Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

  Entrepreneurial aspect of shipping

  No full text
  Funkcionalnost svjetskog tržišta danas je nezamisliva bez uslužno-prometnih aktivnosti pomorskog prometa koji ima nezamjenjivu ulogu u međunarodnom robnom prometu. Morsko se brodarstvo neprestano razvija i obnavlja investiranjem u nove brodove i stalnom pojavom novih plovidbenih poduzetnika koji se žele uključiti u svjetsko pomorsko tržište što nije jednostavno zbog stalno prisutnog rizika. Poduzetnička ulaganja sama po sebi ne osiguravaju uspjeh u budućnosti već pružaju samo osnovu za postizanje mogućeg uspjeha, a postizanje uspjeha ne ovisi samo o uloženom već i o stanju na tržištu koje je ovisno o svim gospodarskim i negospodarskim utjecajima kao i o promjenama i događajima uzrokovanim gospodarskim i negospodarskim značajkama.The functionality of the world market today is inconceivable without the service - transport activities of maritime transport, which has an irreplaceable role in international freight transport. Maritime shipping is constantly evolving and renewing by investing in new ships and the constant emergence of new shipping companies that want to enter the global maritime market, which is not easy due to the ever-present risk. Entrepreneurial investments by themselves do not ensure success in the future but only provide a basis for possible success, and success depends not only on investment but also on the market situation which depends on all economic and non-economic impacts as well as changes and events caused by economic and non-economic features

  Development of autonomous ships and communication systems

  No full text
  U radu je objašnjena nova tehnologija upravljanja brodom – „pametni brodovi“, odnosno autonomni. Ova vrsta brodova koristiti će se senzorima i umjetnom inteligencijom (AI) kako bi mogli ploviti bez posade i na taj način smanjiti troškove, a u isto vrijeme i postati sigurniji zbog manjka ljudskog faktora koji je glavni čimbenik u havarijama na moru. Kod ovih brodova imperativ je automatizacija operacija i navigacije, smanjenje ljudske pogreške i omogućavanje fokusa posade na bitnije zadatke. Sve je više projekata autonomnog upravljanja brodovima i to od daljinskog upravljanja s obale do potpune autonomnosti. Uz te projekte, tu su i inicijative smanjenja korištenja klasičnih goriva i prelazak na alternativne izvore energije.The paper explains a new ship management technology - "smart ships", ie autonomous. This type of ship will use sensors and artificial intelligence (AI) to be able to sail unmanned and thus reduce costs while at the same time becoming safer due to the lack of the human factor which is a major factor in marine accidents. With these ships, the imperative is to automate operations and navigation, reduce human error, and allow the crew to focus on more important tasks. There are more and more autonomous ship management projects, from remote control from the coast to full autonomy. In addition to these projects, there are initiatives to reduce the use of conventional fuels and switch to alternative energy sources

  Liquid gas maintenance in cryogenic conditions during transport od land and sea

  No full text
  Ovaj rad bavi se tematikom tekućih plinova, njihovog crpljenja i prijevoza. Daje se jasan uvid u njihovu strukturu i podjelu, kao i njihov sastav te materijale korištene u procesu. Pomno će se opisati načini skladištenja plina te održavanje niske temperature potrebne za prijevoz. Plin se kao izvor energije sve više prepoznaje i koristi u svijetu kao adekvatan substitut za klasična fosilna goriva. Tu svrhu našao je zbog svoje ekološke prihvatljivosti. Uz sve veći prijevoz plina, velikim mahom su se razvili i brodovi koji koriste pogon na prirodni plin. Osim brodova, ulogu u prijevozu imaju i terminali gdje se plin ukrcava i iskrcava, stoga će se spomenuti regulative i protokoli na kopnu. Obradit će se povijest prijevoza plina, od prvih kopnenih postrojenja i prvih brodova za prijevoz plina pa sve do današnjih modernih složenih sustava.The topic of this work is liquid gases, more specifically their extraction and transport. The author has provided their clasifiction, structure as well as the building materials used in the process. The storage of said gas will be explained in detail as well as regulating the low temperature needed for transport. Gas as an energy source has been gaining wide recognition and acknowledgement throught the world as a substitute to the traditional fosil fuels. The reason for this recognition is the ecological aspect of the gas as a substitute for fuel. As the transport of gas became more bigger and frequent, the ship industry also evolved and developed ships that use natural gas as their fuel. Alongside ships, a big role in the transport of natural gas have the terminals where the gas is being embarked and disembarked and for this reason this work also adresses the regulations and protocols on the mainland. This work will thoroughly examine the history and the evolution of the ships that are being used for transport of natural gas. This will also encompass the first land unit and the first ships used, all the way to today's modern systems

  INTELLIGENT SENSORS IN CAR INDUSTRY

  No full text
  Cilj završnog rada jest prikazati povijesni razvoj senzora, njihovu ranu primjenu i njihovu široku upotrebu danas s obzirom na evoluciju do te mjere da predstavlja značajan utjecaj na čovjekovu sigurnost i udobnost, te analizirati rad osnovnih i inteligentnih senzora u automobilskoj industriji. U radu su također predstavljene upravljačke jedinice i mrežni protokoli koji međusobno objedinjuju upravljačke uređaje i senzore. Pravovremeno otkrivanje nastanka mogućih kvarova putem dijagnostičkih uređaja također zahtjeva izrazitu pozornost u ovom završnom radu. Senzori imaju značajan utjecaj na današnji razvoj automobila i prometnica, te na sigurnost pojedinca i okoline tijekom vožnje. Razvoj pametnih senzora ima velik utjecaj na automobilsku industriju do te mjere da bi oni trebali potpuno kontrolirati i upravljati radom vozila u budućnosti. Već je danas poznata njihova široka upotreba, čak i kod sustava kočenja koji se povezuju s navigacijskim sistemima radi što udobnije i sigurnije vožnje, kako bi vozači i okolina bili u stalnoj komunikaciji u pogledu stanja o saobraćaju na cestama

  ECONOMIC INDICATORS FOR THE DEVELOPMENT OF MARITIME PASSENGER PORTS

  No full text
  Bez pomorskoputničkog prometa ne bi bila moguća globalna povezanost. Pomoću njega, omogućen je ekonomski razvitak diljem kugle zemaljske, čineći ga najvažnijom pomorskom djelatnošću. Za dobro poslovanje i razvoj pomorskoputničkih luka i njezin stalni napredak, u obzir uzimamo i razvitak gospodarskih djelatnosti kao što su turizam, promet i ostale uslužne djelatnosti koje se nude putnicima, odnosno turistima. Oni predstavljaju bitne faktore o kojima ovisi budućnost i uspješnost poslovanja pomorskoputničkih luka. U lučkom poslovanju, ekonomski pokazatelji izračunavaju se prema postavkama ekonomike prometa, uz određene promjene zbog iznimnosti lučke djelatnosti. Pošto temeljni financijski izvještaji ne daju dovoljno informacija pomoću kojih se može donijeti kvalitetna ocjena stanja i poslovanja poduzeća pomorskoputničkog prometa, koriste se i ostali ekonomski pokazatelji i indikatori. Oni se koriste u postizanju boljih poslovnih odluka i samim time boljeg rezultata poslovanja pomorskoputničkih luka. To su pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti, investiranja, zaduženosti, likvidnosti, aktivnosti i ostali. Za pozitivno poslovanje pomorskoputničkih luka potrebno je da menadžment poduzeća kvalitetno raspolaže s gospodarskim resursima poduzeća, financijskom politikom, temeljnim financijskim izvještajima te ekonomskim pokazateljima razvoja i uspješnosti poslovanja pomorskoputničkog poduzeća.There would be no global connectivity without maritime traffic. Because of it, economic development has been enabled throughout the globe, making it the most important maritimce acitivity. For the good operation and development of the port and its continuous improvement, the development of economic activities is taken into consideration, such as tourism, traffic and other service activities offered to passengers or tourists. They represent important factors that depend on the future and success of the maritime port operations. In port operations, economic indicators are calculated according to the economic traffice conditions, with some changes due to the exceptional nature of the port activity. Since the underlying financial statements do not provide enough information for a quality assessment of the state of affairs and operations of the maritime traffic company, other economic indicators are used. They are used to achive better business decisions and thereby better performance of the maritime passenger port. These are indicators of economy, profitability, investment, indebtedness, liquidity, activity and others. For the positive operations of the port of call, it is necessary that the management of the enterprise dispose good with econimic resources, finacial policy, financial statemenst and economic indicators of the development and performance of the maritime passenger company

  THE ORGANIZATION OF PUBLIC TRANSPORT IN RIJEKA

  No full text
  U diplomskom radu analiziran je javni gradski prijevoz u urbanim sredinama, njegova problematika te izazovi s kojima se danas javni gradski prijevoz susreće. Posvećena je pažnja kvaliteti obavljanja prijevozne usluge kao i metodologiji planiranja javnog gradskog prijevoza. U radu je analizirana karakteristika i način obavljanja prijevozne usluge u urbanoj sredini grada Rijeke. U završnom dijelu rada prikazuju se moguća poboljšanja i mogućnosti razvoja javnog gradskog prijevoza kao i podaci za obavljenu uslugu 2014. godine. Iz provedenog istraživanja stječu se temeljni zaključci o organizaciji javnog gradskog prijevoza i njegovog utjecaja na razvoj urbanih sredina.The thesis analyzed the public transport in urban areas, its problems and challenges that are now facing public transport. Attention was given to the quality of the performance of transport services as well as the planning methodology of public transport. The paper analyzes the characteristics and the manner of transport services in urban areas of the City Rijeka. Final part of study, describes the potential improvements and opportunities for development of public transport as well as data for service performed in 2014. The conducted research acquire the basic conclusions about the organization of public transport and its impact on the development of urban areas

  Diagnostic and repair of azimuth thruster

  No full text
  Od početka razvoja proizvodnje propulzijskih pogona jedan od bitnih je azimutni porivnik. Značajnu ulogu preuzima zbog dinamičkog pozicioniranja broda i smanjene potrošnje goriva izostankom uporabe glavne propulzije. Osnovna obilježja razlikuju se s obzirom na vrstu pogona koji može biti mehanički ili električni. Cilj ovog rada je prikazati dijagnosticiranje kvara i otklanjanje njegovog uzroka na primjeru dvije praktične pogreške na azimutnom porivniku. Pritom su korištene različite metode pristupa poput preporuka proizvođača ili stručne pomoći tehničkog ureda. Da bi strojni uređaj uspješno obavljao svoju namjenu, prijeko je potreban nadzor svih mehaničkih i elektroničkih sustava. Upotrebom priručnika proizvođača uz pravilno rukovanje strojnim uređajem smanjuju se mogućnosti nastanka pogreški kako pri lokalnom tako i pri daljinskom upravljanju.From the beginning of the development of production of propulsion drives, one of the most important is the azimuth thruster. It takes on a significant role due to the dynamic positioning of the ship and the reduced fuel consumption by the absence of the use of the main propulsion. The basic characteristics differ depending on the type of drive which can be mechanical or electrical. The aim of this paper is to present failure diagnosis and the elimination of its cause on the example of two practical errors on an azimuth thruster. Various methods of access were used, such as the manufacturer's recommendations or the technical assistance of the technical office. In order for a machine to successfully perform its purpose, the supervision of all mechanical and electronic systems is essential. The use of the manufacturer's manual with proper handling of the machine reduces the possibility of errors in both local and remote control

  Shipping business risk modeling in the function of maritime market cycle forecasting

  No full text
  Pomorsko tržište je definirano kao složen sustav odnosa ponude i potražnje brodskog prostora, rabljenih brodova, novih brodova te dotrajalih brodova za staro željezo. Cijene tržišta su snažno povezane sa vozarinama kao cijenama prijevozne usluge i, stoga je cikličnost vozarinskih stavova svojstvena i tržištu samih brodova. Zaključak koji se sam po sebi javlja jest taj da je vrijeme ulaganja ključno te je jedan od najvažnijih faktora poslovnog uspjeha.The maritime market is defined as a complex system of relations between the supply and demand of ship space, used ships, new ships, and scrapped ships for scrap metal. Market prices are strongly related to freight rates as transport service prices and, therefore, the cyclical nature of freight rates is also inherent in the ship market itself. The conclusion that emerges in itself is that investment time is crucial, and is one of the most important factors of business success

  CONCESSION AND PROPERTY RIGHTS IN MARITIME AFFAIRS AND TRANSPORT

  No full text
  U radu je provedena analiza gospodarskog znaĉenja koncesije, vlasniĉkih prava na pomorskom dobru, te što je to koncesijski odnos i kakva je to agencijska problematika u lukama otvorenim za javni promet. Rad se temelji na razradi teorijskih postavki, te provedenoj analizi vlasniĉkih prava te posebnih koncesijskih odnosa, naroĉito onih između luĉke uprave i poduzetnika koncesionara na luĉkom podruĉju. Na temelju teorijskih postavki te provedenih analiza pokušat će se objasniti naĉin na koji luka može ohrabriti poduzetniĉku aktivnost te na taj naĉin optimizirati korištenje vlastitih resursa.This paper is contained with the analysis of the economic significance of concessions, property rights on maritime domain, what are concession relations and what kind of agency problems we can find in ports open to public traffic. The paper is based on the development of theoretical assumptions and the analysis of property rights and the special concession relations, especially those between the port authority and the concessionaire in the port area. Based on theoretical assumptions and the analyzes, this paper will try to explain the correct way that port can apply in encouraging entrepreneurial activity and thus optimize the use of its own resources

  HYDRAULIC SYSTEM OF PITCH PROPELLER

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak
  Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesis based in HR
  Repository Dashboard
  Do you manage Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!