University of Białystok

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository)
Not a member yet
  7829 research outputs found

  Dvorjanskoje imenie v Mostovlanach - mesto roždenja K. Kalinovskogo

  No full text

  Ogrody Białostocczyzny. Baciki Średnie

  No full text

  Fundacje sakralne w Drohiczynie

  No full text

  Barokowa kompozycja w dolinie rzeki Białej w XVIII w.

  No full text

  Handicrafts in XVIth to XVIIIth century at the Podlasie district towns.

  No full text

  Osadnictwo drobnoszlacheckie w miastach podlaskich w XVI-XVIII w. Problem konkurencji gospodarczej

  No full text

  Language ideologies behind the changes of written Arabic in Egypt after January 2011

  No full text

  test

  No full text

  4,100

  full texts

  7,829

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository) is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇