University of West Bohemia Digital Library

  The Influence of Surroundings on a Specific Company

  No full text
  Tématem bakalářské práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Cílem práce je provést analýzu okolí, která je zpracována pomocí Porterovy analýzy pěti sil, PESTLE analýzy a SWOT analýzy a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. V průběhu práce se prolíná praktická a teoretická část. V první části práce je představen podnik a jeho činnost. Další část práce pojednává o analýze mikrooolí podniku, které je dosaženo pomocí Porterovy analýzy pěti sil. Vliv makrookolí podniku je analyzován pomocí PESTLE analýzy. Ve čtvrté části práce je zpracována SWOT analýza společnosti, která vychází z předešlých analýz. Závěrečná část obsahuje doporučení pro společnost, která by měla přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.ObhájenoThe theme of the thesis is the influence of surroundings on a specific company. The aim is to analyse surrounding area of the company by Porter's five forces model, SWOT and PESTLE analysis and propose moves aimed at increasing the competitiveness of the company. During the work mingles practical and theoretical part. The first part introduces the company and its activities. Another part deals with the analysis of micro-surroundings of the company, which is analysed by the Porter's five forces analysis. Influence of macro-surroundings of the company is analysed using the PESTLE analysis. In the fourth part of the thesis is a SWOT analysis of the company, which is based on previous analyses. The final part contains recommendations for the company, which should contribute to increasing business competitiveness

  The most common pregnancy problems

  No full text
  Tato práce pojednává o nejčastějších těhotenských potížích. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na to, co se děje s ženským tělem od počátku těhotenství až do porodu. Popisuje fyziologické změny během těhotenství v organismu ženy. Dále jsou v práci vypsané těhotenské potíže, s kterými se ženy během těhotenství mohou setkat, jejich příčina vzniku a možnosti řešení. Praktická část má výzkumný charakter a hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou nejčastější potíže u těhotných žen.ObhájenoThis bachelor thesis introduces most common pregnancy problems. Thesis is composed of the theoretical part and the practical part. The theoretical part is focused on what is happening with a women body from the beginning of pregnacny to the childbirth. It describes physiological changes which appears in the pregnancy in women´s organism. Afterwards there are described pregnancy problems that women can encounter, its causes and possibilities of solving. The practical part of this thesis has a research character and the main goal was to find out which of the pregnancy problem is most common at pregnant women

  Optional vaccination from the point of view of laymen

  No full text
  Příjmení a jméno: Dzivá Miroslava Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Nepovinné očkování pohledem laické veřejnosti Vedoucí práce: MUDr. Daniela Fránová Počet stran číslované: 76 Počet stran nečíslované (tabulky, grafy): 30 Počet příloh: 4 Počet titulů použité literatury: 22NeobhájenoSurname and name: Dzivá Miroslava Department: Nursing of Midwifery Title of thesis: Optional vaccination from the perspective of the general public Consultant: MUDr. Daniela Fránová Number of pages numbered: 76 Number of pages unnumbered (tables, graphs):30 Number of appendices: 4 Number of literature items used: 2

  Stanislav Grof - The distinctive personality of contemporaty psychology

  No full text
  Diplomová práce ukazuje tvůrčí dráhu badatele a popularizátora soudobé psychologie, Stanislava Grofa. Tento badatel získal díky pobytu v USA, svobodu a možnost oprostit se od standardních přístupů, což mu umožnilo formulovat řadu zajímavých problému, v oblasti psýché, stranou zájmu katedrální psychologie v Čechách a jiných zemí. Práce dále analyzuje místo Stanislava Grofa a jeho koncepcí v České a Světové psychologii a zároveň ukazuje místo a roli této významné osobnosti v kulturním, duchovním a historickém kontextu.ObhájenoThesis shows the path of creative scientist and populariser of contemporary psychology, Stanislav Grof. The researcher got through staying in the US, freedom and the possibility of breaking away from the standard approaches, which enabled him to formulate a number of interesting problem in the psyche, psychology aside the interests of the cathedral in the Czech Republic and other countries. The paper analyzes the place Stanislav Grof and his conception in Czech and World psychology while showing the place and role of prominent personalities in the cultural, spiritual and historical context

  Influence of mesh density on calculated extreme stresses in aortic aneurysms

  No full text
  The paper deals with evaluation of the influence of finite element mesh density on the resulting extreme stresses in models of abdominal aortic aneurysms. In most patient-specific computationalmodels published recently, a free mesh of tetrahedrons is used and any information on density of the applied mesh is often missing. In this study a comparison of differentmesh densities has been realized with four patient-specificmodel geometries, all based on a numerical reconstruction of the unloaded geometry of the aneurysm, and with two different Yeoh-type constitutive models. It has been shown that resulting maximumstresses are not mesh independent; due to a better description of the stress gradient in the critical location, the maximum wall stress increases with increasing number of elements throughout the wall thickness, especially in models without residual stresses. This effect is more pronouncedwhen using Vande Geest constitutive model with higher strain stiffening than for Raghavan-Vorp material parameters. Although the mesh density requirements were not so high when the stress gradient was reduced by taking residual stresses into consideration, even in this case low numbers of elements throughout the wall thickness may givemesh dependent results. Although for a rigorous recommendation of the mesh density more analyses are needed, it was shown that the time consuming procedure of taking residual stresses into consideration cannot be replaced by a simpler model with rough mesh

  The portrait of a renaissance physician in the period setting

  No full text
  Cílem práce je popsat postavení renesančních lékařů v dobovém kontextu, jejich zakotvení v tehdejší společnosti a na příkladu života a díla vybraných českých i evropských osobností zachytit dynamiku vývoje vědy , konkrétně lékařství, v renesanci. V této práci je analyzován postoj těchto osobností k teorii a praxi v lékařství a jejich postavení, úspěchy a přínos pro medicínu i společnost.Katedra filozofieObhájenoThe main aim of this thesis is to depict the complexity and difficulties of the renaissance physician in a period setting. In the thesis we examine how the church regulations and doctrine concerning the human body, healing and medicine, affected the development of scientific thought from the Middle Ages to the Renaissance

  The frequency and function of each type adverbials in current analytical journalistic genres

  No full text
  Cílem diplomové práce je charakterizovat frekvenci a funkce jednotlivých typů adverbiale v současných analytických publicistických žánrech. Na základě studia odborné literatury vztahující se k dané problematice a na základě jednotlivých kritérií zkoumání byl excerpován dokladový materiál. V práci sledujeme publicistický funkční styl. Materiálovým východiskem jsou texty komentářů deníku Mladá fronta DNES. V uvedených útvarech se zaměřujeme zejména na problematiku adverbiale (jejich funkce, frekvence atd.). Sebraný jazykový materiál byl analyzován, kvantifikován, tříděn, popsán a znázorněn v grafu. Zaměřujeme se na texty publicistické, věnujeme pozornost zejména publicistickým žánrům analytickým, které patří v současné době k velmi rozšířeným. Publicistické texty současně výrazně ovlivňují pohled čtenáře na danou věc/jev a vnímání dané problematiky, ale i kulturu jazykového projevu. Domníváme se, že i v oblasti vyjadřování adverbiale je možno zachytit jisté vývojové tendence a popsat charakteristickou situaci pro daný jev. Těžištěm práce je praktická část věnující se analýze jazykového materiálu na základě daných kritérií. Sledujeme principy vyjadřování různých typů příslovečných určení v analytickém publicistickém žánru, a to konkrétně v útvaru komentáře. Předmětem zkoumání jsou texty deníku Mladá fronta DNES. Analýze výskytu sledovaného jevu podrobujeme komentáře čtyř známých autorů: Jany Bendové, Aleny Slezákové, Karla Steigerwalda a Martina Komárka, kteří jsou stálými komentátory a jejichž články se zjevují v deníku Mladá fronta DNES pravidelně. V závěrečné části diplomové práce vyhodnocujeme excerpovaný materiál a komparujeme výsledky zkoumání.Katedra českého jazyka a literaturyObhájenoThe purpose of this degree thesis was to characterize the frequency and function of different types of adverbials in current analytical journalistic genres. Based on knowledge obtained by studying specialized literature related to the topic, and based on various criteria investigation were obtained the supporting evidence. In this thesis we followed journalistic functional style. The main material was articles of comments in daily MF DNES. In these articles we focused primarily on issues adverbials (their function, frequency etc.). Collected language material was analyzed, quantified, sorted, described and illustrated in the graph. We described methods of work procedures that are applied in collecting language material. We mentioned sources which the material was taken from. We focused on journalistic texts. We paid particular attention to analytical journalistic genres, which are currently very widespread. Journalistic texts significantly affect the reader's view on the matter and the perception of the issue, but also a culture of verbal communication. We believed that in the expressing of adverbials is possible to capture some trends and describe the typical situation for a given phenomenon. The main part of the thesis was devoted to the practical analysis of linguistic material based on given criteria. We followed the principles of expressing different types of adverbials in the analytical journalistic genre, specifically in the comments. The research was concentrated on texts of daily MF DNES. We focused on the comments of four well-known authors: Jana Bendová, Alena Slezáková, Karel Steigerwald and Martin Komárek, who are permanent commentators and whose articles appear at the daily MF DNES regularly. In the final part of the thesis we evaluated excerpted material and compared the results of the research

  Project and its plan

  No full text
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektu na opravu čerpadla a vytvoření projektových plánů. V první části práce je popsána teoretická část projektového plánování, kde jsou vysvětleny jednotlivé teoretické pojmy a postupy. V druhé části práce jsou teoretické znalosti uplatněny na konkrétním příkladu a jsou sestaveny jednotlivé plány pro projekt dle technik a zásad pro řízení projektů. Po praktické části v neposlední řadě následuje zhodnocení projektu.ObhájenoThe main topic of this bachelor thesis is making individual project and defining project management related concepts. The project is focused on the pump reconstruction. The first part describes theoretical background of project planning which explains established norms, methods and processes. The second part of this thesis brings the information into practice and shows the inputs and outputs, as well as tools and techniques used in managing projects. Practice part is followed by the evaluation of the whole project

  Foreign investments in the Czech republic

  No full text
  Tato práce s věnuje aktuální problematice zahraničních investic s důrazem na přímé zahraniční investice. Tento pojem je objasněn v první kapitole první části. Dále jsou probírané způsoby vstupu zahraničních firem na tuzemský trh a motivy pro přímé zahraniční investice. Druhá kapitola poté popisuje vývoj přímých zahraničních investic v jednotlivých letech do roku 2015. Třetí kapitola se zaobírá podporou přílivu prostřednictvím investičních pobídek. V této kapitole je také předložen vlastní výzkum preferencí investorů autora navazující na výzkum společnosti PricewaterhouseCoopers. Druhá část práce obsahuje dvě kapitoly zaobírající se charakteristikou přímých zahraničních investic v České republice a jejich následnou analýzou.ObhájenoThis thesis deals with the current topic of foreign investments with the emphasis on foreign direct investments. This term is explained in the first chapter of the first part. Furthermore the first chapter goes over the means of entering the local market by foreign companies and the motivation for foreign investments. The second chapter describes the development of foreign direct investments in each year to the year 2015. The third chapter deals with the support of foreign direct investment inflow by means of investment incentives. This chapter also contains the authors own research of investor preferences that follows a research conducted by PricewaterhouseCoopers. The second part of this thesis contains two chapters that go over the foreign direct investment characteristics in the Czech republic and their analysis

  Thermal influence of the forging press LZK 4000

  No full text
  Jedním z významných faktorů ovlivňujících funkci lisu a také přesnost výkovku je tepelné namáhání stroje vzniklé z technologického procesu tváření. Deformace částí kovacího lisu, zejména beranu a stojanu, způsobené tepelným namáháním je třeba eliminovat. Většinou se to provádí správným nastavením vůlí ve vedení. Tento článek se zabývá měřením tepelného stavu kovacího lisu LZK 4000 a souvisejících numerických simulací. Tyto simulace jsou prováděny za účelem dosažení shody s měřením s cílem predikovat tepelné namáhání kovacího lisu bez nutnosti ladění vůlí za provozu stroje.PING 2018 Junior je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolsky výzkum projektu SVK2-2018006Thermal loading of mechanical forging press is one of the most important factors which are influencing its function and final accuracy of forgings. It is necessary to eliminate deformations caused by thermal loading of all main parts such as ram and frame. This is done generally by correct settings of clearances in ram guidance. This article deals with measurement of thermal loading during forging with mechanical press LZK 4000. Numerical simulations are also performed. These simulations are performed with aim to compare virtual and real measurements. This results can be used for virtual prediction of thermal loading and corrections without real testing during machine operation
  University of West Bohemia Digital Libraryis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage University of West Bohemia Digital Library? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!