DSpace at VSB Technical University of Ostrava

  Fiscal Coordination Issue in the EU and Its Solution

  Get PDF
  Import 26/06/2013Cílem diplomové práce „Problematika fiskální koordinace v EU a její řešení“ je analýza a zhodnocení fiskální integrace v Evropské unii. První část práce je zaměřena na teorii fiskální politiky a především také rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Druhá část práce se věnuje vývoji fiskální koordinace v Evropské unii. Tato část se také zaměřuje na zhodnocení potřeby fiskální integrace v EU na základě komparace základních ekonomických ukazatelů členů eurozóny. Dále práce analyzuje poslední přijatá opatření fiskální integrace na úrovni Evropské unie jako Fiskální pakt, Euro plus pakt, Six pack, či evropský semestr.The aim of the Diploma thesis " Fiscal Coordination Issue in the EU and Its Solution" is to analyse and evaluate fiscal integration in the European Union. The first part of thesis consist of the theory of fiscal policy and especially the government deficit and public debt. The second part of the work is focused on the development of fiscal coordination in the European Union.This part of the text answer the question if is fiscal coordination in European Union really necessary by comparison of basic economic indicators of euro area members. The thesis also analyzes last measures of fiscal coordination in the European Union like the European Stabilitiy Mechanism, the Six pack, the Euro plus pact and european semester.120 - Katedra evropské integracevýborn

  Wages Differentiation in the Czech Republic

  Get PDF
  Import 26/06/2013Cílem diplomové práce bylo zkoumat diferenciaci mezd ČR z hlediska sektorů, krajů a profesí ve vybraných obdobích. Teoretická část práce je věnována vymezením základních pojmů odměňování. Třetí kapitola je věnována zvoleným testům, které jsou použity v praktické části pro zjišťování diferenciace mezd. V kapitole je také charakterizována vybraná část popisné charakteristiky, která hraje důležitou roli při testování statistických hypotéz. Poslední kapitola je věnována testování hypotéz náhodně zvolených výběrů hrubých středních mezd. První podkapitola praktické části se věnuje diferenci sektorů z hlediska zvolených pěti profesí bez ohledu na kraje. Ve druhé podkapitole je provedena analýza hrubých středních mezd z hlediska jednotlivých krajů ČR bez ohledu na druh zaměstnání. V závěru jsou shrnuty výsledky prováděných testů z praktické části.The aim of diploma thesis was to investigate the differentiation of wages of the Czech Republic in terms of sectors, regions and occupations in selected periods. The theoretical part is devoted to defining the basic terms of remuneration. The third chapter is devoted to selected tests that are used in practice for the detection of wage differentiation. The selected test is characterized by a selected part of the descriptive characteristics, which plays an important role in testing hypotheses. The last chapter is devoted to testing hypotheses random selections of gross wages medium. The first section will be devoted to the practical difference in terms of the sectors selected five professions regardless of region. In the second sub-chapter is an analysis of secondary gross wages in terms of individual regions, regardless of the type of employment. The conclusion summarizes the results of tests of the practical part.156 - Katedra národohospodářskávelmi dobř

  The Support for Business and Investment through the CzechInvest Agency

  Get PDF
  Import 26/06/2013Bakalářská práce se zabývá podporou podnikání a investic malých a středních podniků prostřednictvím agentury CzechInvest. První část této práce se zabývá historií a současností agentury, její organizační strukturou a programy, které CzechInvest nabízí svým klientům. V druhé části jsou představeny důvody, proč je podpora malých a středních podniků důležitá. Jsou zde také zpracovány výsledky CzechInvestu, kterých dosáhl za dobu své existence v období 1993–2012. V této části se pracuje také se statistickými údaji vybraných ekonomických ukazatelů země, ve kterých by se měla podpora projevit. Na závěr této kapitoly je představeno několik projektů, které byly realizovány prostřednictvím CzechInvestu. V žurnalistické části byly vypracovány postupně tyto žánry: úvodní článek, interview, anketa a glosa, které vycházejí z tématu bakalářské práce. Cílem práce bylo posoudit, zda je potřebná podpora malých a středních podniků a zda je pro tuto problematiku podstatná existence agentury CzechInvest.Bachelor thesis deals with support of business and investments by small and medium enterprises through CzechInvest. The first part deals with the history and present of the Agency, its organizational structure and programs that CzechInvest offers to its clients. The second part presents the reasons, why the support of small and medium enterprises is important. There are also the results processed by CzechInvest, which reached the period of its existing in the period 1993–2012. This section also works with the statistical data of selected economic indicators of the country, in which support should exhibit. At the end of this chapter is present several projects, that were implemented by CzechInvest. In the journalistic part been processed gradually following genres: editorial, interview, survey and gloss, which are based on the theme of the thesis. The goal of Bachelor thesis was find out why it is necessary to support small and medium-sized enterprises, and that is a significant issue for CzechInvest of being.121 - Katedra ekonomické žurnalistikyvýborn

  Comparison of the Selected Euroregions of the Czech Republic and Their Importance in Cross-border Cooperation

  Get PDF
  Import 26/06/2013Bakalářská práce je zaměřena na komparaci vybraných euroregionů České republiky a jejich význam v přeshraniční spolupráci. Problematika přeshraniční spolupráce je v současné době aspektem, který se dotýká zejména obyvatel žijících v příhraničních oblastech, tedy v oblastech, ležících blízko hranic se sousedními státy. Hlavním cílem přeshraniční spolupráce je snížit negativní dopady hranic jako správních, právních a fyzických bariér, řešení společných problémů a využití doposud nevyužitého potenciálu. Cílem bakalářské práce je analyzovat a komparovat euroregiony nacházející se v česko-polském příhraničí dle vybraných socio-ekonomických charakteristik a zhodnotit jejich význam v přeshraniční spolupráci na základě projektových aktivit. Z analýzy vyplývá, že euroregiony hrají důležitou roli v přeshraniční spolupráci a to zejména tím, že odstraňují sociální, hospodářské i kulturní bariéry mezi regiony na hranicích a jsou rovněž významnými příjemci dotací z evropských fondů.The bachelor thesis is focused on the comparison of selected euroregions of the Czech Republic and their importance in cross-border cooperation. The issue of cross-border cooperation is currently an aspect that particularly affects people living in border areas, areas that lie close to the borders with neighboring states. The main objective of cross-border cooperation is to reduce the negative impact of borders as administrative, legal and physical barriers, to solve the common problems and to utilize the idle potential. The aim of bachelor thesis is to analyze and compare the euroregions in the Czech Republic and evaluate their role in cross-border cooperation on the basis of project activities. From the analysis results that euroregions play an important role in cross-border cooperation. Especially, they eliminate the social, economic and cultural barriers between the border regions and they are also major beneficiaries of EU subsidies.120 - Katedra evropské integracevýborn

  Evaluation of Financial Situation of the Company OSTROJ, a. s.

  Get PDF
  Import 26/06/2013Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Ostroj, a. s. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zhodnocení je provedeno mezi lety 2007 - 2011. Bakalářská práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola je úvod. Obsahem druhé kapitoly je představení metodologie finanční analýzy a jejich úkolů ve finančním řízení firmy. Ve druhé kapitole jsou popsány cíle finanční analýzy, zdroje informací, uživatele a konkrétní metody, kterými jsou vertikální a horizontální analýza, poměrová analýza a pyramidové rozklady vybraných ukazatelů. Ve třetí kapitole je stručně charakterizována společnosti OSTROJ, a. s. pomocí základních informací, SWOT analýzy, vertikální a horizontální analýzy výkazů společnosti. Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení výpočtů poměrové analýzy a rozkladu vybraných ukazatelů rentability. Jsou zde zjištěny příčiny vývoje těchto ukazatelů v čase. V závěru této kapitoly jsou shrnuty výsledky finanční analýzy a zhodnocena celková finanční situace. Jsou zde také zmíněna určitá doporučení pro budoucí vývoj společnosti OSTROJ, a.s. Pátou kapitolou této práce je závěr. K práci jsou mj. přiloženy účetní závěrky společnosti, že kterých jsme čerpali informace.The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company OSTROJ, a. s. using selected methods of financial analysis. The evaluation was performed between years 2007 and 2011. The bachelor thesis is divided into five main chapters. The first chapter is an introduction. The second part presents the methodology and functions of the financial analysis in the financial management of the company. The second chapter describes the objective of the financial analysis, sources of information, users, and specific methods which are vertical and horizontal analysis, ratio analysis of a pyramid decomposition of selected indicators. The third chapter briefly characterizes OSTROJ, a. s. providing basic information, a SWOT analysis, as well as a vertical and horizontal analysis of the company. The assessment of calculations, ratio analysis and decomposition of selected indicators of profitability are presented in the fourth chapter. There are established causes of the development of these indicators over time. The end of this chapter presents a summary of the results of the financial analysis and evaluates the overall financial situation. The chapter also presents some recommendations for company OSTROJ, a. s. for its future development. The fifth chapter of this thesis is the conclusion. The thesis also includes annexes with financial statements from which the information is drawn.154 - Katedra financívýborn

  Designing composting plants

  Get PDF
  Import 26/06/2013Tato bakalářská práce se věnuje problematice kompostování. V úvodu se okrajově zmiňuje o technologii a možnostech kompostování. Shrnuje historii a momentální stav kompostování v Evropě a v České republice. Popisuje nejdůležitější stroje a zařízení nezbytné pro provoz kompostárny.This work is devoted to matters of composting. In the introduction, it’s barely mentioning technology and the possibilities of composting. It summarizes the history and current situation of composting in Europe and the Czech Republic. It describes the most important tools and equipment necessary for the composting plant.Prezenční546 - Institut environmentálního inženýrstvívelmi dobř

  Cyclic Sedimentation in Štramberk Limestone

  No full text
  Import 26/06/2013Tato bakalářská práce se zabývá cyklickou sedimentací ve štramberském vápenci. Cílem práce je makropopis a mikropopis nalezených vrstev, a na to navazuje stratigrafické datování dle nalezených organizmů. Hlavně se jedná o zástupce amonitů a kalpionel. V druhé kapitole je charakterizováno jurské období od základních parametrů až po určení vlastností štramberského vápence. Další kapitola je pojednává o sedimentaci karbonátů. Čtvrtá kapitola je zaměřena na metodiku práce a lokalizaci odběru vzorků. Další kapitola popisuje makropisné prvky jednotlivých vrstev, tvorbu výbrusů a mikropopis jednotlivých výbrusů. Závěr práce popisuje společné prvky daných vrstev, za jakých podmínek části vrstev sedimentovaly, vyjmenovává nejčastější vůdčí zkameněliny spolu s jejich časovým zařazením.This bachelor thesis deals with cyclic sedimentation in Štramberk limestone. Purpose of thesis is macrospecification and microspecification of found layers, and it continues stratigraphic dating by organisms found. Mainly it is a representative ammonites and calpionels. The second part describes the Jurassic period, from basic parameters to determine the properties Štramberk limestone. The next chapter discusses the sedimentation of carbonates. The fourth chapter focuses on the methodology of work and location of sampling. The next chapter describes macrospecification elements of each layer, making cuts and mickospecification individual samples. Conclusion of the thesis describes the common elements of these layers, the conditions under which the layers of sedimentation, lists the most common index fossils along with their temporal classification.Prezenční541 - Institut geologického inženýrstvívýborn

  Creating, Updating and Conducting of Orientation Map of Parcels and Connections with the Digital Map of Public Administration

  No full text
  Import 26/06/2013V předložené práci je shrnut vznik Orientační mapy parcel z důvodu praktického znázornění katastrálních map v nedigitalizovaných územích v Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato bakalářské práce „vytyčuje“ cestu od její rastrové formy až po vektorovou podobu. Zobrazuje etapy naplňování databáze rastrovými soubory map katastru nemovitostí, map bývalého pozemkového katastru, tvorbu definičních bodů a vektorových hraničních polygonů, vysvětluje důležitost zakreslování změn, aktualizaci a obnovu souborů v současné OMP. Nastiňuje souvislosti s Digitální mapou veřejné správy, funkce základních registrů veřejné správy, zejména Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Popisuje cíle, kterak za využití moderních technologií maximálně zjednodušit život zákazníkům veřejné správy, vedoucí k úsporám finančních prostředků spojených s vedením různých agend. Prakticky dokumentuje tvorbu Účelové katastrální mapy MS kraje, její vedení a následnou implementaci do ISKN.In the present work is summarized the creation of Orientation parcel’s maps due to the practical demonstration of non-digitized areas of cadastral maps in the Inspection of the Land Register. This thesis "sets" the way from its raster form to vector form. It describes the phases of filling the database by raster maps from Land Register, by maps from the former Land Register, the creation of definitional points and vector border polygons, explains the importance of mapping the changes, update and restore files in the current OMP. It outlines the connections with the Digital map of public administration, the functions of basic public administration registers, mainly the register of territorial identification, addresses and real estates. It describes the objectives, how to simplify the life of public administration’s customers by using modern technologies, leading to financial savings related to the management of different agendas. It practically documents the creation of Purpose cadastral maps of MS region, its following to subsequent implementation into ISKN.Prezenční544 - Institut geodézie a důlního měřictvívýborn

  Disposal of animal by-products

  No full text
  Import 26/06/2013V předložené práci je zpracováno nakládání s vedlejšími živočišnými produkty a to od svozu odpadu, jeho zpracování a využití vzniklých produktů. Práce je složena z několika bodů. V první části je zahrnuta legislativa v oblasti nakládání s vedlejšími živočišnými produkty v České republice a Evropské unii. Popisuje jednotlivé kategorie živočišného odpadu a zabývá se nákazami spojenými s vedlejším živočišným produktem. V druhé části je popsána technologie zpracování živočišného odpadu v asanaci AGRIS Mankovice. Ve třetí části jsou uvedeny způsoby dalšího nakládání s kafilerními produkty. U masokostní moučky je to využití v zemědělských oblastech jako organické hnojivo, u bioplynových stanic jako velmi dobrý zdroj bioplynu a v cementárnách jako část paliva při vypalování slínku. U kafilerního tuku je možné využití pro výrobu bionafty a bioplynu. V závěru je zhodnoceno, že při technologii asanace AGRIS Mankovice není riziko vzniku žádných nemocí.In this work is handled by the management of minor animal products from waste collection, processing and use of the products. The work is composed of several points. In the first part is covered by legislation in the field of waste byproducts of animal products in the Czech Republic and the European Union. Describes the different categories of animal waste and deals with diseases related to the next animal product. In the second section describes the technology of processing of animal waste in the urban planning of the AGRIS Mankovice. In the third section lists ways to further the management of rendering plant products. The MBM is used in agricultural areas such as organic fertilizer for biogas plants as a very good source of biogas, and cement plants as a part of the fuel for burning clinker. In the case of rendering plant fats can be used for the production of biodiesel and biogas. In conclusion, it is found that the technology redevelopment of the AGRIS Mankovice is not the risk of any disease.Prezenční546 - Institut environmentálního inženýrstvívýborn

  Selected Natural Beauty and other Attractions Jeseníky and Rychlebske Mountains and their Inclusion in the Sightseeing Excursion Itinerary

  No full text
  Import 26/06/2013Předmětem bakalářské práce je naplánování zajímavé exkurze v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Do vytypovaných tras jsou zahrnuty údaje o přírodních, historických a technických památkách. První kapitola je zaměřená na přírodní poměry v kraji a zahrnuje období od vzniku horské oblasti až po současnou tvář krajiny. Druhá kapitola nás obohatí o zajímavosti této lokality. V třetí kapitole jsou podrobně popsány jednotlivé horské trasy, vzdálenosti, náročnost a časový harmonogram. Závěr popisuje negativní i pozitivní stránky, které doprovázely vypracování bakalářské práce.The aim of bachelors work is planning of excursion in area Hruby Jesenik and mountain Rychleb. The selected routes include information about the natural, historical and technical monuments. The first chapter is devoted to natural conditions in the region and covers the period since the inception of the mountain to the present appearance of landscapes. The second chapter will enhance the attractions of this area. The third chapter details the various mountain routes, distance, intensity and timing. Conclusion describes the negative and positive aspects that accompanied the development of the bachelors work.Prezenční541 - Institut geologického inženýrstvívýborn
  DSpace at VSB Technical University of Ostravais based in CZ
  Do you manage DSpace at VSB Technical University of Ostrava? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!