University of Groningen

University of Groningen Digital Archive
Not a member yet
  24027 research outputs found

  Klinische genetica op de digitale kaart

  No full text
  Inleiding De medewerkers van de Klinische Genetica van het UMCG doen erfelijkheidsonderzoek en geven erfelijkheidsvoorlichting. Zij vinden dat hun website beter op de gebruikers afgestemd moet worden en meer informatie moet bieden. Dit onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor de verbetering van de inhoud, indeling en navigatie van de website, op grond van theorie en onderzoek naar informatiebehoeften. Methode Toetsing van de huidige situatie aan de theorie op vier gebieden: - Usability: gebruiksvriendelijkheid door makkelijk scanbare tekst en door het bieden van makkelijke keuzes in de navigatie. - Search Engine Optimization: de vindbaarheid via zoekmachines; voor dit project trefwoordgebruik, paginatitels, paginabeschrijvingen en ‘duplicate content’. - Information Architecture: hoe navigatie en een goede indeling en benaming van informatie er voor kunnen zorgen dat de gebruiker met gemak en zekerheid bij de benodigde informatie kan komen. - User Centered Design: gebruikersscenario’s en card sorting. Semi-gestructureerde interviews met medewerkers, verwijzers en patiënten voor het achterhalen van informatiebehoeften. Resultaten In de huidige situatie is de vindbaarheid van informatie gebrekkig. Zowel het navigeren via menu’s als de vindbaarheid via zoekmachines voldeden niet aan de principes uit de theorie. Afdelingsspecifieke inhoud wordt tussen misleidende en ongerelateerde navigatie buiten de afdelingssites aangeboden, waardoor gebruikers bij hun doelen weggestuurd worden. De vindbaarheid via zoekmachines laat volgens de theorie steken vallen. Paginatitels en –beschrijvingen zijn niet uniek, aantrekkelijk, beschrijvend en trefwoordgericht genoeg. Er bestaan veel duplicaten van inhoud , dit is voor zoekmachines een probleem. De teksten zouden trefwoordgerichter en gebruiksvriendelijker kunnen. Uit de interviews blijkt behoefte aan veel meer informatie op de website, met name in de vorm van voorlichtingsfilmpjes, foto’s van medewerkers en algemene informatie over erfelijkheid en aandoeningen. Conclusie en advies In de actuele situatie schieten inhoud, indeling en navigatie van de website tekort. De oorzaken liggen deels op het niveau van de afdeling, deels op het niveau van het UMCG website. Dit leidt tot drie grepen aanbevelingen: – Vergroot het informatieaanbod over erfelijkheid en erfelijke aandoeningen, voorlichtingsfilmpjes, foto’s van medewerkers, de gevolgen van ‘het weten’ en verwijscriteria voor enkele ziektebeelden. – Verbeter de indeling binnen de afdelingswebsite en verbeter de vindbaarheid van de pagina’s en van de afdeling. – Daarnaast aanbevelingen voor de UMCG webredactie en voorstellen voor enkele stageprojecten bij de Klinische Genetica.

  Pro'98: Gemeenteraadsverkiezingen 2014, Barneveld

  No full text

  Weerbaar Waddinxveen: Gemeenteraadsverkiezingen 2014, Waddinxveen

  No full text

  CDA: Gemeenteraadsverkiezingen 2014, Zundert

  No full text

  Cystic fibrosis liver disease and the enterohepatic circulation of bile acids

  No full text
  Verstoorde galzoutstofwisseling mogelijk oorzaak slechte groei CF-patiënten Patiënten met Cystic fibrosis (CF, taaislijmziekte) groeien mogelijk minder goed doordat ze een afwijkende galzoutstofwisseling hebben. Tot die voorzichtige conclusie komt Frank Bodewes in zijn promotieonderzoek, dat hij uitvoerde met behulp van muismodellen met eenzelfde genmutatie in het CFTR eiwit als patiënten met taaislijmziekte. CF is een van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen. Bij CF-patiënten is het slijm door een genetische afwijking erg taai. Het lichaam kan daardoor niet goed afvalstoffen afvoeren via het slijm, waardoor organen steeds slechter gaan functioneren. Patiënten worden over het algemeen niet oud. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe behandeling waardoor CF overgaat of voorkomen kan worden, maar deze is voor de meeste patiënten nog niet beschikbaar. Bodewes richtte zich in zijn onderzoek op uitingsvormen en de behandeling van CF in de lever en de darm. Hij bestudeerde daarvoor de rol van galzouten, essentieel voor de stofwisseling en de opname van vetten en vitamines uit ons eten, bij muizen met een mutatie in het CFTR-eiwit. Deze galzoutstofwisseling en de galzoutsamenstelling blijkt anders te zijn dan die van gezonde muizen. Bodewes oppert dat de verstoorde galzoutstofwisseling de oorzaak kan zijn van een aanhoudende, verminderde vetopname in de darm, met als gevolg een slechte groei. Dat zou verklaren waarom bijvoorbeeld de huidige medicatie voor een betere vetopname van de darm de slechte groei, kenmerkend voor CF-patiënten, niet altijd kan voorkomen. De promovendus benadrukt dat er meer onderzoek nodig is voordat dit preklinische onderzoek gebruikt kan worden voor patiënten met CF. Cystic fibrosis (CF) is one of the most frequently occurring life threatening congenital diseases. This progressive disease manifests itself in several organ systems. The disease is caused by a mutation in the CFTR protein. The studies in the thesis focused on the development and treatment of CF in the liver and intestine, in particular the role of bile salts. Bile salts are essential in metabolism and play a crucial role in intestinal dietary fat and vitamin absorption in the gut. The experiments were performed in mice models with a mutation in the CFTR protein. With respect to CF disease in the gut we found that a disturbance in the bile salt metabolism, together with e.g. changes in the intestinal microbial flora, could be related to the clinical finding of persistent decrease of intestinal fat absorption in CF, despite adequate medication. These findings could be related to the decreased growth in CF conditions. With respect to CF disease in the liver we found that the currently used treatment for CF related liver disease (Ursodeoxycholaat or UDCA) can potentially be effective. We were particularly interested to investigate whether the severe form of cirrhotic CF related liver disease is caused by the altered bile salt metabolism. This was not the case. We did however find that normal liver growth is impaired in CF. This is most likely due to the important interaction between the mutated CFTR protein, the intestinal microbial flora, and the altered bile metabolism.

  PLS'Janus face

  No full text

  436

  full texts

  24,028

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  University of Groningen Digital Archive is based in Netherlands
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇