University of West Bohemia

University of West Bohemia Digital Library
Not a member yet
  50160 research outputs found

  Jak změřit teplotu Měsíce?

  No full text
  V příspěvku jsou ukázány možnosti dostupných termokamer pro měření teploty povrchu objektu nám vzdáleného stati síce kilometrů - Měsíce. Ukázány jsou dva možné přístupy k vyhodnocení termogramu, ve výuce použitelnější kvali tativní a významně složitější kvantitativní. Vlastní vliv ter mokamery na měření objektů zabírajících jen několik pixelů je ukázán na jednoduchém pokusu, který je snadné ve výuce realizovat

  Termokamery jako prostředek pro oživení výuky matematiky

  No full text
  Termokamery nemají využití pouze v předmětech jako je fyzika, biologie či chemie. Navrhli jsme možnosti, jakým způ sobem termokamery zařadit do výuky matematiky s cílem zatraktivnění klasického vyučování a využití mezioborových vztahů. Metody, které jsme zvolili, neslouží k přímému osvo jování matematických poznatků, jsou vhodné spíše k procvi čení učiva zábavnou formou s využitím moderních technolo gií

  Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření

  No full text
  Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv evapotranspirace a na jev zvaný biotická pumpa. Problematika byla nahlédnuta i z hle diska didaktiky - jako průřezové téma vedoucí k poznání komplexních environmentálních souvislostí. V diskuzi byly představeny vzdělávací materiály, které kolektiv autorů připravil pro potřeby učitelů ZŠ a SŠ: metodiky a pracovní listy dostupné v [1]

  Comparison of the party systems of Slovakia, Hungary and the Czech Republic

  No full text

  Měření teploty při technické výchově

  No full text
  V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičk

  Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery

  No full text
  Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny

  Ledové království

  No full text
  „Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – termokameru a led

  IR měření v přírodě a jeho simulace

  No full text
  Přednáška představila výzkumné aktivity týmu ENKI, o.p.s. s důra zem na ukázky konkrétních aplikací. Představena bylo využití letecké termografie a také termovizní měření v péči o krajinu. Vedle aplikací z praxe byly zmíněny experimentální metody a související fyzikální principy. V závěru byl představen pokus, kde je možné žákům evapotranspiraci simulovat s pomocí ručníku

  CSR Reporting Practices Across the Visegrad region: Study on CSR Implementation in the Visegrad Region (Slovakia, Czech Republic, Poland)

  No full text
  „Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad Region (Visegrad Grant no. 22220149)

  Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

  No full text
  Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci

  0

  full texts

  50,160

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  University of West Bohemia Digital Library is based in Czechia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇