DSpace at VSB Technical University of Ostrava

  Statická optimalizace na počítačích typu PC/XT/AT

  No full text
  Prezenční352 - Katedra automatizační techniky a řízeníNeuveden

  Hydraulický pohon pojezdu transportéru

  No full text
  Prezenční338 - Katedra mechaniky a hydromechanikyNeuveden

  Návrh využití moderních stavebnicových přípravků v s.p. Zbrojovka Vsetín

  No full text
  Prezenční346 - Katedra obrábění a montážeNeuveden

  Frézování válců B I a 3,5 m kvarto v podmínkách HS 270

  No full text
  Prezenční346 - Katedra obrábění a montážeNeuveden

  Výroba nerotačních hydraulických prvků n e NC/CNC přírubových soustruzích

  No full text
  Prezenční346 - Katedra obrábění a montážeNeuveden

  Návrh technologického projektu výrobní linky pro výrobu návěsu o nosnosti 2,5 t

  No full text
  Prezenční346 - Katedra obrábění a montážeNeuveden

  Accounting and Tax Aspects of Receivables in Insolvency Proceedings from the Point of View of the Creditor

  Get PDF
  Import 26/06/2013Tato diplomová práce si klade za cíl charakterizovat průběh insolvenčního řízení z pohledu věřitele a analyzovat daňové mechanismy, které může věřitel využít v insolvenčním řízení s cílem, co nejvíce eliminovat daňovou povinnost vzniklou z pohledávky, která nebyla dlužníkem uhrazena. Teoretická část se zabývá základním průběhem insolvenčního řízení z pohledu věřitele. V rámci druhé kapitoly jsou popsány mechanismy, díky kterým může věřitel snížit zdanitelný výnos, vzniklý z neuhrazené pohledávky. Součástí této kapitoly je také postoupení pohledávky. V neposlední řadě bude kapitola zaměřena na ustanovení zákona o DPH, které umožňuje věřitelům provést opravu výše daně na výstupu za dlužníky v insolvenční řízení. V praktické části jsou vysvětleny popsané účetní a daňové souvislosti u společnosti GENOVA-SERVIS s.r.o., která vystupuje jako věřitel v současně době probíhajícím insolvenčním řízení.The thesis aim is to describe insolvency proceedings from the perspective of the creditor and to analyze tax rules available to the creditor seeking to eliminate tax liabilty in respect of receivables that were not settled. The theoretical part analyzes basic steps of insolvency proceedings from the perspective of the creditor. The second part describes mechanisms avaiable to the creditor to reduce taxable income relating the the reseivables than were not settled. An asssignment of receivable is also described in this chapter. Last but not least, this chapter focuses on the provisions of the VAT Act allowing the crediotr to adjust tax liability in respect of receivables in insolvency proceedings. The last chapter deals with practical aspects on insolvency proceedings based on data of the company GENOVA-SERVIS s.r.o. that is a real creditor in one of the currently running insovence proceedings.117 - Katedra účetnictvívýborn

  Local Fees and Their Application in the Hlučín Town

  Get PDF
  Import 26/06/2013V této diplomové práci je zhodnocení hospodaření města Hlučín se zaměřením na hospodaření s poplatkovými příjmy v letech 2007 – 2011. Práce tvoří dvě části, teoretickou a praktickou. V první - teoretické části je kapitola „Obec a její postavení ve veřejném sektoru“, ve které jsou vysvětleny základní pojmy, všeobecná charakteristika obce, skladba jejich příjmové a výdajové strany rozpočtu, sestavování závěrečného účtu a zdroje financování. V druhé – praktické části jsou 2 kapitoly: „Analýza hospodaření města Hlučín“ a „Zhodnocení místních poplatků a jejich správa ve městě Hlučín“. Zde je seznámení s historií a současností města a analýza hospodaření města Hlučín v letech 2007 – 2011. V další části je zhodnocení místních poplatků zavedených ve městě Hlučín, plnění jejich poplatkové povinnosti a úhrady. V závěru práce jsou tyto poplatky vyhodnoceny a vzneseny návrhy a doporučení. K dosažení cíle je stanovena hypotéza - zda město Hlučín získává z příjmů z MP srovnatelné finanční prostředky (vyjádřeno v %) ve srovnání s průměrem za všechny obce v ČR. Toto je porovnáváno jak k daňovým příjmům, tak k příjmům celkovým.The evaluation of economy in the City of Hlučín can be found in this thesis focused to dealing with the revenues from fees between the years 2007 and 2011. There are two parts – a theoretical and a practical. In the first part – the theoretical one – there is the chapter ”Municipality and its Position in the Public Sector“, where the basic terms, the general features of the municipality, the composition of the revenue and expenditure part of the budget, compilation of the final accounts, and the financial resources are explained. In the second – the practical part – there are two chapters: ”Economic Analysis of the City of Hlučín“ and “Valorization of Local Fees and their Management in the City of Hlučín”. Here, we can learn about the history and contemporaneity of the City as well as we can make ourselves acquainted with economic analysis of the City of Hlučín between 2007 and 2011. The valorization of local fees introduced in the City of Hlučín, the fulfillment their fee duty and payments, is quoted in the next part. Finally these fees are evaluated and proposals as well as recommendations are raised. In order to reach the aim, a hypothesis was set – i.e. if the City of Hlučín reaches comparable financial means from the revenues of the local fees (expressed in %) compared with the average of all municipalities in the Czech Republic. This is compared both with the tax revenues and the total ones.153 - Katedra veřejné ekonomikyvýborn

  Limited Liability Company in the frame of Recodification of Private Law

  Get PDF
  Import 26/06/2013Práce se zabývá právním rámcem společnosti s ručením omezeným vymezeným obchodním zákoníkem a budoucí právní úpravou společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích, který nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Cílem práce pak je porovnat obě právní úpravy a upozornit na nejdůležitější změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je vysvětlena podstata společnosti s ručením omezeným a vývoj právní úpravy. Dále je pak rozebrán základní kapitál, vklad, společenská smlouva stejně jako vznik a zánik společnosti s ručením omezeným z pohledu obou právních předpisů. Druhá část se zabývá změnami v postavení společníka ve společnosti s ručením omezeným, které přináší zákon o obchodních korporacích. Třetí část se pak zabývá orgány společnosti s ručením omezeným z pohledu obou právních předpisů.This thesis deals with the legal framework of a limited liability company defined in the Commercial Code and future legislation of a limited liability company by the Act on Commercial Corporations, which comes into effect on 1. 1. 2014. The aim of this thesis is to compare both the legislation and highlight the most important changes in legislation of a limited liability company. In the first part, the substance of a limited liability company and the historical development of legislation are clarified. Then is analyzed registered capital, stake, Memorandum of Association as well as the establishment and termination of a limited liability company from perspective of both legislations. The second part deals with changes in the status of partner in a limited liability company, which brings the Act on Commercial Corporations. The third part is about the differences in the bodies of a limited liability company from perspective of both legislations.119 - Katedra právavýborn
  DSpace at VSB Technical University of Ostravais based in CZ
  Do you manage DSpace at VSB Technical University of Ostrava? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!