Tesis Doctorals en Xarxa

  Procesos y prácticas de planificación textual en la escritura de trabajos académicos de estudiantes universitarios colombianos

  Get PDF
  En aquesta tesi doctoral abordem els processos de planificació textual presents en l'escriptura de treballs acadèmics d'estudiants universitaris colombians, a la llum dels models cognitius d'escriptura, principalment el de Flower i Hayes (1981). Aquest estudi parteix de considerar l'escriptura com un procés cognitiu que precisa la posada en marxa de diverses operacions de planificació, a fi d'aconseguir el control conscient del procés de composició. Amb la finalitat d'identificar, caracteritzar i analitzar els processos de planificació textual que duen a terme els estudiants universitaris colombians en l'escriptura dels seus treballs acadèmics i partint d'una metodologia mixta, es van aplicar dos instruments de recol·lecció de dades, els resultats de les quals ens van permetre dissenyar una proposta didàctica, basada en tasques concretes, que busca orientar a l'estudiant en la construcció d'un pla d'escriptura que el porti a gestionar i controlar la composició dels textos que li sol·liciten en la seva carrera. Els resultats reflecteixen, principalment, que els estudiants no aconsegueixen una adequada apropiació dels diversos processos implicats en la planificació dels seus textos. En la majoria dels casos, els estudiants tendeixen a emprar, de forma intuïtiva, algunes estratègies per a la regulació de les seves tasques d'escriptura, entre les quals destaca la recuperació d'informació a través de diverses fonts, però els falta claredat respecte a la forma de posar en actiu les estratègies més adequades de planificació que s'ajustin a situacions d'escriptura específiques i respecte a la forma de traduir-les en tasques concretes.En esta tesis doctoral abordamos los procesos de planificación textual presentes en la escritura de trabajos académicos de estudiantes universitarios colombianos, a la luz de los modelos cognitivos de escritura, principalmente el de Flower y Hayes (1981). Este estudio parte de considerar la escritura como un proceso cognitivo que precisa la puesta en marcha de diversas operaciones de planificación, a fin de conseguir el control consciente del proceso de composición. Con el fin de identificar, caracterizar y analizar los procesos de planificación textual que llevan a cabo los estudiantes universitarios colombianos en la escritura de sus trabajos académicos y partiendo de una metodología mixta, se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos, cuyos resultados nos permitieron diseñar una propuesta didáctica, basada en tareas concretas, que busca orientar al estudiante en la construcción de un plan de escritura que lo lleve a gestionar y controlar la composición de los textos que le solicitan en su carrera. Los resultados reflejan, principalmente, que los estudiantes no alcanzan una adecuada apropiación de los diversos procesos implicados en la planificación de sus textos. En la mayoría de los casos, los estudiantes tienden a emplear, de forma intuitiva, algunas estrategias para la regulación de sus tareas de escritura, entre las que destaca la recuperación de información a través de diversas fuentes, pero les falta claridad respecto a la forma de poner en activo las estrategias más adecuadas de planificación que se ajusten a situaciones de escritura específicas y respecto a la forma de traducirlas en tareas concretas.In this doctoral thesis, we approach to the textual planning processes present in academic writing tasks of Colombian undergraduate students. Our research is based on the cognitive models of writing, mainly the model of Flower and Hayes (1981). This study considers writing as a cognitive process that requires planning to achieve conscious control of the composition process. We applied a mixed methodology with two instruments of data collection to identify, characterize and analyze the processes of textual planning. The results allowed us to design a didactic proposal based on specific tasks. The proposal seeks to guide students in the construction of a writing plan to manage and control the academic texts requested in their careers. The outcomes mainly reflect that students do not achieve an adequate acquisition of the multiple processes involved in planning their texts. In most cases, students tend to intuitively use some strategies to regulate their writing tasks. Among these strategies, the most common is the retrieval of information through various sources. However, students lack clarity to develop convenient planning strategies that fit specific writing situations. Likewise, they fail in applying strategies into concrete tasks

  Los derechos de los pueblos indígenas ante la explotación petrolera del Yasuní-ITT

  Get PDF
  El Yasuní, és l'àrea protegida més gran de l'Equador continental i una de les zones de major diversitat genètica del planeta. A més, és la llar de diversos pobles indígenes, entre ells pobles en aïllament voluntari. Així mateix, és un espai sotmès a l'extracció petroliera ja que se situa en una zona estratègica per l'Equador en matèria energètica. L'Estat, en el seu afany de satisfer la necessitat energètica i sostenir les finances i l'economia nacional, promou l'aprofitament de recursos naturals no renovables com el petroli, la qual cosa ha implicat no solament degradacions ambientals en tot el país, sinó també afectacions directes als drets dels pobles indígenes, per la coincidència de zones mega diverses i territoris indígenes amb les instal•lacions petrolieres. En aquest context, el 2007 va sorgir la Iniciativa Yasuní-ITT, que buscava, entre altres objectius, respectar el territori de les comunitats indígenes que viuen al Yasuní abstenint-se d’explotar les reserves petrolieres del bloc ITT per temps indefinit. No obstant això, aquesta Iniciativa va finalitzar el 2013 al no complir-se amb els objectius econòmics previstos per tal què la seva execució fos viable. La present tesi explora la relació existent a l’Equador entre explotació petroliera i drets dels pobles indígenes, concretament al Yasuní i més específicament davant la decisió d'explotació del bloc ITT. Mitjançant l'estudi del marc jurídic nacional i internacional dels drets dels pobles indígenes es busca determinar la seva situació jurídica per així establir si l'explotació del ITT posa en risc la seva supervivència física i cultural o interfereix amb els seus drets, tals com el dret a la propietat, a la participació, a la consulta i els drets específics dels pobles en aïllament voluntari. A més de considerar de manera general les implicacions per a la resta dels equatorians.El Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental y una de las zonas de mayor diversidad genética del planeta. Además, es el hogar de varios pueblos indígenas, entre ellos, pueblos en aislamiento voluntario. Asimismo, es un espacio sometido a la extracción petrolera por encontrarse ubicado en una zona estratégica para el Ecuador en materia energética. El Estado en su afán de satisfacer la necesidad energética y sostener las finanzas y la economía nacional, promueve el aprovechamiento de recursos naturales no renovables como el petróleo, lo que ha implicado no solo degradaciones ambientales en todo el país sino también afectaciones directas a los derechos de los pueblos indígenas, por la coincidencia de zonas mega diversas y territorios indígenas con las instalaciones petroleras. En este contexto surgió en 2007 la Iniciativa Yasuní-ITT, que buscaba entre otros objetivos, respetar el territorio de las comunidades indígenas que viven en el Yasuní mediante la abstención de explotación de las reservas petroleras del bloque ITT por tiempo indefinido. No obstante, dicha Iniciativa finalizó en 2013 al no cumplirse con los objetivos económicos previstos para que su ejecución fuera viable. La presente tesis explora la relación existente en Ecuador entre explotación petrolera y derechos de los pueblos indígenas, concretamente en el Yasuní y más específicamente ante la decisión de explotación del bloque ITT. Mediante el estudio del marco jurídico nacional e internacional de los derechos de los pueblos indígenas se busca determinar su situación jurídica para así establecer si la explotación del ITT pone en riesgo su supervivencia física y cultural o interfiere con sus derechos, tales como el derecho a la propiedad, a la participación, a la consulta y los derechos específicos de los pueblos en aislamiento voluntario. Además de considerar de manera general las implicaciones para el resto de los ecuatorianos también.Yasuní is the largest protected area of continental Ecuador and one of the world’s greatest genetically diverse areas. It is also home to several indigenous peoples, including those in voluntary isolation. At the same time it is an area subject to oil extraction since it is located in a zone considered strategic for Ecuador’s energy sector. On its effort to meet its energy needs and sustaining its finances and the country’s economy, the State encourages the use of the non-renewable natural resources such as oil, situation that has led not only to environmental degradation all over the country but has also had effects on the rights of indigenous populations, as mega diverse areas and indigenous territories often coincide with oil extraction facilities. It is within this context that in 2007 the Yasuní-ITT Initiative was launched. Among others, one of the objectives of the Initiative was to respect the territories of the indigenous communities that inhabit the Yasuní by leaving the oil reserves in the ITT oil block underground indefinitely. Nevertheless, this Initiative was abandoned in 2013 after not meeting the established economic goals required for its implementation to be feasible. This thesis explores the relationship between oil exploitation and indigenous peoples’ rights in Ecuador, particularly in the Yasuní and more specifically in relation with the decision of exploiting the ITT oil block. By studying the international and national legal frameworks of the rights of indigenous peoples we intend to determine their legal status in order to establish whether the ITT exploitation jeopardizes their physical and cultural survival or interferes with their rights, such as property right, the right to participate, to be consulted and the specific rights of peoples in voluntary isolation. Plus, we will also take into account the general implications for the rest of the Ecuadorians

  Experiencia y sentido: la escritura de la historia y del horror en la obra de Martín Caparrós

  Get PDF
  El trabajo que se presenta aspira a analizar los mecanismos a través de los que se escribe la historia, por un lado, y el horror, por el otro, en la obra del escritor argentino Martín Caparrós, con especial atención a novelas como Ansay o los infortunios de la gloria (1984), La Historia (1999), Los living (2011) o a crónicas como Larga distancia (1992) El interior (2006), La Voluntad (2008) o El Hambre (2014). Partiendo de la concepción de la historia entendida como un horizonte de reflexión, se analiza la hipótesis de que Martín Caparrós, en su obra, cuestiona la construcción de la historiografía oficial reproduciendo sus formas, sus lenguajes, parodiándolos, con el fin de evidenciar y cuestionar las distintas mediaciones a través de las que nos pensamos y pensamos el mundo. Se detecta un procedimiento semejante respecto a la escritura del horror: partiendo de la asunción de que el lenguaje vehicula y posibilita el horror, reproduce ese lenguaje, estrechado por el poder, con el fin de recuperarlo y resignificarlo. El trabajo se articula en tres partes: en la primera sección se revisa el marco teórico de la denominada «nueva novela histórica» para reflexionar sobre el estatuto de la historia en relación con la ficción. El objetivo de atender a este corpus es el de desarrollar la idea de que la historia, en la narrativa de las últimas décadas, actúa como un cogito, es decir, como un concepto fundante, como un horizonte de reflexión. En la segunda parte se aborda el análisis de la narrativa histórica de Martín Caparrós, con especial énfasis en La Historia y en Ansay o los infortunios de la gloria. En La Historia, Caparrós efectúa una relectura crítica del concepto de fundación y, en Ansay, atiende a la conformación de la identidad en el siglo XIX, así como en el pasado colonial. Por ello, el análisis se centra en dilucidar la manera en que trata de desarticular la construcción de la historiografía oficial, que es mediante la reproducción de los lenguajes del poder para cuestionarlos. Evidencia sus formas, las reproduce y de esta forma crea un contra discurso desde la ficción. En la tercera parte, se define el horror histórico y se plantean las problemáticas inherentes a la escritura del horror. Cuestionando la cualidad de indecible que la tradición le ha atribuido al horror, se abordan distintas vías de escritura que intentan dar respuesta a la pregunta sobre cómo transmitir, literariamente, el horror. El objetivo de plantear esta problemática es analizar la manera en que se resuelve en la obra de Martín Caparrós. Como se ha apuntado, la propuesta de Caparrós consiste en desautomatizar el lenguaje del poder, reproduciéndolo, para recuperarlo y resignificarlo.The work presented aims to analyze the mechanisms through which history is written, on the one hand, and horror, on the other, in the work of Argentine writer Martín Caparrós, with special attention to novels like Ansay o los infortunios de la gloria (1984), La Historia (1999), Los living (2011) or to chronicles like Larga distancia (1992) El interior (2006), La Voluntad (2008) o El Hambre (2014). Starting from the conception of history understood as a horizon of reflection, the hypothesis is analyzed that Martín Caparrós, in his work, questions the construction of official historiography reproducing its forms, its languages, parodying them, in order to evidence and question the different mediations through which we think and think about the world. A similar procedure is detected with respect to the writing of horror: starting from the assumption that language conveys and enables horror, it reproduces that language, strengthened by power, in order to recover and resignify it. The work is divided into three parts: the first section reviews the theoretical framework of the “new historical novel” to reflect on the status of history in relation to fiction. The aim of attending this corpus is to develop the idea that history, in the narrative of the last decades, acts as a cogito, as a founding concept, as a horizon of reflection. The second part deals with the analysis of the historical narrative of Martín Caparrós, with special emphasis on La Historia and Ansay o los infortunios de la gloria. In La Historia, Caparrós makes a critical rereading of the concept of foundation and, in Ansay, attends to the conformation of identity in the 19th century, as well as in the colonial past. Therefore, the analysis focuses on elucidating the way in which it tries to dismantle the construction of official historiography, which is through the reproduction of the languages of power to question them. It evidences its forms, reproduces them and in this way creates a counter discourse from fiction. In the third part, the historical horror is defined and the problems inherent to the writing of horror are posed. Questioning the quality of unspeakable that the tradition has attributed to the horror, different ways of writing are approached that try to give answer to the question on how to transmit, literarily, the horror. The objective of raising this problem is to analyze the way in which it is resolved in the work of Martín Caparrós. As it has been pointed out, Caparrós proposal consists in deautomating the language of power, reproducing it, in order to recover it and resignify it

  Mesoporous material systems for catalysis and drug delivery

  Get PDF
  This study evolved to its last form primarily around the development of a hybrid material is the core of the work. This hybrid material is then further explored for two different applications which are catalysis and drug delivery. A nanoassembly was established around a mesoporous silica support. SBA-15 was picked as this support among the other mesoporous silica dueto its well-defined pore structure and accessible pore volume. The silica framework was doped with Zr-atoms and the pores partly infiltrated with Cu nanoparticles resulting in a hybrid material with tunable properties. SBA-15 was synthesized by a sol-gel method where a micellar solution was employed as a template for the silica framework. To achieve the doped version, a Zr precursor was added to the synthesis solution. The effects of different synthesis conditions on the final material were investigated. lt was observed that changes in these synthesis conditions yielded different particle morphology, pore size, and specific surface area. The infiltration method is based on functionalizing the (Zr-) SBA-15 support surfaces before the Cu ion attachment whereas EIWI is based on slow evaporation of the liquid from the (Zr-)SBA-15 - Cu aqueous suspension. Both methods are designed to yield preferential growth of Cu NPs in the pores with a diameter smaller than 1O nm and in oxidized form. However, depending on the infiltration method used different chemical states of the final material is achieved, i.e. Zr content and porous network properties are different. Cu-Zr-SBA-15 nanoassembl ies were used for the catalytic conversion of C02 into valuable fuels such as methanol and dimethyl ether (DME). The effect of different chemical states of the catalyst was investigated. lt was found that the Si precursor had a considerable impact on the overall performance of the catalyst whereas the Cu loading method (lnf or EIWI) changed the catalytic selectivity between DME and methanol. The activity of the catalyst was further investigated in a time-evolution study where the accumulation of each product in the gas phase and the molecular groups attached to the catalyst surface were recorded over time. Accordingly, thermodynamic equilibrium was achieved on the 14th day of the reaction under 250ºC and 33 bar. The resulting total C02 conversion was 24%, which is the thermodynamically highest possible conversion, according to theoretical calculations. lt was also concluded from the experimental results that, DME is formed by a combination of two methoxy surface groups . Additionally, the formation of DME also boosts the total C02 conversion to fuels, which otherwise is limited to 9.5%. The design of Cu-Zr-SBA-15 was also investigated for drug delivery applications, dueto its potential as a biomaterial, e.g. , a filler in dental composites, and the antibacterial properties of Cu. Also, the bioactivity of Si02 and Zr02 was considered to be an advantage . With this aim, Cu infiltrated Zr doped SBA-15 material was prepared by using TEOSas the silica precursor and the lnf-method to grow Cu NPs. The performance of the final material as a drug delivery vehicle was tested by an in-vitro delivery study with chlorhexidine digluconate. The nanoassemblies show a drug loading capacity of 25-40% [mg drug 1 mg (drug+carrier)] . The drug release was determined to be composed of two steps. The presence of Zr and Cu limits the burst release and beneficially slows down the drug release process. The effect of pore properties of SBA-15 was explored in a study where the antibiotic doxycycline hyclate was loaded in SBA-15 materials with different pore sizes. lt was observed that the pore size is directly proportional to the drug loading capacity [mg drug 1 mg (drug+carrier)] and the released drug % (the released drug amounUtotal amount of loaded drug). The release profile was fast, dueto its weak interactions with the SBA-15 and smaller size molecule compared to chlorhexidine digluconate.Los sistemas de materiales híbridos poseen propiedades multifuncionales. En este trabajo se desarrolló un nanoensamblaje alrededor de un soporte de sílice mesoporoso. Como soporte se seleccionó SBA-15 debido a su estructura de poro bien definida y volumen de poro accesible. La matriz de sílice fue dopada con átomos de Zr y los poros se infiltraron parcialmente con nanopartículas de Cu dando como resultado un material híbrido con propiedades ajustables . La síntesis de SBA-15 se realizó mediante un método de sol-gel en el que se empleó una solución micelar como plantilla para el sílice. Para lograr la versión dopada, se añadió un precursor de Zr a la solución de síntesis. Se investigaron los efectos de diferentes condiciones de síntesis, como el catalizador así como la fuente de Si en las características del material final. Los cambios en estas condiciones de. síntesis dieron lugar a partículas con distinta morfología, tamaño de poro (11-15 nm) y área superficial específica (400-700 m2/g). Las nanopartículas de Cu (NP) se hicieron crecer en el sustrato (Zr-) SBA-15 usando los métodos de infiltración (lnf) o de impregnación húmeda inducida por evaporación (EIWI).Dependiendo del método de infiltración utilizado, se logran diferentes propieddes químicas del material final, es decir, el contenido de Zr y las propiedades de red porosa son diferentes. Los nanoensamblajes de Cu-Zr-SBA-15 producidos bajo diversas condiciones de síntesis se usaron para la conversión catalítica de C02 en combustibles valiosos tales como metanol y dimetil éter (DME). El precursor de Si (TEOS o SMS) tuvo un impacto considerable en el rendimiento global del catalizador mientras que el método de carga de Cu (lnf o EIWI) cambió la selectividad catalítica entre DME y metanol. Por otra parte, la actividad del catalizador se investigó evaluando la acumulación de cada producto en la fase gaseosa y los grupos moleculares unidos a la superficie del catalizador a lo largo del tiempo. Se llegó al equilibrio termodinámico en el día 14 de la reacción a 250 ºC y 33 bar. La conversión total resultante de C02 fue del 24%, que es la conversión termodinámicamente más alta posible, según los cálculos teóricos . El material híbrido sintetizado Cu-Zr-SBA-15 también se investigó para aplicaciones de administración de fármacos, debido a su potencial como material de relleno en compuestos dentales y las propiedades antibacterianas del Cu. Por otra parte, la bioactividad de SiO2 y ZrO2 podría ser ventajosa para esta aplicación. El rendimiento del material final como vehículo de administración de fármacos se probó mediante un estudio de liberación in vitro con digluconato de clorhexidina . Los materiales desarrollados muestran una elevada capacidad de carga de fármaco (25-40%). Los perfiles de liberación del fármaco muestran dos etapas: una primera etapa de liberación rápida de las moléculas del fármaco unidas con interacciones más débiles al sustrato mesoporoso, seguida por la difusión de las moléculas del fármaco que están unidas a la superficie del portador. La presencia de Zr y Cu limita la liberación inicial y reduce la velocidad de liberación del fármaco . En otro estudio se evaluó el efecto del tamaño de poro de SBA-15 en la liberación del antibiótico hiclato de doxiciclina. Se observó que el tamaño de poro es directamente proporcional a la capacidad de carga de fármaco, el porcentaje y la cantidad de fármaco liberado . En resumen, este trabajo demuestra el carácter multifuncional de una nanomatriz diseñada a medida que proporciona información valiosa para dos aplicaciones en catálisis y liberación de fármaco.Hybridmaterial består av minst två komponenter, vilket ger dem mångfacetterade egenskaper. Detta har gjort att denna typ av material attraktiva sedan länge. Det är dock inte enkelt att tillverka dessa materialsystem. Ett enkelt och effektivt tillvägagångssätt behövs för att tillvara ta de önskade egenskaperna hos varje komponent och få dem att samverka. Denna avhandling bygger huvudsakligen på utvecklingen av ett hybridmaterial.Ett hybridmaterial med en sammansättning bestämd på nanonivå, tillverkades med mesoporös kiseldioxid, SBA-15, som stomme. SBA-15 valdes framför andra typer av mesoporös kiseldioxid på grund av dess väldefinierade porstruktur och stora, tillgängliga porvolym. Kiseldioxiden dopades med zirkoniumatomer och porerna fylldes delvis med kopparnanopartiklar, vilket resulterade i ett hybridmaterial med egenskaper som kunde varieras. SBA-15 tillverkades via en våtkemisk metod där en micellösning används som mall för kiseldioxidens struktur. Vid dopningen tillsätts en zirkoniumkälla till synteslösningen. Effekterna av olika tillverkningsparametrar, till exempel salter med katalytiska egenskaper (salter med F- eller Cl-), olika kiselkällor (tetraetyl ortosilikat eller natriummetasilikat), på materialens egenskaper studerades. Variationer av dessa parametrar ger material med olika form, porstorlekar (11 – 15 nm) och specifik yta (400 – 700 m2/g). Kopparnanopartiklar växtes i (Zr-)SBA-15-stommarna med två metoder: infiltration (Inf) eller indunstningsinducerad våtimpregnering (EIWI). Inf baseras på funktionalisering av (Zr-)SBA-15-stommen innan kopparjoner fick reagera med ytan. EIWI bygger på en blandning av (Zr-)SBA-15 och kopparsalt i en lösning där vätskan långsamt får avdunsta. Båda metoderna är designade för framställning av oxiderade kopparnanopartiklar, mindre än 10 nm i diameter, som ska växa i stommens porer. Dock påverkar infiltrationsmetoden den kemiska sammansättningen hos det slutliga materialet då Zr-koncentrationen och porositeten i stommen ändras. Cu-Zr-SBA-15-sammansättningar, tillverkade med varierande syntesparametrar, användes som katalysatorer för omvandling av CO2 till bränslen såsom metanol och dimetyleter (DME). Resultaten visar att valet av kiselkälla har en stor inverkan på katalysatorns prestanda, samt att metoden för att introducera koppar ändrar den katalytiska selektiviteten mellan DME och metanol. Katalysatorns aktivitet undersöktes även över tid. Ackumuleringen av varje produkt, både i gasfas och på katalysatorns yta, registrerades över tid. Termodynamisk jämvikt nåddes efter att reaktionen fortgått i fjorton dagar vid 250 °C och 33 bar. Den totala CO2-omvandlingen var 24 %, vilket, enligt teoretiska beräkningar, är den termodynamiskt högsta möjliga omvandlingen. Det observerades att DME bildas genom en kombination av två metoxygrupper på katalysatorns yta, samt att bildandet av DME ökar den totala omvandlingen av CO2 till bränsle, vilken annars är begränsad till 9.5 %. Cu-Zr-SBA-15-sammansättningen användes även i läkemedelstillämpningar. De kan användas som biomaterial, e.g., fyllnadsmaterial i tandkompositer, och koppar har antibakteriella egenskaper. Dessutom kan kiseldioxid och zirkoniumdioxid vara bioaktiva vilket ses som en fördel. För denna tillämpning tillverkades Cu-Zr-SBA-15 med TEOS som kiselkälla och Inf-metoden för att växa kopparnanopartiklar. Cu-Zr-SBA-15 lämplighet som bärare av läkemedelet klorhexidindiglukonat testades in vitro. I detta fall uppvisar bäraren en laddningskapacitet [massa laddat läkemedel/(massa laddat läkemedel +massa bärare)] på 25 – 40 %. Frisättningen av läkemedel skedde i två steg. Först frisattes en stor mängd läkemedelsmolekyler. Dessa var löst placerade i håligheter i de mesoporösa stommarna. Därefter frisattes läkemedel via diffusion av molekyler som bundit till stommens yta. De två stegen representerar växelverkan mellan läkemedel – läkemedel- och läkemedel – bärare. Närvaron av zirkonium och koppar begränsar den första frisättningen och förlänger den aktiva tiden, vilket är fördelaktigt ur tillämpningsperspektiv. Effekten av porstorlek hos SBA-15 vid läkemedelsfrisättning undersöktes också i en studie där SBA-15 fylldes med doxycyklinhyklat. Laddningskapaciteten och mängden frisatt läkemedel och andelen av laddat läkemedel som frisätts var båda direkt proportionella mot porstorleken där frisättningen av doxycyklinhyklat dominerades av läkemedel – läkemedelsväxelverkan. Doxycyklinhyklat är en mindre molekyl jämfört med klorhexidindiglukonat och växelverkar svagare med SBA-15 på grund av sin mer anjoniska natur. Sammanfattningsvis visar arbetet den multifunktionella karaktären hos en skräddarsydd nanosammansättning, vilket ger värdefulla insikter i två användningsområden: katalys och läkemedelstransport Materialet testas sedan i två olika tillämpningar: katalys och läkemedelstransport

  Dietary patterns in the etiology of lymphoid neoplasms

  Get PDF
  Diet is a key modifiable risk factor for several neoplasms, but evidence for lymphoid malignancies is still inconsistent. Previous epidemiological studies were mostly focused on single dietary components (i.e. nutrients or food groups), while the role of overall diet has scarcely been studied. This thesis aims to explore the association of up to five dietary patterns and lymphoma risk, using data from two observational studies: the European prospective investigation into cancer and nutrition (EPIC) cohort and the Multicase-control Spain (MCC-Spain) studyLa dieta és un factor de risc modificable per nombrosos tipus de càncer però, pel què fa a les neoplàsies limfoides, l’evidència és encara inconsistent. Estudis epidemiològics previs s’han centrat majoritàriament en l’anàlisi de components de la dieta individuals (nutrients o grups d’aliments), mentre que el rol de la dieta en conjunt roman pràcticament inexplorat. Aquesta tesi avalua la relació entre cinc patrons de dieta i el risc de limfoma, mitjançant dades de dos estudis observacionals: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) i Multicase-control Spain (MCC-Spain) stud

  Bio-based flame retardant for sustainable building materials

  Get PDF
  As new promising alternatives, novel bio-based materials are already developed to apply in construction sectors due to biodegradability, low toxicity, sustainability, renewability, and acceptable general properties. However, their flammability and need to guarantee a low fire risk in the constructions is also an essential factor to restrict their further application. This thesis focused on investigation of bio-based material with good flame-retardant performance and corresponding flame-retardant mechanism. The detailed investigation was developed by following stages: synthesis of bio-based flame retardant and its application in PLA; effect of bio-based flame retardant on the fire resistance and other properties of natural fiber reinforced PLA. Finally, the smouldering and combustion performances of the bio-based thermal insulation material made from natural fiber were studied as well. 1) On basis of bio-based concept, PA and THAM were selected as raw material to synthesize a novel flame retardant and the chemical structure was confirmed via some characterizations. Afterwards, this synthetic product PA-THAM was employed as an efficient flame retardant to PLA by melt mixing. This binary system showed an improvement in flame retardancy, which was achieved by a combination of heat transfer effect, slight dilution and barrier action. For example, only 3 wt% loading of PA-THAM imparted PLA-based biocomposite LOI value of 25.8% and UL 94 V-0 level, as well as a significant self-extinguishing ability was observed. Besides, the molten viscosity of biocomposite also demonstrated more reduction compared with neat PLA due to the lubrication of PA-THAM, while there was little change in the mechanical properties. 2) PA-THAM and corn pith cellulose (OCC) were combined via in-situ modification and used to prepare a PLA-based biocomposite. After OCC was modified by PA-THAM successfully, which was proved by SEM/ EDS, FTIR, and TGA, the effect of PA-THAM on thermal stability and fire behaviors of PLA-based composite were also investigated accordingly. 5 phr addition of PA-THAM enabled this natural fiber reinforced polymer biocomposite (NPC) to illustrate a 50 °C higher temperature at maximum degradation rate than control sample without additive, and an improvement was also obtained in flame retardant properties with an increase of LOI value, a reduction of PHRR, and more char residue. The predominant flame-retardant mechanism focused on the synergistic effect of PA-THAM and OCC that occurred in condensed phase. Besides, the same level introduction of PA-THAM improved the interfacial affinity between PLA and OCC that maintained good mechanical properties as well. 3) A bio-based thermal insulation material was made from corn pith cellulose, alginate, and bio-efficient flame retardants. After introducing these bio-based additives, the smouldering and flaming combustion behaviors were improved significantly. Compared with the reference sample, thermal insulation particleboard with 8 wt% loading of a mixture of PA-THAM and a sodium borate salt (DOT) increased the initial temperature of smoldering ignition by 70 ºC, and meanwhile, the value of PHRR in flaming combustion decreased by 25.5%. Furthermore, the thermal conductivity was hardly affected, while the temperature at which the maximum thermal degradation occured increased. The correlative flame retardant mechanism was attributed to a synergistic effect from both flame retardants, which promoted a formation of more stable charring layer at initial stage.Los materiales de base biológica ofrecen una alternativa prometedora para aplicaciones en el sector de la construcción, debido a que se trata de materiales biodegradables, renovables y de baja toxicidad. Sin embargo, su capacidad de inflamar y la necesidad de mantener un bajo riesgo frente a incendios en los edificios es un factor esencial para restringir su posterior aplicación. Esta tesis se ha centrado en el desarrollo de materiales de base biológica con buen comportamiento frente al fuego y la investigación de los mecanismos de los retardantes de llama involucrados. La investigación se desarrolló en tres etapas que se detallan a continuación. 1) Partiendo del concepto de base biológica, se seleccionaron PA y THAM como materias primas para sintetizar un nuevo retardante de llama y la estructura química se confirmó mediante la caracterización del compuesto resultante. Posteriormente, este producto sintético PA-THAM se empleó como un retardante de llama eficiente para PLA mediante mezcla fundida. Este sistema binario mostró una mejora en la resistencia al fuego, que se logró mediante una combinación de los efectos de transferencia de calor, ligera dilución y acción barrera. Por ejemplo, con sólo un 3% en peso de carga de PA-THAM se logró un valor de LOI de 25,8% del compuesto de PLA y un nivel UL 94 V-0, así como una capacidad de autoextinción significativa. Además, la viscosidad fundida del biocompuesto también se redujo en relación a la del PLA puro debido a la lubricación ejercida por el PA-THAM. Por otro lado, la adición del retardante ocasionó pocos cambios en las propiedades mecánicas. 2) El retardante basado en PA-THAM y la fracción fina obtenida triturando la médula de maíz (OCC) se combinaron mediante modificación in situ y se usaron para preparar un biocompuesto basado en PLA. La médula de maíz fue modificada con éxito con el PA-THAM, la cual cosa se demostró por SEM / EDS, FTIR y TGA, el efecto de PA-THAM sobre la estabilidad térmica y el comportamiento al fuego del material compuesto a base de PLA también fueron investigados. La adición de 5 phr de PA-THAM permitió a este biocompuesto reforzado con fibras naturales (NPC) alcanzar una temperatura 50 °C más alta en el punto de degradación máximo comparado con la muestra de control sin aditivo. También se obtuvo una mejora en el comportamiento al fuego con un aumento del valor de LOI, una reducción del pico máximo del ritmo de liberación de calor (PHRR), y una mayor formación de residuo carbonizado. El mecanismo ignífugo predominante se centró en el efecto sinérgico del PA-THAM y la OCC que ocurrió en la fase condensada. Además, el mismo nivel de introducción de PA-THAM mejoró la afinidad interfacial entre PLA y OCC que también mantuvo buenas propiedades mecánicas. 3) Se prepararon muestras de un material de aislamiento térmico de base biológica a partir de médula de maíz, alginato y retardantes de llama de origen biológico. La adición del retardante de llama de base biológica logró mejorar significativamente el comportamiento al fuego, y el fenómeno de combustión sin llama (smouldering). En comparación con la muestra de referencia, el panel aislante con una carga de 8% en peso de una mezcla de PA-THAM y una sal de borato de sodio (DOT) aumentó la temperatura inicial a la que se produce la combustión sin llama en 70 ºC y, permitió reducir el valor de PHRR en un 25.5%. Además, la conductividad térmica apenas se vio afectada, mientras que la temperatura a la que se produce el valor máximo de degradación térmica aumentó notablemente. El análisis del mecanismo de acción de los retardantes reveló la existencia de un efecto sinérgico de ambos retardantes de llama, que promovió la formación de una capa de carbonización más estable en la etapa inicial

  Contribution to dimensionality reduction of digital predistorter behavioral models for RF power amplifier linearization

  Get PDF
  The power efficiency and linearity of radio frequency (RF) power amplifiers (PAs) are critical in wireless communication systems. The main scope of PA designers is to build the RF PAs capable to maintain high efficiency and linearity figures simultaneously. However, these figures are inherently conflicted to each other and system-level solutions based on linearization techniques are required. Digital predistortion (DPD) linearization has become the most widely used solution to mitigate the efficiency versus linearity trade-off. The dimensionality of the DPD model depends on the complexity of the system. It increases significantly in high efficient amplification architectures when considering current wideband and spectrally efficient technologies. Overparametrization may lead to an ill-conditioned least squares (LS) estimation of the DPD coefficients, which is usually solved by employing regularization techniques. However, in order to both reduce the computational complexity and avoid ill-conditioning problems derived from overparametrization, several efforts have been dedicated to investigate dimensionality reduction techniques to reduce the order of the DPD model. This dissertation contributes to the dimensionality reduction of DPD linearizers for RF PAs with emphasis on the identification and adaptation subsystem. In particular, several dynamic model order reduction approaches based on feature extraction techniques are proposed. Thus, the minimum number of relevant DPD coefficients are dynamically selected and estimated in the DPD adaptation subsystem. The number of DPD coefficients is reduced, ensuring a well-conditioned LS estimation while demanding minimum hardware resources. The presented dynamic linearization approaches are evaluated and compared through experimental validation with an envelope tracking PA and a class-J PA The experimental results show similar linearization performance than the conventional LS solution but at lower computational cost.La eficiencia energetica y la linealidad de los amplificadores de potencia (PA) de radiofrecuencia (RF) son fundamentales en los sistemas de comunicacion inalambrica. El principal objetivo a alcanzar en el diserio de amplificadores de radiofrecuencia es lograr simultaneamente elevadas cifras de eficiencia y de linealidad. Sin embargo, estas cifras estan inherentemente en conflicto entre si, y se requieren soluciones a nivel de sistema basadas en tecnicas de linealizacion. La linealizacion mediante predistorsion digital (DPD) se ha convertido en la solucion mas utilizada para mitigar el compromise entre eficiencia y linealidad. La dimension del modelo del predistorsionador DPD depende de la complejidad del sistema, y aumenta significativamente en las arquitecturas de amplificacion de alta eficiencia cuando se consideran los actuales anchos de banda y las tecnologfas espectralmente eficientes. El exceso de parametrizacion puede conducir a una estimacion de los coeficientes DPD, mediante minimos cuadrados (LS), mal condicionada, lo cual generalmente se resuelve empleando tecnicas de regularizacion. Sin embargo, con el fin de reducir la complejidad computacional y evitar dichos problemas de mal acondicionamiento derivados de la sobreparametrizacion, se han dedicado varies esfuerzos para investigar tecnicas de reduccion de dimensionalidad que permitan reducir el orden del modelo del DPD. Esta tesis doctoral contribuye a aportar soluciones para la reduccion de la dimension de los linealizadores DPD para RF PA, centrandose en el subsistema de identificacion y adaptacion. En concrete, se proponen varies enfoques de reduccion de orden del modelo dinamico, basados en tecnicas de extraccion de caracteristicas. El numero minimo de coeficientes DPD relevantes se seleccionan y estiman dinamicamente en el subsistema de adaptacion del DPD, y de este modo la cantidad de coeficientes DPD se reduce, lo cual ademas garantiza una estimacion de LS bien condicionada al tiempo que exige menos recursos de hardware. Las propuestas de linealizacion dinamica presentados en esta tesis se evaluan y comparan mediante validacion experimental con un PA de seguimiento de envolvente y un PA tipo clase J. Los resultados experimentales muestran unos resultados de linealizacion de los PA similares a los obtenidos cuando se em plea la solucion LS convencional, pero con un coste computacional mas reducido

  Ciclos económicos reales en economías abiertas: Desarrollo, ilustración y contraste para la economía española

  Get PDF
  Esta tesis desarrolla varios modelos de la literatura de ciclos económicos reales y propone alguno más, con el objetivo de resolver algunas de las cuestiones no resueltas por los modelos básicos. Así, un modelo de economía abierta con dos sectores intermedios, y además uno de ellos es comercializable, consigue solventar en parte la llamada anomalía de las cantidades: la correlación entre consumos privados a nivel internacional es sustancialmente menor que la correlación entre los productos de dichas economías.Además de este aspecto, se ha buscado emplear medidas de ajuste de los modelos dinámicos simulados propuestos. Estas medidas se han definido en el dominio de las frecuencias, siguiendo trabajos previos en este campo. Sin embargo, algunos de estos trabajos habían dejado de lado algunas cuestiones que se intentan resolver en esta tesis, proponiéndose para tal fin una correlación de los trabajos previos y dos extensiones de los mismos: contraste del nivel de las medidas espectrales y propuestas de eliminación de la potencia de las frecuencias no cíclicas.Finalmente se realiza una aplicación con datos españoles y europeos, que se resuelve a favor del modelo de dos países y dos sectores en aquellos aspectos en los que se había fijado el objetivo de la tesis. También se aplican los contrastes diseñados

  Riesgo sísmico de edificaciones en términos de pérdidas económicas mediante integración de costos de reparación de componentes

  Get PDF
  The probabilistic seismic risk assessment in terms of economic losses for building portfolios aims at the estimation of the probability distribution functions of losses. This can be done for a specific seismic event (deterministic ) or for a set of stochastic events which represent the seismic hazard of a particular geographic zone (probabilistic). For this, it is required the seismic hazard assessment, the definition and characterization of the building portfolio and the estimation of the expected economic losses for specific seismic intensities. Losses are then integrated for the different hazard scenarios and finally for the complete set of stochastic events. A consistent and rigorous methodological approach to evaluate economic losses in typical building constructions is proposed as a function of the seismic hazard intensity. The following features are included in order to adequately control all relevant variables: the selection of a set of seismic records which represent the seismological and geotechnical characteristics in the zone of analysis; the use of prototype building models integrally characterized; the evaluation of the seismic response of building structures through detailed non-linear dynamic analysis; the definition of a component based model potentially susceptible to damage with its corresponding fragility specification in terms of cost and time of repair; independent consideration of structural, non-structural and building content components; an integration methodological approach which adequately considers uncertainties for each one of the variables; and the possibility to consider practical aspects such as geographical variations, scale economy, special commercial conditions, minimum or total intervention costs and the consideration of the business interruption costs due to the time required to repair expected damages under different stochastic scenarios. The results of the proposed methodological approach are represented through specific vulnerability functions for each one of the building typologies. Those relate the expected economic losses and the corresponding uncertainty measure with the seismic intensity level. The integration of losses considers the uncertainties associated with the hazard assessment, the dynamic response of the model, the expected damage level for each one of the components and the corresponding repair cost and time. The proposed vulnerability functions are compared with similar results from other methodologies and are used in the probabilistic seismic risk assessment of hypothetical building portfolios. In order to illustrate the potential and type of results of the proposed methodological approach, vulnerability functions are evaluated for a series of building prototypes. Reinforced concrete moment resisting frames 2, 5 and 10 story high, for two seismic design levels (low and high) and different non-structural type of components (ductile and fragile) are simulated. Seismic risk parametric assessments in terms of economic losses are performed for hypothetical building portfolios and different geotechnical profile characterization (firm and soft soils) in Bogotá. A sensibility analysis of the risk results is performed for each one of the parameters that control the economic loss assessment model proposed. Final conclusions and recommendations for further research related to rigorous seismic risk assessment are summarized.La evaluación probabilista del riesgo sísmico en términos de pérdidas económicas para portafolios de edificaciones pretende estimar la distribución de probabilidad de las pérdidas ante la ocurrencia de un evento sísmico específico (análisis determinista) o a un conjunto de eventos estocásticos que representen de manera adecuada la amenaza sísmica de una zona geográfica determinada (análisis probabilista). Para esto se requiere la evaluación de la amenaza sísmica, la definición del portafolio de edificaciones debidamente caracterizadas y la estimación de las eventuales pérdidas económicas ante intensidades sísmicas específicas para integrar las pérdidas para los diferentes escenarios. Este trabajo plantea una metodología consistente y rigurosa para evaluar tales pérdidas como función de la intensidad de la amenaza sísmica. Para garantizar un control rigurosos en las variables relevantes se incluye: la selección de un conjunto de señales sísmicas que representen las características sismológicas y geotécnicas del sitio de estudio; el uso de modelos prototipos de edificaciones integralmente caracterizados; la evaluación de la respuesta dinámica de las estructuras usando análisis dinámico no lineal detallados; la conformación de un modelo de componentes susceptibles a daño con sus respectivas especificaciones de fragilidad en términos de costos y tiempos de reparación; la consideración de elementos estructurales, no estructurales y contenidos de manera independiente; una metodología de integración de las pérdidas económicas que considere las incertidumbres de cada una de las variables; la posibilidad de considerar aspectos prácticos tales como variaciones en la ubicación geográfica, economías de escala, condiciones específicas del mercado, costos mínimos de intervención o costo de reposición total; y la consideración de los costos asociados a la interrupción del funcionamiento por el tiempo que requiere la reparación de los eventuales daños y afectaciones. Los resultados de la aplicación de esta metodología se representan mediante funciones de vulnerabilidad específicas para cada uno de las tipologías constructivas, las cuales relacionan las pérdidas económicas esperadas y su respectiva incertidumbre con el nivel de intensidad sísmica. La metodología incluye la incertidumbre en la evaluación de la amenaza sísmica, en el análisis de respuesta dinámica de la estructura y en la estimación de los niveles de daño de los componentes y sus respectivos costos y tiempos de reparación. Las funciones de vulnerabilidad obtenidas se comparan con las propuestas por otras metodologías y se utilizan directamente para la evaluación del riesgo sísmico de portafolios hipotéticos de edificaciones. Con el fin de ilustrar la metodología se evalúan las funciones de vulnerabilidad para una serie de edificaciones prototipo. Se estudian estructuras en pórticos resistentes a momento de concreto reforzado, para tres alturas diferentes (2, 5 y 10 pisos), dos niveles de diseño sísmico (alto y bajo) y diferentes tipos de acabados (dúctiles y frágiles). Las funciones de vulnerabilidad encontradas se utilizan para realizar análisis paramétricos del riesgo en términos de pérdidas económicas para portafolios hipotéticos de edificaciones de diferente tipo y con diferentes estratigrafías de suelo, características de la ciudad de Bogotá. Los análisis permiten establecer el grado de sensibilidad en los resultados del riesgo de cada uno de los parámetros relevantes del modelo de evaluación de pérdidas económicas propuesto. Finalmente se planten una serie de conclusiones y recomendaciones para trabajos de investigación futuros relacionados con la temática de la evaluación del riesgo sísmico con métodos rigurosos

  Los diccionarios bilingües en la enseñanza de español a sinohablantes: análisis y propuestas

  Get PDF
  El present treball pretén indagar sobre com fan servir els alumnes sinohablantes de nivell inicial de la llengua espanyola el diccionari bilingüe per solucionar els problemes de producció i quines problemàtiques presenten els diccionaris bilingües que consulten de forma habitual en aquest procés a través d'un estudi empíric sobre l´ús del diccionari a l'aula per part de 215 alumnes sinoparlants que estudien espanyol a nivell universitari. L'anàlisi del corpus de dades que es recullen amb fulls de registre sobre el procés de consulta en el diccionari en realitzar tasques de producció en espanyol per part d'aquests alumnes revela els seus comportaments més comuns i les dificultats que troben. A partir d'aquestes dades, s'ofereix una proposta de l'elaboració d'unes directrius per a la creació d'un diccionari bilingüe d'aprenentatge xinès-espanyol per als alumnes sinoparlants de nivell inicial, eina que pugui servir d'ajuda a l'ensenyament-aprenentatge d'espanyol com llengua estrangera per a aquest col·lectiu.El presente trabajo pretende indagar sobre cómo usan los alumnos sinohablantes de nivel inicial de la lengua española el diccionario bilingüe para solucionar los problemas de producción y qué problemáticas presentan los diccionarios bilingües que consultan de forma habitual en este proceso a través de un estudio empírico sobre el uso del diccionario en el aula por parte de 215 alumnos sinohablantes que estudian español a nivel universitario. El análisis del corpus de datos que se recolectan con hojas de registro sobre el proceso de consulta en el diccionario al realizar tareas de producción en español por parte de estos alumnos revela sus comportamientos más comunes y las dificultades que encuentran. A partir de estos datos, se ofrece una propuesta de la elaboración de unas directrices para la creación de un diccionario bilingüe de aprendizaje chino-español para los alumnos sinohablantes de nivel inicial, herramienta que pueda servir de ayuda a la enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera para este colectivo.This thesis aims to investigate how the second language learners of the Spanish language use the bilingual dictionary to solve production problems and what problems are presented by the bilingual dictionaries that regularly consult during this process through an empirical study on the use of the dictionary in the classroom of 215 Chinese students who study Spanish at the university level. The analysis of the corpus of data that is collected with record sheets about the consultation process in the dictionary when performing production tasks in Spanish by these students reveals their most common behaviors and the difficulties they encounter. Based on these data, a proposal is offered for the elaboration of some guidelines for the creation of a bilingual dictionary of Chinese-Spanish learning for students of the initial level, a tool that may help teaching-learning in Spanish as a foreign language to this group
  Tesis Doctorals en Xarxais based in ES
  Repository Dashboard
  Do you manage Tesis Doctorals en Xarxa? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!