konkretnih profilaktičkih mjera. Nadalje, s obzirom na analizirane statističke pokazatelje pojavnosti pojedinih zoonotskih bolesti ovaj rad bavi se s ukupno pet, slobodnom procjenom, izabranih zoonoza isključivo kod divljih životinja te pojašnjava njihov prijenos na ljudski organizam uz opis kliničke slike kod pojedine zoonotske bolesti uz navođenje konkretnih profilaktičkih mjera potrebnih za smanjenje ili istrebljenje konkretnih zoonoza kao i preventivne mjere zaštite od moguće zaraze.From interdisciplinary aspect this paper contribute a description of zoonoses and theirs performances to organisms of animals and humans. This paper specifically focuses on the wild animals as a reservoirs and host of zoonoses. In this meaning this paper give a concise review of zoonoses etiology and also this paper look back to specificity of normative arrangement in the Republic of Croatia, last in particular about recognition zoonoses and taking specific prophylactic measures. Further more, the results of the statistic analysis point to the causes of indicators of some zoonoses, consequently this paper go in for five zoonoses at wild animals, which are the author freely chooses. This paper calrified transmission of zoonotic diseases from wild animals to human, besides that is given a description of clinical features. About this clinical features paper gives a specific prophylactic and preventive measures which are required for reduction and destruction of zoonoses and for preventing any infection

  The role and importance of social networks in promotion of turoperators package holydays on tourism market

  No full text
  Uloga društvenih mreža iz dana je u dan sve veća. Današnji potrošači ne traže vijesti, proizvode i usluge, već do njih dolaze sami na brojne načine. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije olakšao je dostupnost turističkih informacija. Društvene mreže pokazale su se kao ključan faktor u promociji, ali i općenito u svim segmentima poslovanja. Upravo taj način promocije omogućuje jednostavan, kvalitetan i brz način predstavljanja proizvoda i usluga širokom krugu potencijalnih klijenata, uz minimalne troškove. Turizam kao aktivnost svoj razvoj i napredak prepušta društvenim mrežama. Komunikacijske i marketinške strategije u digitalno doba moraju udovoljavati zahtjevima suvremenog čovjeka koji želi da mu se pristupa jednostavno i u skladu s njegovim potrebama. Ova činjenica posebice se odnosi na mlade, kao jedne od najzahtjevnijih skupina potrošača. Oni odluku o turističkoj destinaciji donose na temelju informacija koje konzumiraju putem raznih komunikacijskih kanala, pri čemu prednjače društvene mreže. Zbog razvoja suvremenih tehnologija, paket aranžmani sami traže svoje potrošače. Prateći sklonosti i interese svojih potrošača, u digitalnom je vremenu vrlo lako znati kome je potreban odmor, kome zabava, a kome opuštanje

  Experimental Assessment of AgustaWestland AW139 Helicopter Noise Characteristics

  Get PDF
  Buka helikoptera je jedan od glavnih čimbenika na utjecaj ljudi, posada, okoliša te izvršenje same misije za koju je helikopter namijenjen. Svakodnevna izloženost buci koju stvara helikopter ima dugoročan učinak na zdravlje ljudi. Ovaj diplomski rad pristupa temi kojoj je cilj odrediti količinu vanjske i unutarnje buke na helikopteru AgustaWestland AW139 u vlasništvu Specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske te ustvrditi na koji način i u kojoj mjeri utječe na rad posade i tehničara. Okosnica rada je prezentirana u poglavlju gdje su prikazani rezultati mjerenja vanjske i unutarnje buke na helikopteru AW139, te analiza dobivenih rezultata.Helicopter noise is one of the major factors in influencing the people, aircrews, environment and the execution of the mission for which the helicopter is intended. Daily exposure to noise generated by a helicopter has a long-term effect on human health. This thesis approaches the topic of determining the amount of exterior and interior noise on an AgustaWestland AW139 helicopter owned by the Special Police of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia and determining how and to what extent it affects the work of crew and technicians. The backbone of the paper is presented in the chapter where the results of exterior and interior noise measurements on the AW139 helicopter are presented, as well as the analysis of the obtained results

  New approaches to understanding and researching the learning of early and preschool children

  No full text
  Nova paradigma ranog djetinjstva donijela je i novo razumijevanje kako djeca uče, oni svoje znanje od okoline ne preuzimaju pasivno već aktivno izgrađuju tj. konstruiraju i sukonstruiraju zajedno s drugom djecom i odraslima. U radu se govori se o različitim načinima učenja djece rane i predškolske dobi, važnosti dokumentiranja procesa učenja te kako kroz dokumentaciju možemo prikazati učenje djece i koja je njegova svrha. Svrha pedagoške dokumentacije nije dijete ocijeniti niti procijeniti, nego ga gledati, slušati i razumjeti i na tim osnovama podržati proces njegova učenja (Miljak,2009). U empirijskom dijelu rada prikazano je etnografsko istraživanje koje se smatra najprikladnijom metodom istraživanja jer se odvija u prirodnom okruženju djeteta - dječjem vrtiću. Istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću u Slatini, i sudjelovalo je dvadeset petero djece u dobi od 4-5 godina. U radu su prikazane analize foto zapisa prikupljenih tijekom istraživanja, a koji upućuju na različite načine učenja djeteta u situacijama otkrivanja boja, kosine, težine, nagiba, statike.The new paradigm of early childhood has also brought a new understanding of how children learn, their knowledge of the environment is not taken passively, but they are actively constructed and constructed together with other children and adults. The paper deals with different ways of learning of early and pre-school children, the importance of documenting the learning process, and how we can present children's learning documents and what is their purpose in the documentation. The purpose of pedagogical documentation is not to evaluate or over evaluated a child, but to look at it, listen and understand and to support the process of learning (Miljak, 2009). In the empirical part of the work, ethnographic research is considered to be the most appropriate research method because it takes place in the natural environment of the child - kindergarten. The research was carried out at a kindergarten in Slatina, and twenty-five children participated in the age of 4-5 years. This paper presents the analysis of photo books collected during the research, which point to different ways of learning a child in situations of color, slope, weight, inclination, static

  Study of the morphing leading edge on the whole wing structural characteristics

  No full text
  Analiza utjecaja oblikovanog napadnog ruba na krutost cijelog krila. Dvije vrste modela krila su uspoređene, bazirane na grednim i plošnim (ljuskastim) konačnim elementima. Jedna grupa modela ima oblikovani napadni rub a druga grupa modela ima samo torzijsku kutiju. Gredni modeli su pripremljeni prema plošnim (ljuskastim) konačnim elementima koristeći FEMAP, Solidworks i TORO programe, tako da imaju približno jednake karakteristike krutosti.Tri vrste opterećenja su primjenjene na pripremljene modele, čisto savijanje, čista torzija i kombinirano savijanje i torzija. Relevantni pomaci za svako opterećenje su uspoređeni duž raspona krila.The influence of the morphing LE structure on the stiffness of a whole wing was analysed. Two types of wing models were compared based on finite element method (FEM) shell and beam models, one set with morphing leading edge mechanism and one set with only wing box (WB) structure. Beam models were prepared based on shell models using FEMAP, Solidworks and TORO software. Three load cases were applied to the models prepared, pure bending, pure torsion and combined bending and torsion. Structural displacements were obtained and results presented across a wing span for each load case

  Therapeutic riding and children with disabilities

  No full text
  Tema ovog rada je „Terapijsko jahanje i djeca s teškoćama u razvoju“. Nakon uvoda, u kojem su naznačeni osobni motivi odabira ove teme, u radu se objašnjava tko su djeca s teškoćama u razvoju te koje su vrste teškoća u razvoju. Djeca s teškoćama u razvoju su djeca s trajnim posebnim potrebama, a odnose se na urođena i stečena oštećenja različite vrste i stupnja. To može biti: oštećenje sluha, oštećenje vida, različita oštećenja mozga, mišića i živaca, invaliditet itd. Osim toga, u radu se pobliže objašnjava terapijsko jahanje, teškoće kod kojih se koristi terapijsko jahanje kao i pozitivni aspekti terapijskog jahanja. Terapijsko jahanje koristi se već dugi niz godina kao dokazana metoda rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, fizičkim ili mentalnim poteškoćama u razvijanju i poboljšavanju njihovih vještina te općeg fizičkog i mentalnog zdravlja. Terapijsko jahanje je najbolje definirati kao rehabilitacija pomoću konja i aktivnosti koje uključuju rad s konjima. Ovim tipom rehabilitacije postiže se širok spektar bihevioralnih, društvenih, emocionalnih, fizičkih, kognitivnih, mentalnih te obrazovnih napredaka u liječenju hendikepiranih osoba, posebno djece. Korist od terapijskog jahanja mogu imati osobe svih dobnih skupina, s različitim oblicima fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih oštećenja. Terapijskim jahanjem postiže se znatan napredak kod velikog broja poremećaja, stanja i bolesti (Down sindroma, autizma, hiperaktivnosti (ADHD-a) te mnogih drugih).The topic of this paper is "Therapeutic riding and children with developmental difficulties". After the introduction, in which the personal motives of selecting this topic are indicated, the paper explains who the children with developmental difficulties are and what kinds of developmental difficulties there is. Children with disabilities are children with persistent special needs, and are related to innate and acquired damage of different types and degrees. This may be: hearing impairment, visual impairment, various brain, muscular and nervous disorders, disability, etc. In addition, the paper explains in detail the therapeutic riding, in which cases of developmental difficulties we use therapeutic riding and the positive aspects of therapeutic riding. Therapeutic riding has been used for many years as a proven method of rehabilitation for people with special needs, physical or mental disabilities in developing and improving their skills and general physical and mental health. Therapeutic riding is best defined as horse rehabilitation using horses and activities involving horses. This type of rehabilitation achieves a wide range of behavioural, social, emotional, physical, cognitive, mental and educational advances in the treatment of handicapped persons, especially children. People of all ages can benefit from therapeutic riding, with different forms of physical, mental and / or emotional impairment. Therapeutic riding achieves significant progress in a large number of disorders, conditions and illnesses (Down syndrome, autism, hyperactivity (ADHD) and many others)
  Croatian Digital Thesis Repositoryis based in HR
  Repository Dashboard
  Do you manage Croatian Digital Thesis Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!