Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

  MARITIME AGENCY AGREEMENT

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  COOPERATIVE TRAFFIC SYSTEMS

  No full text
  Sve većim razvojem transportnih i komunikacijskih tehnologija, te da bi se olakšala kontrola komunikacija i menadžment , potrebno je bilo razviti napredne sustave koji bi se ukomponirali u promet. Kao odgovor ovom izazovu razvijeni su kooperativni sustavi unutar inteligentnih transportnih sustava. Inteligentni transportni sustavi kao zasebni su bili nepovezani i radili su zasebno jedni od drugih. Da bi se ti sustavi povezali morao se razviti kooperativan način rada. Većina zemalja u Europi i svijetu pristupila je razvoju kooperativnih sustava, te najbitnije stavke standardizacije kompletnog sustava kako bi se olakšala njegova primjena u svijetu. Kroz ovaj rad pobliže će biti objašnjena sama struktura, razvoj i primjena kooperativnih sustava u cestovnom prometu, te tehnologije koje su razvijene da bi se ti sustavi mogli povezati.Due to increase development of transport and communication technologies, and to facilitate communication and management control, it was necessary to develop advanced systems that could be incorporated in traffic. In response to this challenge, cooperative systems have been developed in the intelligent transport systems. Intelligent Transport Systems as private were unrelated and worked separately from each other. In order to connect these systems, they had to be develop cooperative mode. Most countries in Europe and around the world joined the development of cooperative systems, and the most important issues of standardization of the complete system in order to facilitate its application in the world. Through this paper in detail will be explained the structure itself, the development and implementation of cooperative systems in traffic, and technologies that have been developed so that these systems could relate

  SHIP TO SHIP TRANSFER

  No full text
  U ovom završnom radu tematike „Prijenos tereta s tankera na tanker“ opisan je sam postupak prijenosa tereta s broda na brod, radnje koje prethode samom prijenosu i radnje koje se izvršavaju po završetku operacije. Na samom početku govori se općenito o osnovnim zahtjevima kao što su područje i vrijeme prijenosa, kompatibilnost brodova za tu vrstu prijenosa te vremenska prognoza. Drugi dio sadržajno se odnosi na postupke prije početka operacije, manevriranje, prekrcaj tereta, postupci nakon prekrcaja te savjeti za izbor opreme. Ključni faktor održavanja operacije je sigurnost, u trećem dijelu o sigurnosti opisano je provođenje sigurnosnih vježbi, pravilno držanje straže, preventivne mjere protiv požara i umora te standardizacija komunikacije. Ukoliko se dogodi curenje tereta, nagomilavanje opasnih plinova ili neke druge opasnosti, za njih su opisani planovi i preventivne mjere kod hitnih situacija koje su sastavni dio četvrtog dijela rada. U prilogu se nalaze liste provjera koje su sastavni dio svake operacije

  Career development

  No full text
  Unatoĉ raspravama koje traju gotovo dva desetljeća, upravljanje ljudskim potencijalima, svojim intelektualnim granicama i primjenom u praksi, se može definirati kao aktivnost koja koordinira ljude i procese kako bi se ostvarili određeni ciljevi. Iako je relativno lako nabrojati aktivnosti koje ĉine upravljanje ljudskim potencijalima, to je tema koja potiĉe mnoge rasprave i neslaganja. Sposobnost poduzeća da raste i da ostane na vrhu je oduvijek ovisila o kvaliteti njegovih ljudi. U skladu sa navedenom ĉinjenicom, diplomski rad obrađuje temu razvoja karijera zaposlenika u poduzećima. Kroz navedeni primjer može se vidjeti kako ljudski potencijali i razvoj ljudskih potencijala izgleda u realnom životu, odnosno u praksi. Zaposlenici predstavljaju najvažniji intelektualni kapital svakog poslovnog sustava. U uvjetima globalizacije, poduzećima je, više nego ikada, potrebna vješta i motivirana ljudska snaga koja je kljuĉna za uspjeh poduzeća.Despite discussions that lasted almost two decades, human resources management, its intellectual boundaries and application in practice, can be defined as an activity that coordinate people and processes in order to achieve certain goals. While it is relatively easy to list the activities that make up the human resources management, it is a topic that stimulates much debate and disagreement. The ability of companies to grow and to stay on top is always dependent on the quality of its people. In accordance with this fact, graduate work deals with the career development of employees in enterprises. Through the above example can be seen as human resources and human resource development looks in real life, or in practice. Employees are the most important intellectual capital of any business system. In the conditions of globalization, enterprises, more than ever, need skilled and motivated manpower is crucial to the success of the company

  STRAIN AND PRESSURE MONITORING WITH FIBER OPTICS

  No full text
  Želja za što kvalitetnijim nadziranjem dovela je do ugradnje optičke tehnologije unutar raznih postrojenja i brodova. Kvaliteta prijenosa, brzina odziva, praćenje stanja u realnom vremenu, izolacija smetnji izazvane elektromagnetskim zračenjima samo su neke od prednosti naspram prijašnjih metoda sustava nadziranja. Prijašnje navedene kvalitete navode da sve više sustava ugrađuju optičke senzore iako je svjetlovodna tehnologija u početnom stadiju razvoja. Zajedno s daljinskim upravljanjem i kontrolom stanja, optički senzori čine budućnost nadzornih sistema raznih sustava.The desire for better quality of monitoring has lead to the installation of optical technologies within various facility and ships. Transmission quality, response speed, real time monitoring, isolation interference caused by electromagnetic radiation are some of the advantagesover previous methods of monitoring systems. Fiber optic technology is still in inital stage of development, but ther previous mentioned quality lead that more and more system are installing optical sensors. Together with the remote control and control of condition optical sensors make future monitoring for various systems

  Supply, demand and freight rates

  No full text
  Nositelj i pokretač pomorskog tržišta te trgovinske razmjene je pomorski promet koji se odvija pomorskim prometnim putevima. Na pomorskom tržištu dolazi do stalnih promjena koje zahtijevaju prilagodbu brodara na zahtjeve tržišta kako bih ostali konkurenti. Bitni čimbenici koji utječu na pomorsko tržište su poslovni ciklusi koji se mijenjaju i tako utječu na stanje ponude i potražnje na pomorskom tržištu. Cilj rada je analiza i razlika formiranja ponude, potražnje i vozarina prema pojedinim tipovima tržišta koji utječu na poslovanje u morskom brodarstvu.The carrier and initiator of the maritime market and trade is maritime traffic that takes place on maritime transport routes. There is a constant change in the maritime market that requires shipowners to adapt to market demands in order to remain competitors. Important factors that affect the maritime market are business cycles that change and thus affect the state of supply and demand in the maritime market. The aim of this paper is to analyze and differentiate the formation of supply, demand and freight according to certain types of markets that affect business in maritime shipping

  Analysis of nautical tourism ports in Croatia

  No full text
  Nautički turizam, kao jedan od specifičnih oblika turizma, od velikog je značaja, ponajviše u Europi, točnije Mediteranu, ali i u Republici Hrvatskoj. Kao oblik rekreacije, sporta i razonode, luke nautičkog turizma imaju veliki utjecaj na razvitak gospodarstva neke zemlje, u ovom slučaju, Hrvatske. O kojoj god da se vrsti luke nautičkog turizma radi, važno je kroz određene strateške i akcijske planove odrediti mjere i ciljeve kojima će se poticati ulaganje u infrastrukturu, plovne objekte, organiziranje rada u lukama, organiziranje aktivnosti za nautičare, povećanje i usavršavanje ponude za nautičare i sl. Također, važno je odrediti cjenovnu strategiju tih luka kako bi proizvodi i usluge bili u skladu s cijenama. Na taj će se način zadržati korisnike luka nautičkog turizma, koji će povećati svoju potrošnju u lukama, a time se zatvara krug tako što se zatim ponovno ulaže u razvoj luka nautičkog turizma.Nautical tourism, as one of the specific forms of tourism, is of great importance, mostly in Europe, more precisely in the Mediterranean, but also in the Republic of Croatia. As a form of recreation, sports and leisure, nautical tourism ports have a great influence on the development of the economy of a country, in this case, Croatia. Whatever the type of nautical tourism port it is, it is important to determine measures and goals through certain strategic and action plans that will encourage investment in infrastructure, vessels, organization of work in ports, organization of activities for boaters, increase and improvement of the offer for boaters. etc. It is also important to determine the pricing strategy of these ports so that products and services are in line with prices. In this way, the users of nautical tourism ports will be retained, and they will increase their spending in ports, thus closing the circle by then reinvesting in the development of nautical tourism ports

  Virtual factory warehouse automation

  No full text
  Skladišta su važne sastavnice većine dobavnih lanaca jer su presudne za postizanje kvalitetnije razine korisničke usluge. Poboljšanje usluga, niži troškovi i prilagodba konstantom rastu su glavni razlozi za implementaciju automatizacije skladišta. Planiranje i upravljanje skladištima je postalo složenije, pogotovo kod potpuno automatiziranih skladišta. Korištenjem modeliranja i simulacija omogućuje se stvaranje modela realnog sustava i eksperimentiranje na tom sustavu. Pomoću izrađenog modela prikazano je automatizirano skladište virtualne tvornice sa pojedinim dijelovima kojeg čine dio za pakiranje, automatizirana pohrana te povrat proizvoda (AS/RS) i dio za raspakiravanje te otpremu. Objašnjene su osnovne postavke modela, prikazane različite metode sortiranja materijala odnosno određenih proizvoda te korištenje AGV objekata.Warehouses are important components of most supply chains because they are critical to the achievement of quality customer service levels. Improved service, lower costs and constant growth are main reasons for implementation of warehouse automation. Warehouse management became more complex, especially in the case of fully automated warehouses. Using modelling and simulations allows the creation of a model of a real system and experimentation on that system. The automated warehouse simulation model of the virtual factory was developed, which consists of packaging part, automated storage and retrieval systems (AS/RS) and a part for unpacking and shipping. The basic settings of the model are explained, different sorting methods and the use of AGV objects are presented

  The influence of trim and draft on main engine fuel oil consumption

  No full text
  U ovom završnom radu bit će objašnjene osnove teorije otpora i propulzije broda te vrste propulzora, a pomoću Kongsberg simulatora obradit će se podaci o promjeni specifične potrošnje goriva, poziciji letvi goriva, brzine okretaja motora, snage motora, brzine broda i drugih, u odnosu na promjenu trima i gaza.This final thesis contains the basics principles of ship resistance and propulsion theory, propeller types, and with the help of Kongsberg simulator the influenece of trim and draft on specific fuel consumption, fuel rack position, main engine rpm, main engine power, ship speed, and other parameters will be investigated

  Application of thermovision in testing of ship's systems and electrical devices

  No full text
  Ovaj diplomski rad opisuje primjenu termovizijskih kamera na brodu kako bi se pravovremeno detektirala i potencijalno spriječila moguća opasnost. Uvodni dio ovoga diplomskog rada odnosi se na funkciju termovizije, tj. gdje se termovizija sve primjenjuje, što je to toplinsko zračenje, koje su metode termografskog mjerenja, što je to termogram i slično. U radu je također prikazan i princip rada termografskih kamera, njezini sastavni dijelovi i neke od najzastupljenijih tipova kamera u mjerenjima i nadzoru na brodu. Programska podrška objašnjena u radu omogućuje korisniku niz korisnih opcija kao što su pravovremeno uočavanje ili predviđanje kvarova, obrada termografskih slika i videozapisa, mogućnost kreiranja zapisnika i izvješća, pokretanje različitih formata termografskih videozapisa, itd. Primjena termovizijskih kamera važan je alat koji se danas sve više primjenjuje u raznim tehnološkim, pomorskim, medicinskim, industrijskim, zanimanjima.This graduate thesis describes the application of thermal cameras in the field of maritime affairs to detect and prevent potentially hazard in a timely manner. The introductory part of this graduate thesis refers to the function of thermovision, ie. where thermovision is applied, what is thermal radiation, what are the methods of thermographic measurement, and what is a thermal image. The paper also presents the main work of thermographic cameras, its components and some of the most common types of cameras in measurements and monitoring onboard. Software support explained in this paper provides the user with a number of useful options such as timely detection or prediction of faults, processing of thermographic images and videos, the ability to create logs and reports, launch different formats of thermographic videos, etc. The use of thermal imaging cameras is an important tool applied in various technological, maritime, medical, industrial, occupations
  Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesis based in HR
  Repository Dashboard
  Do you manage Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!