University of West Bohemia Digital Library

  Upwind schemes for multidimensional partial differential equations

  No full text
  Tato práce se zabývá využitím vybraných numerických metod pro stanovení ustálených stavů některých parciálních diferenciálních rovnic. Hlavní náplní jsou numerické experimenty pro metodu typu upwind a numerický výpočet řádu této metody pro lineární a nelineární rovnice.Katedra matematikyObhájenoThis work deals with an application of selected numerical methods to determine steady state conditions of some partial differential equations. The main part is devoted to numerical experiments for the upwind method and a numerical computation of the order of this method for linear and nonlinear equations

  Design and project of ski races for children and youth in the sumava Spicak

  No full text
  Bakalářská práce je zaměřena na plánování a realizaci projektu lyžařských závodů pro děti a mládež na šumavském Špičáku. Závody jsou specifické svojí neveřejností. Byly určeny k ověření znalostí žáků víkendové lyžařské školy proto, aby si žáci osvojili svoje dovednosti získané během výuky. Prakticky je členěna na dvě části. V první části se zabývám všeobecně teorií přípravy závodů, popisuji zde teorii sportovního a projektového managementu, specifikaci lyžování a zmínil jsem se také o důležité charakteristice dětí věku 6-15 let. V bakalářské práci jsou také vytčeny zvláštnosti, které musí instruktor lyžování uplatnit při výuce dětí. Pozornost jsem věnoval také vlastnímu popisu sportovního areálu Špičák, stejně jako podmínkám, které mají malí lyžaři v zázemí. Podrobně je popsána i historie a současnost lyžařské školy jako produktu sportovního areálu Špičák. Praktická část obsahuje studii proveditelnosti závodů, vlastní technickou přípravu personálního obsazení závodů a vlastní realizaci závodů, včetně jeho vyhodnocení. V práci není opomenuto ani plánování rizik a to jak ovlivnitelných tak i neovlivnitelných. Velkou pozornost jsem věnoval harmonogramu závodů. V závěru jsem vyhodnotil úspěšnost závodů. Cílem nebylo objevit nové talenty mezi účastníky, ale motivovat a vytvořit chuť dětí k zimním sportům a těm, kteří se kurzu účastnili. Cílem práce byl jednak sběr informací k zadanému projektu, plánování a příprava projektu, realizace projektu a zhodnocení akce.Katedra tělesné a sportovní výchovyObhájenoThe bachelor thesis is focused on project planning and the realization of ski races for children and the youth at Špičák in the Šumava Mountains. The races are specific for their privacy. They are designed for checking weekend ski school learnerś knouwledge in order that the learners can acquire their skills gained during learning. The thesis is divided, to all intense and purposes, into two parts. In the first part I generally deal with the theory of race preparations, where I describe the theory of sports and project management and ski specification. I also mention the important profile of children at the age of 6-15. In the bachelor thesis there is also set special characteristics which has to be used by the instructor during teaching children. I also pay attention both to the particular description of the Špičák sports ground and the conditions which young skiers have at the base. History and the present of the ski school as the Špičák sports ground product are described in detail. The practical part of the thesis contains the study of race practicability, particular technical preparation of the personnel sports race cast and the particular race realization, including its analysis. In the thesis there is not forgotten planning the risks both susceptible and not susceptible to influence. I pay special attention to the race schedule. In the thesis conclusion I evaluate the race success. The aim is not to scout for new talent in the midst of the children competitors but to motivate and attract them to winter sports. The aim of the thesis was to collect information for the assigned project, then project planning and preparation, its realization and fixture evaluation

  Time series model number of the unemployed and regard to possible predictions

  No full text
  Tato bakalářská práce se zabývá časovou řadou počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi. Po výběru vhodného předpovědního modelu pro časovou řadu počtu nezaměstnaných jsou zkonstruovány předpovědi pro rok 2013 pro jednotlivé kraje České republiky.Katedra matematikyObhájenoThe bachelor thesis focuses on the time series of the unemployed with regard to the probable predictions. The predictions of all the regions in the Czech Republic have been constructed for the year 2013 after selecting an appropriate prediction model of the time series of the unemployed

  Nonverbal communication teacher of practical subjects and vocational training

  No full text
  Bakalářská práce na téma "Neverbální komunikace učitele odborného výcviku a praktického vyučování" je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická obsahuje tři kapitoly. První se věnuje pojmu "komunikace", druhá přípravě učitelské profese a třetí charakteristice školy. Praktická část je věnována charakteristice výzkumného místa, na kterou navazuje cíl a metodika výzkumu. Cílem této práce bylo popsat neverbální komunikaci učitele s kratší a delší pedagogickou praxí. Poslední část je pak věnována vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům.Katedra psychologieObhájenoBachelor thesis "Non-verbal communication teacher practical subjects and practical training" is divided into two parts, the theoretical and practical part. Theoretical contains three chapters. The first deals with the concept of "communication", the second training of the teaching profession and the third characteristic of the school. The practical part is devoted to the characteristics of the research space, followed by the goal and methodology of research. The aim of this study was to describe nonverbal communication teachers with shorter and longer teaching practice. The last part is devoted to the own research and its results

  Property, its protection in administration of public authority activities according to the building act

  No full text
  Práce se zabývá otázkami vlastnictví obecně a aspekty jeho limitace. Jsou popsány činnosti dle stavebního zákona a je rozpracována limitace vlastnictví dle stavebního zákona. Cílem práce je analyzovat možnosti ochrany vlastnických práv na podkladě stavebního zákona. V práci jsou také popsány některé změny přicházející s novým kodexem občanského práva.Katedra občanského právaObhájenoThe thesis is explaining the general questions about property and its aspects of limitation. There are described some public authority activities and limitations of the property rights according to the building act. Goal of this thesis is to analyze possibilities of property rights protection on the background of the building act. In the text there are described some innovations between the new civil code and the old one

  Election campaign to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2002 and 2006.

  No full text
  Práce se zabývá volebními kampaněni do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002 a 2006. Volební kampaň v roce 2002 se držela klasických rysů volebních kampaní, které se do této doby v České republice odehrály. Byla pozitivní a informativní Naopak v volební kampaň v roce 2006 byla revoluční. Došlo totiž k prorůstání politického marketingu do přípravy kampaní a objevil se zcela nový druh kampaně v České republice. Tou byla negativní kampaň. Ta dokázala dohnat soupeřův náskok a navíc mobilizovala voliče. V konečném důsledku v roce 2006 došlo k amerikanizaci volebních kampaní. Amerikanizace kampaní znamená, že politické strany v České republice přebraly nějaké techniky a strategie ze Spojených států amerických a aplikovaly je na parlamentní systém.Katedra politologie a mezinárodních vztahůObhájenoThis bachelor thesis deals with election campaigns to the Chamber of Deputies of Parliament of Czech republic in 2002 and 2006. There are two main hypothesis. The first is that the election campaign in 2002 was positive and informative. This campaign did not use the techniques of political marketing a lot. The campaign had classic features which were typical for campaigns in the Czech republic. The second hypothesis is that the campaign in 2006 was revolutionary and innovative. The campaign used the techniques of political marketing and the new appeared kind of election campaign. It was negative campaign. Especially the negative campaign was revolutionary in election campaigns in 2006. This campaign not only helps to political party to close the gap to opponent, but even cause mobilization of voters. In addition it caused Americanization of Czech election campaigns. Americanization campaings means that the political parties in the Czech republic assumed some techniques and strategies from United states of America and applied them at the parlamentairy system

  Exploitation de la connaissance de l'anglais pour l'acquisition du français comme la deuxi me langue étrangre

  No full text
  Tato práce se zabývá vyučovaním/učením francouzštiny jako druhého cizího jazyka za předpkladu, že prvním cizím jazykem je pro studenty angličtina. V první části je popsaná jazyková situace v Evropě respektive Evropské unii a v České republice, druhá část je názorná ukázka využití znalosti angličtiny v hodinách francouzštiny.Katedra románských jazykůNeobhájenoThis thesis delas with teaching French as the second foreign language assuming that English is the first foreign language. In the first part, there is a description of language situation in Europe or rather in the European Union and in the Czech Republic, in the second part there is a demonstration of the utilisation and of the application of knowledge of English in classes of French

  PCIe load card

  No full text
  Práce je zaměřena na rozbor testů vykonávaných na rozhraní PCI-Express a dále na návrh zátěžové karty pro testování základových desek.Katedra informatiky a výpočetní technikyObhájenoThis master thesis is aimed on design of testing card for loading PCIe interface in computers. Design is divided to two different types of load. Electronic load and data traffic load. Both loads should meet requirements of PCIe standard. Design also should meet requirements for testing of motherboards designed in Kontron corporation

  Biometric analysis of iris

  No full text
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pro extrakce biometrických dat z oční duhovky a jejich vzájemné porovnání. V práci je popsán proces biometrické analýzy a několik zvolených metod. Vytvořený systém detekuje duhovku a zornici ve snímku metodami analýzy dvojic gradientních vektorů. Získaná duhovka je normalizována a z normalizované duhovky jsou extrahována biometrická data kombinací filtrace Gaborovými filtry a Fourierovou transformací. Porovnáním korelačních koeficientů zjistíme podobnost příznaků očních duhovek.Katedra informatiky a výpočetní technikyObhájenoThe goals of this thesis were design and implement system usable for extraction biometric data from human iris and compare them. In this thesis is described process of biometric analysis and several complex methods of biometric analysis. Implemented system detects iris and pupil using gradient vector pair circle detection algorithm. Localized iris is normalized for extraction of biometric data; biometric features are extracted using Gabor filters and Fourier analysis. Similarity of two human irises is based on signal correlation of extracted features

  Vulnerabilities and Threats in IPv6 Environment

  No full text
  Tato práce se zabývá bezpečností protokolu IPv6 se zaměřením na lokální sítě (LAN) a IDS/IPS systémy. Porovnává zranitelnosti a hrozby protokolů IPv4 a IPv6 včetně základních bezpečnostních doporučení. Vybrané útoky související s IPv6 jsou pak demonstrovány v simulované situaci útočník/oběť na síti s protokolem IPv6. Tyto experimenty jsou pak použity k zhodnocení použitelnosti IDS/IPS zařízení proti hrozbám specifickým pro prostředí protokolu IPv6.Katedra informatiky a výpočetní technikyObhájenoThis thesis reviews IPv6 security with focus on Local Area Networks and IDS/IPS systems. It compares IPv4 and IPv6 threats, vulnerabilities and gives basic security recommendations. Selected IPv6 attacks and exploits are demonstrated in simulated attacker/victim scenario on IPv6 network. These experiments are then used to set up guidelines for evaluating usability of IDS/IPS appliances for IPv6-specific threats
  University of West Bohemia Digital Libraryis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage University of West Bohemia Digital Library? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!