Ajuntament de Barcelona

Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Not a member yet
  79853 research outputs found

  Adjudicació de la gestió cívica del Casal de Barri Diagonal Mar [2022]

  Full text link
  Aprovada per la Comissió de Govern de 27-07-2022Annex 1. Conceptualització de la gestió cívica (per acord de la Comissió de Govern de 25 de juliol de 2013)Annex 2. Característiques comunes essencials dels projectes dels equipaments municipals : casals de barri del distrite de Sant MartíAnnex 3. Documentació específica del casal de barri Diagonal MarAnnex 4. Model de declaració responsabl

  Carril bici de Gran Via de les Corts Catalanes 2 [reportatge fotogràfic]

  Full text link
  Es posa en funcionament el segon tram de carril bici de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre el carrer de Mossèn Amadeu Oller i la plaça d’Ildefons Cerdà. L’entrada en servei d’aquest tram permet enllaçar la plaça d’Espanya amb la plaça d’Ildefons Cerdà amb dos nous carrils bici unidireccionals situats a les calçades laterals. Imatges del 29-12-2023

  Convenio entre la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports y la Dirección General de Tráfico para la reducción de la siniestralidad en motocicletas y ciclomotores

  Full text link
  Aprovat entre la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports i Dirección General de Tráfico el 19-12-2022Anexo : Información contextua

  Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre per al control i cura de la població de les colònies de gats 2024 : convocatòria

  Full text link
  Aprovada per la Comissió de Govern de 29-12-2023Annex 1. Prescripcions tècniques per a les tasques de control i cura de la població de les colònies de gatsAnnex 2. Models de marcatge d'orellaAnnex 3. Fitxa de la colòniaAnnex 4. Fitxa per actuació d'esterilització en una mateixa colòni

  12,416

  full texts

  79,853

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇