Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Not a member yet
  6069 research outputs found

  Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м. Києві

  Get PDF
  В роботі, на підставі запропонованої авторами математичної моделі оцінки вторинного забруднення формальдегідом від викидів автомобільного транспорту, отримана формула визначення концентрації СНОН в атмосферному повітрі над автомобільними шляхопроводами. Проведені розрахунки середньомісячних концентрацій формальдегіду та індекси неканцерогенної небезпеки. Ризик для здоров‘я населення за існуючою нормативною класифікацією визначено, як середній. Дослідження показали необхідність додаткових пунктів контролю в системі моніторингу атмосферного повітря та запровадження відповідних заходів по зменшенню забруднення від автомобільних викидів.In the work, based on the mathematical model of the estimation of secondary contamination by formaldehyde from the emissions of road transport, proposed by the authors, the formula for determining the concentration of HFC in the atmospheric air over automobile overpasses is obtained. Conducted calculations of average monthly concentrations of formaldehyde and indexes of uncarcinogenic danger. Risk for the health of population after existent normative classification certainly, as middle. Researches rotined the necessity of additional points of control in the system of monitoring of atmospheric air and introduction of the proper measures on diminishing of contamination from motor-car extrass

  Оцінка стійкості та ризику втрати екосистеми Ірдинського болотного масиву

  Get PDF
  У статті наведено результати досліджень стійкості та масштабів трансформації екосистеми Ірдинського болотного масиву та ризику її втрати в умовах впливу торф‘яної пожежі. Розглянуто основні підходи до оцінки стійкості екосистем. Визначено наслідки впливу пожежі, як екологічного фактору. Проаналізовано можливість відновлення болотної екосистеми та проведено сукцесійне прогнозування постпірогенних рослинних угруповань.The article represents the results of research of the sustainability and scale of transformation of the Irdinsky marsh massif ecosystem and the risk of loss in the conditions of peat fire impact. The main approaches of ecosystem sustainability assessment are considered. The consequences of the fire influence as an ecological factor are determined. The possibility of marsh ecosystem recovery and succession forecasting of post-pyrogenic plant groups have been analyzed

  Зелені конструкції як ефективний спосіб стабілізації та поліпшення стану довкілля урбоценозів (на прикладі Солом’янського району м. Києва)

  Get PDF
  У роботі розглянуто проблема погіршення стану атмосферного повітря урбоценозів, що призводить до збільшення ризиків захворюваності у населення. Вирішення даної проблеми можливе не тільки із застосуванням технічних і юридичних механізмів, а й з використанням природних біологічних фільтрів - рослин. Недостатня кількість зелених зон в урбоценозах викликана загостренням екологічної безпеки та інтенсивною ущільненою забудовою. З метою озеленення центральних районів з ущільненою малоповерховою забудовою пропонується введення «зелених конструкцій» у Солом‘янському районі м. Києва. В даному випадку вони виконують не тільки санітарно-гігієнічну й естетичну функції, а й сприяють збереженню видового різноманіття птахів. В результаті аналізу 7 факторів, пропонується 13 видів птахів, які можуть використовувати вертикальні і горизонтальні «зелені конструкції» як кормову базу і місця гніздування.The problem of deterioration atmospheric air of urbocenoses is considered in the paper, which leads to increase in the risk of morbidity in the population. The solution of this problem is possible not only with the use of technical and legal mechanisms, but also with the use of natural biological filters - plants. The lack of green areas in the Urbotsenozy caused by poor environmental conditions and intensive condensed buildings. In order to plant greenery of central regions with compact low-rise buildings, we propose to use «green structures» in the Solomyansky district of Kyiv. In this case, they perform not only sanitary-hygienic and aesthetic functions, but also contribute to the conservation of species diversity of birds. As a result of the analysis of 7 factors, 13 species of birds are proposed, which can use vertical and horizontal «green constructions» as a feed base and breeding grounds

  Розробка автоматизованої системи мінімізації професійних ризиків

  Get PDF
  В статті, на основі проведеного аналізу статистичних даних щодо кількості нещасних випадків, пов‘язаних з психофізіологічними причинами, визначено необхідність розробки та застосування автоматизованих систем для усунення (мінімізації) професійних ризиків. Встановлено, що відомі сучасні автоматизовані системи, які спрямовані на мінімізацію професійних ризиків, мають низьку недоліків. З метою усунення виявлених недоліків, які пов‘язані з негативним впливом на працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ) психофізіологічного походження, авторами запропоновано власну автоматизовану систему, яка спрямована на мінімізацію професійних ризиків.In the article, on the basis of the conducted analysis of statistical data of the number of accidents which are related to psychophysiological reasons, the necessity of development and usage automated systems for avoidance (minimisation) of occupational risks is determined. It is shown, that known modern automated systems that directed to minimisation of occupational risks are endowed with some drawbacks. In order to avoid revealed downsides, which are connected with negative influence of dangerous and harmful production factors (DHPF) of psychophysiological nature on employee, authors propose their own automated system, which directed to minimisation of occupational risks

  Еколого-економічний механізм раціонального використання, відтворення та охорони земельних ресурсів

  Get PDF
  Стаття присвячена актуальним питанням визначення еколого-економічних проблем щодо землекористування, що включають, насамперед, раціональне використання, відтворення та охорона земельних ресурсів. Тому для раціонального землекористування було запропоновано такий еколого-економічний механізм ефективного використання, що дозволить максимально залучити до певного господарського обігу всі землі основного цільового призначення, та збереження таких умов, де збільшення продуктивності сільськогосподарських угідь призведе до отримання максимальної кількості продукції на одиницю використаної площі за найменших затрат праці та грошових вкладень

  Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем

  Get PDF
  Досліджено вплив додаткового стресового фактора – «кислотного дощу» на стан буферної системи листків домінуючих деревних рослин міського середовища. Відповідно до посилення рівня антропогенного тиску на рослини спостерігається зниження буферної потенції та стійкості внутрішнього середовища асиміляційних органів, зростання показника зміщення кислотності протопласту у наступному ряді функціональних зон: фонова територія → зона комплексного озеленення → зона житлової забудови → зона транспортних шляхів. Максимальною біоіндикаційною придатністю володіє верба повисла, що пов‘язано зі значною чутливістю виду до умов зростання та низькою екологічною пластичністю. Найвища стабільність буферної системи характерна для гіркокаштана звичайного, що свідчить про пристосувальну здатність виду. Проміжне положення займає клен гостролистий, який належить до середньої категорії стійкості буферної системи листків. Запропоновано заходи захисту деревних насаджень урбанізованих територійThe influence of an additional stress factor – "acid rain" on the state of the protoplast‘s buffer system of the dominant tree plants in the urban environment - is studied. In accordance with the increase of the anthropogenic pressure level on plants, there is a decrease in buffer potency and stability of the assimilation organs‘ internal environment, an increase in the index of acidity displacement of the protoplast in the following row of functional zones: background zone → complex greening zone → housing development zone → transport routes zone. Salix babylonica L. has the maximum bioindicative suitability due to the high sensitivity of the species to the growth and low ecological plasticity conditions. The highest stability of the buffer system is typical for Aesculus hippocastanum L., which indicates the adaptive ability of the species. The intermediate position belongs to Acer platanoides L., which is related to the average stability category of the protoplast leaves buffer system. The measures of woody plantations‘ protection of urbanized territories are offered

  The Analysis of Environmental Awareness among Children of the Secondary School Age

  Get PDF
  The fundamental elements of environmental education and awareness building at school have been analyzed. The implementation of environmental education in Ukraine was compared against foreign experience and the necessary elements of environmental education improvement have been described. The most efficient methods of the school environmental education improvement have been determined based on the results of the children questioning conducted. The factors having influence on the formation of environmental awareness have been defined and ranged according to their importance.Проаналізовано основні складові екологічної освіти та підвищення екологічної обізнаності у школі. Проведено порівняння реалізації екологічної освіти в Україні з іноземним досвідом та описані необхідні елементи покращення екологічної освіти. Визначено найбільш ефективні методи покращення шкільної екологічної освіти на підставі результатів опитування дітей. Визначені фактори, що впливають на формування екологічної обізнаності, та оцінено їх відносну важливість

  Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи

  Get PDF
  На підставі аналізу відкритої термодинамічної системи ―автодорожня мережа – автотранспортний потік‖ встановлено, що для обмеження впливу автотранспортного комплексу на природно-техногенну геоекосистему необхідно мінімізувати інтенсивність переносу координат стану (узагальнених зарядів) термодинамічної системи ―автодорожня мережа – автотранспортний потік‖ за межі контрольної поверхні цієї системи, яка в даному випадку визначена границею резервно-технологічної смуги автомобільної дороги. Встановлено екологічну доцільність створення двобічних геохімічних бар‘єрів в межах резервно-технологічних смуг автодоріг у вигляді газо-пилозахисних лісосмуг.On the basis of the analysis of the open thermodynamic system "road network - motor transport flow" it was established that in order to limit the influence of the motor transport complex on the natural and technogenic geoecosystem, it is necessary to minimize the intensity of the transport of the coordinates of the state (generalized charges) of the thermodynamic system "road network - motor transport flow" beyond the control surface of this system, which in this case is determined by the boundary of the reserve and technological lane of the highway. The ecological expediency of creation of bilateral geochemical barriers within the limits of the reserve technological bands of highways in the form of gas-dust protection forest bogs is established

  Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин

  Get PDF
  Вивчено стан довкілля на ділянках нафтогазових свердловин, де унаслідок аварійних нафтогазоводопроявів сформувалися від‘ємні форми рельєфу у формі кратерів, в яких утворилися критичні водні екосистеми. Розглянуто морфологічну будову кратерів, гідрохімічні та гідробіологічні характеристики водойм, склад і об‘єми залишкових забрудників, накопичених за час існування кратерів. Показано, що, не дивлячись на давній строк аварій, такі об‘єкти досі залишаються екологічно небезпечними та є джерелом вторинного забруднення довкілля на прилеглій території. Запропоновано склад досліджень для встановлення сучасного негативного впливу кратерів аварійних свердловин при складанні звітів з оцінки впливу на довкілля на родовищах.The paper investigates the environmental conditions at the sites of oil-gas drilling wells failures, where hydrocarbon and produced water fluids blew out resulting in formation of land depressions as craters with subsequent transformation into critical water ecosystems. Morphological structure, hydrochemical and hydrobiological conditions of water bodies in the craters, composition and volumes of pollutants accumulated for decades are investigated. We argue that despite the failures happened long ago the craters are still environmentally hazardous and provide the pollution of the adjacent areas. The set of further investigations is recommended in order to determine contemporary harmful effects of the craters under environmental impact assessment within oil-gas fields

  Категоризація садиб сільського зеленого туризму Івано-Франківської області як напрям екологізації туристичної діяльності

  Get PDF
  В статті досліджено основні чинники впливу на діяльність садиб зеленого туризму Івано-Франківської області, проаналізовано розвиток сільського туризму в Івано-Франківській області, визначено основні чинники державного регулювання у сфері зеленого туризму України; проаналізовано діяльність сільських садиб Івано-Франківської області, розглянуто досвід зарубіжних країн з питань екологізації садиб сільського туризму, запропоновано категоризацію садиб сільського туризму для Івано-Франківської області.In this article was investigated the main factors influencing the activity of the farmsteads of green tourism in the Ivano-Frankivsk region, analyzed the development of rural tourism in the IvanoFrankivsk region, defined the main factors of state regulation in the field of green tourism in Ukraine; the activity of rural farmsteads of Ivano-Frankivsk region was analyzed, the experience of foreign countries on ecologization of farmsteads of rural tourism was considered, the categorization of farmsteads of rural tourism for Ivano-Frankivsk region was proposed

  4,501

  full texts

  6,069

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇