Electronic Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko Institutional Repository

  Language-Methodical Course for Undergraduates: Achievements and Problems of Foreign and Ukrainian Higher Educational Establishments

  Get PDF
  Охарактеризовано сучасні тенденції у вищій філологічній освіті США і Росії. Проаналізовано здобутки української та зарубіжної вищої школи у формуванні змісту і реалізації основних завдань мовно-методичного курсу для магістрантів. Акцентовано увагу на потребі формування практико- орієнтованих профільних компетентностей, зокрема методичної компетентності викладача вищої школи. Здійснено детальне вивчення науково-педагогічної літератури з проблематики дослідження та окреслено напрями подальших перспективних досліджень у цій сфері педагогічної науки.Current trends in higher philological education of the USA and Russia have been characterized. Achievements of Ukrainian and foreign higher educational establishments in shaping the content and implementation of the main tasks of language and methodology course for undergraduates have been analyzed. The need to establish practice oriented core competencies, particularly methodological competence of a higher educational establishment teacher, has been substantiated. Detailed study of scientific and pedagogical literature concerning the problem of investigation has been done and trends of further perspective investigations in this branch of pedagogical science have been outlined

  Scientific Research Approaches, Structuring and Design Methodical System of Education Ethnographic Design

  Get PDF
  Описано наукові підходи дослідження, структурування і проектування методичних систем навчання етнодизайну. Актуальність теми роботи підтверджує наявність досить великої кількості публікацій та досліджень в галузі вивчення класифікації методичних систем і методів навчання, співвідношення різних методів навчання в рамках тих чи інших методичних систем, розмежування сутності понять «технологія», «методика», «дидактика», пошуку шляхів інтенсифікації та оптимізації процесів навчання, розробки нових технологій навчання. Загальна концепція навчально методичної системи навчання етнодизайну засобами інформаційних технологій ґрунтується на ідеях особистісно орієнтованої освіти, зокрема як навчати всіх по-різному. На відміну від поширеної методики навчання (відповідної заданим у чинних програмах нормативними настановами й обмеженої незначною кількістю переважно традиційних методів і засобів навчання), методична система навчання етнодизайну передбачає формування особистості (майбутнього художника прикладного та декоративного мистецтва й дизайну) за допомогою інтегративної системи методів, варіативних технологій навчання, обов’язково з урахуванням особливостей індивідуального досвіду студента (пізнавального, соціокультурного, комунікативного), різних рівнів персональних когнітивних стилів.Describes the scientific approaches of research, the structuring and designing of methodical system of training of etnodizayn. Topicality of the work confirms the presence of a sufficiently large number of publications and research in the field of study classification systems and methodical teaching methods, balance of different teaching methods in the framework of various methodological systems of differentiation the essence of the concepts "technology", "methodology", "didactics", finding ways of intensification and optimization of learning processes, development of new learning technologies. The General concept of the educational-methodical training system etnodizayn by means of information technology is based on the ideas of personality-oriented education, in particular how to teach all different. In contrast to the common methods of study (corresponding specified in the applicable programs regulations and a limited small number of mainly traditional methods and means of training), methodical training system etnodizayn involves the formation of personality (future artist of decorative and applied art and design) using integrative system methods, variative learning technologies, with consideration of the peculiarities of the individual experience of the student (cognitive, socio-cultural, communicative CSOs), various levels of personal cognitive styles

  The Analysis of Resources in the Context of Development and Innovation Economic Region: Experience SSPU

  Get PDF
  У статті коротко описано здобутки науковців кафедри економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету. Зокрема, описано досвід вивчення проблем диверсифікації виробництва, методики оцінки інвестиційних проектів, податкове навантаження та його вплив на господарську активність підприємства, теоретичні та практичні аспекти формування і підтримки стійкого соціально-економічного розвитку регіону для формування цілісної моделі управління, окреслено головні принципи податкового планування, поняття ефективності оподаткування, види податкової ефективності. Закцентовано увагу на становленні сучасної антикризової системи управління галузями промисловості України, розглянуто інструментарій регуляції справедливого розподілу суспільного продукту в умовах конфлікту інтересів різних соціальних груп на територіях промислових регіонів, тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України.The article briefly describes the achievements of scientists of the Department of Economics and business, Makarenko Sumy State Pedagogical University. In particular, described the experience of studying the problem of diversification of production, techniques of investment valuation, the tax burden and its impact on economic activity, theoretical and practical aspects of forming and maintaining sustainable socio-economic development of the region for forming an integral management model, the basic principles of tax planning, concept of efficiency of taxation, types of tax efficiency. The attention is focused on the development of modern crisis management system industries of Ukraine, an instrument regulating the fair distribution of the social product in terms of conflict of interests of different social groups on the territories of industrial regions, tendencies and prospects of development of innovative activity in industry of Ukraine

  Про графічне представлення похідних

  Get PDF
  In the article at hands an alternative definition of the concept of the derivative is presented, which makes no use of limits. This definition is based on an old idea of Descartes for calculating the slope of the tangent at a point of a curve and holds for all the algebraic functions. Caratheodory extended this definition to a general definition of the derivative in terms of the concept of continuity. However, although this definition has been used successfully by many German mathematicians, it is not widely known in the international literature, nor it is used in the school book texts. After presenting Caratheodory’s definition, the article closes by describing methods for calculating the derivative at a point of a function y = f(x) with the help of a suitably chosen table of values of f(x), and for designing of the graph of the derivative function f΄(x) given the graph, but not the formula, of f(x). These methods are based on the graphical representation of the derivative, which should be reclaimed better in general for teaching purposes.У статті дано альтернативне визначення поняття похідної, в якому не використовується поняття границі. Це визначення ґрунтується на ідеї Декарта для обчислення нахилу дотичної до кривої в точці і справедливе для всіх алгебраїчних функцій. Каратеодорі розширив це визначення до загального визначення похідної в термінах неперервності. Проте, хоча це визначення успішно використовувалося багатьма німецькими математиками, воно не було широко відомим у міжнародній літературі і не використовувалося у шкільних підручниках. Також у статті описано методи обчислення похідної функції y = f (x) в точці за допомогою підібраної таблиці значень функції y = f (x) та методи побудови графіка похідної функції y = f΄(x) за графіком функції y = f (x), а не за її формулою. Ці методи ґрунтуються на графічному представленні похідної, що можна активно використовувати у навчанні

  Інформаційні ресурси з астрономії та їх використання у навчальному процесі

  Get PDF
  У статті висвітлено огляд сучасних інформаційних ресурсів з астрономії, вітчизняного і закордонного виробництва. Розглядаються найдоступніші програми, які можна використати в підготовці до занять з астрономії.The article provides an overview of modern information resources on astronomy, domestic and foreign. Сited examples the most affordable programs that can be used in preparation for classes in astronomy

  Synergetic Approach in the Preparation of Professional Mobility of Future Specialists

  Get PDF
  Стаття присвячена аналізу процесу професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в рамках синергетичного підходу. Сучасна наука використовує нову методологію міждисциплінарності, комплексності, системності. В якості універсальної основи для підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності виступає синергетичний принцип. Зроблено висновки стосовно формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників в рамках синергетичного підходу про те, що цей процес є динамічним, системним, який характеризується єдністю цілей, інноваційних технологій за рахунок впровадження патернів нового мислення, які містять у собі нове знання про механізми і процеси самоорганізації та саморозвитку відкритих нелінійних систем. В статті виділено ряд умов, за реалізації яких можлива самоорганізація освітніх систем, їх цілеспрямований саморозвиток: відкритість системи, постійний притік інформації із соціуму; відносно колективно узгоджену поведінку суб’єктів освітнього процесу; перехід від нестійкого до стійкого стану; нелінійність, багатоваріантність розвитку, що переконує у необхідності його використання при підготовці майбутніх працівників соціальної сфери.The article is devoted to analysis of the professional training future social workers in the framework of the synergetic approach. Modern science uses a new methodology of interdisciplinarity, complexity, consistency. The synergetic principle is used as a universal basis for preparing future social workers for professional mobility supports. Conclusions regarding the formation of professional mobility future social workers in the framework of the synergetic approach that this process is dynamic, the system, which is characterized by unity of purpose, innovative technologies through the introduction of new thinking patterns, which contain new knowledge about the mechanisms and processes of self-organization and self-development in open nonlinear systems. The article highlights a number of conditions, implementation of which is possible self-organization of educational systems, their commitment to self-development: openness of the system, a constant flow of information from society; regarding the collectively cooperative behavior of subjects of educational process; the transition from unstable to stable state; non-linearity, diversity of development, which proves the need for its use in the preparation of future social workers

  The Method of Solving the Problem of Grouping Multidimensional Objects by Cluster Analysis

  Get PDF
  У статті розглянуто питання використання інформаційних технологій у вивченні курсу «Багатомірний статистичний аналіз». Обґрунтована важливість навчання студентів вміння застосовувати математичний апарат та спеціальні програмні засоби для аналізу статистичних даних у майбутній професійній діяльності. У статті наведений алгоритм розв’язання задачі кластерного аналізу та розроблена методика проведення лабораторного заняття для студентів економічного напрямку навчання. Приведені основні відомості про найбільш поширені алгоритми кластерізації: критерій ближнього сусіда, критерій далекого сусіда, критерій центроїда у двох модифікаціях – критерій, розрахований без урахування статистичного ваги поєднуваних груп та критерій середнього сусіда, розрахований з урахуванням числа об'єктів поєднуваних груп. Показані засоби візуалізації процесу вирішення задачі, такі, як діаграма дерева класифікації, таблиця та графік послідовності агломерації. Багатомірне групування статистичних даних виконане на даних з предметної області.In the article the questions of using information technologies in the study of the course "Multivariate statistical analysis". Explains the importance of teaching students the ability Provides basic information about the most common clustering algorithms: nearest-neighbor criterion, the criterion of farthest neighbor, the centroid criterion in two versions - criterion, calculated without taking into account the statistical weight of the merged groups and the criterion of the average neighbor, calculated based on the number of objects in the merged groups. Shows a visualization of the process of solving the problem, such as a chart of a classification tree, the table and sequence chart of agglomeration. Multidimensional group statistics performed on the data from the subject area. Тo apply mathematical tools and special software for analysis of statistics in their future professional activities. The article presents the algorithm for solving the cluster analysis and developed methodology for conducting laboratory classes for students of economic fields of study

  Andragogical Principles in Works of British Educators (Retrospective Analysis)

  Get PDF
  У статті подається ретроспективний аналіз концептуальних основ освіти дорослих у поглядах провідних британських вчених-педагогів з початку ХХ століття до сьогодення. Зокрема, розглядаються доробки Дерека Легге, Кіріта Річмонда, Артура Стока, Річарда Генрі Таунея, Коліна Тітмуса, Пітера Джарвіса, Гарольда Уільтшира, Базіла Йекслі, науково-педагогічні погляди яких лягли в основу існуючої на сьогодні британської концепції освіти дорослих. Проаналізований матеріал може бути використаний при розробці національної концепції освіти дорослих. У перспективі доцільно провести детальний аналіз кожного з вищевказаних авторів, що може стати цінним теоретичним доробком для вітчизняної андрагогіки.The research conducted made it possible to find out that adult education in England evolved from the elementary forms (reading, writing, reckoning) to the complex ones (various forms and levels of education). That proves adult education to have become a unique system only in the second half of the XXth century. On the basis of the investigation five main stages were pointed out, each is a qualitatively new cycle of the English adult education formation and development and is determined by the peculiarities of social, political, economical and cultural development of the given country in a definite period

  Differential Equations as Element of Mathematical Modeling in Teacing of Mathematics

  Get PDF
  Мы обсуждаем некоторые моменты преподавания темы «Дифференциальные уравнения» кафедрой «Высшая математика» Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ), связанные с активизацией роли студента в обучении. Отмечаем важность этой темы как элемента математического моделирования реальных процессов во времени. Подтверждаем точку зрения, что в настоящее время важны как аналитические методы решения ДУ, так и численные методы с применением программирования и вычислительных средств Maple, Mathematica, MATLAB. Мы приводим пример, показывающий, как простейшее ДУ появляется в школьном курсе физики. Далее даём ряд рекомендаций, как улучшить усвоение названной темы студентами. Это можно сделать через подготовку рефератов и докладов, их презентацию на семинаре или конференции; через составление таблиц и тестов, построение диаграмм и графиков. Учим студентов следить за новыми поступлениями в читальные залы и электронные библиотеки, интересоваться текущими научно техническими выставками, посещать научные семинары и др. Мы считаем, что изучение указанной темы помогает формировать научно-техническое мировоззрение молодого специалиста в понимании того, что через математические модели можно изучать явления реального мира и делать прогноз.We discuss some aspects of teaching the theme "Differential equations" Department "Higher mathematics" of the Belarusian state agrarian technical University (crumple) associated with the activation of the role of the student in learning. Note the importance of this topic as part of the mathematical modeling of real processes in time. Supports the view that at the present time as an important analytical solution methods do, and numerical methods with the use of programming and computational tools Maple, Mathematica, MATLAB. We give an example showing how simple do you receive in a physics class. Next, give a number of recommendations on how to improve the absorption of the topics mentioned by students. This can be done through the preparation of essays and reports, presentation at seminar or conference; in the production of tables and tests, construction of diagrams and graphs. Teach students to Follow new acquisitions in the reading rooms, and electronic library, to be interested in current scientific and technical exhibitions, attend scientific workshops, etc. We believe that the study of this topic helps to Shape the scientific-technical worldview of the young specialist in the understanding that using mathematical models to analyse real world phenomena and make

  Visualization of Extreme Values for Linear Form

  Get PDF
  Завданнями вивчення курсу вищої та прикладної математики майбутніми інженерами є формування певної системи теоретичних знань і практичних навичок щодо основ математичного апарату, прийомів кількісного вимірювання випадкових чинників та основних засад математичної статистики, а також методів оптимізації, що використовуються під час планування, організації й управління виробництвом та технологічними процесами. У статті викладено деякі методичні рекомендації щодо організації дослідницької та самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей в процесі навчання вищої та прикладної математики. Визначено, що для посилення мотивації й професійного спрямування навчання, задля розвитку креативних здібностей та стратегічного мислення студентів необхідне доповнення традиційних розділів вищої математики тематикою прикладного змісту, методами ситуаційного навчання, застосуванням комп’ютерних технологій. Запропоновано схему розв’язання задач лінійного програмування графічним методом та обґрунтування екстремальних значень лінійної форми (цільової функції) із застосуванням засобу динамічної геометрії GRAN1.Tasks of the study course of higher and applied mathematics of future engineers is the formation of a certain system of theoretical knowledge and practical skills in the basics of mathematical apparatus, methods of quantitative measurement of random factors and the basic principles of mathematical statistics and optimization methods used in the planning, organization and management of production and technological processes. The article presents some methodological recommendations for organization research and independent work of engineering students in the learning process of higher and applied mathematics. Determined that to enhance the motivation and professional training for development of creative skills and strategic thinking of students required the addition of a traditional section of mathematics topics applied to the content, methods, situational learning, using computer technologies. The proposed scheme for solving linear programming graphic method and the justification of extreme values of a linear form (the objective function) using dynamic geometry GRAN1
  Electronic Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko Institutional Repositoryis based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Electronic Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!