University of Białystok

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository)
Not a member yet
  7829 research outputs found

  Semantic transformations of the lexemes liberation and aggression (based on material from the Ukrainian, Russian and German languages)

  Get PDF
  Artykuł analizuje strukturę znaczenia leksykalnego oraz użycie tokenów „wyzwolenie” i „agresja” w języku ukraińskim, rosyjskim i niemieckim jako znaczników semantycznej opozycji. Materiałem do analizy były definicje słowników objaśniających języka ukraińskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Aby zilustrować specyfikę użycia, wykorzystano konteksty współczesnego ukraińskiego, rosyjskiego i niemieckiego dyskursu medialnego. Leksem звiльнення/освобождение/Befreiung w analizowanych językach jest polisemiczny. Stwierdzono, że leksem агресiя/агрессия/Aggression występuje w językach ukraińskim, rosyjskimi niemieckim z różną aktualizacją semów i inną ich kompozycją. W języku ukraińskim odnotowuje się przejście od „niesprowokowanej napaści zbrojnej” do „siłowej interwencji” w stosunkach między dwoma państwami, w języku rosyjskim mówi się o „napaści” i siłowych działaniach przeciwko „cudzoziemcom”, a w języku niemieckim przewiduje się atak militarny na obce terytorium.The article analyzes the structure of lexical meaning and the use of the tokens liberation and aggression in Ukrainian, Russian and German as markers of semantic opposition. Definitions of explanatory dictionaries of the Ukrainian, Russian and German languages served as material for the analysis. To illustrate the peculiarities of usage, the contexts of modern Ukrainian, Russian and German media discourse are involved. The lexeme zvìl’nennâ / osvoboždenie / Befreiung is polysemic in the analyzed languages. It was found that the lexeme agresìâ / agressiâ / Aggression is presented in Ukrainian, Russian and German languages with different actualization of the seme and different seme composition. In the Ukrainian language, the transformation from “unprovoked armed attack” to “forceful intervention” in the relations between two states is recorded; in the Russian language it is about “attack” and forceful actions against “foreigners; and in the German language a military attack on foreign territory is foreseen.Наталiя Кондратенко: [email protected]Любов Завальська: [email protected]Наталiя Кондратенко - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa SlawistycznegoЛюбов Завальська - Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, Фiлологiчний факультет, Кафедра прикладної лiнгвiстикиBol’shoy tolkovyy slovar’ russkogo yazyka, S. A. Kuznetsov (red.), Sankt-Peterburg 1998, [online], http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/ [dostup: 15.06.2023].Duden – mehr als ein Wörterbuch, [online], https://www.duden.de [dostup: 15.06.2023].Grigorenko V., Sinonimiya kak instrument sozdaniya suggestivnogo potentsiala v politicheskom diskurse, „Sovremennoye pedagogicheskoye obrazovaniye” 2022, 3, s. 167–171.Klyuchevskaya A., Kontseptual’noye pole «agressiya» kak ob”yekt lingvisticheskogo issledovaniya, „Izvestiya Rossiyskogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena” 2011, 131, s. 177–185.Korol A., Voloshchuk V., Zasoby manipuliatyvnoho vplyvu v suchasnomu nimetskomovnomu mediadyskursi, „Aktualni pytannia humanitarnykh nauk” 2020, 31, 2, s. 80–85.Kusse H., Agressiya i argumentatsiya, Vinnitsa 2019.Ohman S., Theories of the Linguistic Field, „Word” 1953, 9, pp. 123–134.Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu., Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka, Moskva 1999.Porzig W., Wesennafte Bedeutungsteziehungen, „Beitrage zur Geschichte der deutschenen Sprache und Literatur” 1934, S. 70–97.Slovar’ russkogo yazyka, A. P. Yevgen’yeva (red.), t. 1, Moskva 1981.Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka v 17 tomakh, t. 1, Moskva 1948.Slovnyk inshomovnykh sliv, O. S. Melnychuk (red.), Kyiv 1985.Slovnyk ukrainskoi movy u 20 tomakh, [online], https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 [dostup: 15.06.2023].Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh, Kyiv 1970–1980, [online], http://sum.in.ua/ [dostup: 15.06.2023].Trier J., Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes: Dhte eines sprachlichen Feldes I. Von den Anfangen bis zum Beginn des 13. Jhdts., Heidelberg 1931.2711712

  Zintegrowane inwestycje terytorialne a kształtowanie się spójności terytorialnej miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w Polsce Wschodniej

  No full text
  Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w BiałymstokuAbrahams G., What “Is” Territorial Cohesion? What Does It “Do”?: Essentialist Versus Pragmatic Approaches to UsingConcepts, „European Planning Studies”, vol. 22, no. 10, 2014, doi: 10.1080/09654313.2013.819838Ahner D., What do you really know about European cohesion policy?, http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/ecp_rational_and_objectives.pdf, dostęp: 12.09.2020Annoni P., Dijkstra L., The EU Regional Competitiveness Index 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019Atkinson R., Zimmermann K., Cohesion policy and cities: an ambivalent relationship, [w:] Handbook on Cohesion policy in the EU, S. Piattoni, L. Polverari (red.), Edward Elgar Publishing Limited, doi: 10.4337/9781784715670Augustyn A., Uwarunkowania oraz instrumenty rozwoju miast w okresie programowania 2014–2020, [w:] Fundusze europejskie w polityce spójności, A. Augustyn, H. Ostapowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013Augustyn A., Zrównoważony rozwój miast w świetle idei smart city, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020A.V.-T. URBACT, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015Baer-Nawrocka A., Konwergencja i nierówności dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 3 (295), Rok LXXXVIII/XXIX, lipiec–wrzesień 2018Bajerski A., Przegląd wybranych teorii rozwoju regionalnego, [w:] Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, W. Kisiała, B. Stępiński (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent report prepared at the request of Danuta Hubner Commissioner for Regional Policy, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009 2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf, dostęp: 12.09.2020Barca F., McCann P., Rodriguez-Pose A., The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, „Journal of Regional Science”, vol. 52 (1), 2012Nowakowska A., Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej, „Biuletyn KPZK” 2017, z. 268, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANNowakowska A., Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, A. Nowakowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-530-0.02Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI)), P8_TA(2016)0211, Parlament Europejski 2014–2019, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0211_PL.html, dostęp: 30.12.2020Noworól A., Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 273/274, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa 2019Noworól A., Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi, „Studia KPZK” 2017, nr 174, PAN, doi: 10.24425/118522Noworól A., Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, A. Noworól, A. Hołuj (red.), CeDeWu, Warszawa 2016Noworól A., Noworól K., Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów, „Studia KPZK” 2018, t. 184 „Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania”Noworól K., Wpływ instrumentów terytorialnych na rozwój partnerstw wewnątrz- i międzysektorowych w Polsce, „Biuletyn”, z. 272, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2018Obrębalski M., Kontrakt terytorialny jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego, [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, M. Markowska, D. Głuszczuk, A. Sztando (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 393,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015Bramanti A., Ratti R., The Multi-Faced Dimensions of Local Development, [w:] The Dynamics of Innovative Regions. The GREMI Approach, R. Ratti, A. Bramanti, R. Gordon (red.), Routledge, London 1997Harasimowicz A., Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu, „Studia Miejskie” 2015, t. 20OECD, OECD Territorial Outlook. Territorial economy, OECD Publisher, Paris 2001OECD, OECD Territorial Reviews: Competitive Cities in the Global Economy, OECD Publisher, Paris 2006Olechnicka A., Wojnar K., Celińska-Janowicz D., Rok J., Metody i narzędzia analizy terytorialnej, ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2014Pancer-Cybulska E., Strategia Lizbońska jako podstawa polityki spójności na lata 2007–2013, [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009Parysek J.J., Miasto w ujęciu systemowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, Rok LXXVII, z. 1Parysek J.J., Mierzejewska L., Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 roku, [w:] Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI w., J.J. Parysek (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009Pasqueur B., Territorial development. A new approach to development processes for the economies of the developing countries, „INTERthesis”, 10 (2), 2013, Florianópolis, doi: 10.5007/1807-1384.2013v10n2p8Paszkowski Z.,Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków 2011Perroux F., Economic Space: Theory and Applications, „Quarterly Journal of Economics” 1950, vol. 64 (1)Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010Heffner K., Klemens B., Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), „Studia Obszarów Wiejskich” 2015, t. 37 – Wiejskie obszary funkcjonalne, 2015Brańska P., Kudłacz T., Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich, „Studia KPZK PAN” 2017, nr 177, doi: 10.24425/118585Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2001Piętak Ł., Przegląd teoretyczny koncepcji rozwoju regionalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, 5 (306)Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., Local and regional development, 2nd Edition, Routledge, London / New York 2017Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020, Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014Poskrobko B., Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, styczeń 2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/, dostęp: 30.12.2020.Proniewski M., Cohesion of the european regional space, „Europa XXI”, vol. 30, 2016, IGiPZ PAN, doi: 10.7163/Eu21.2016.30.2Próchniak M., Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, Rok 17, z. 1, doi: 10.36874/RIESW.2019.1.10Hirschman A.O., The strategy of economic development, Yale University Press, New Haven 1958Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, https://sdg.gov.pl/o sdg/, dostęp: 15.05.2022Brodzicki T., Spatial aspects of economic growth. Review of theoretical literature, „Working Papers”, 004/2014, Instytut Rozwoju, Sopot 2014Przewodnik dot. tworzenia Miejskiej Inicjatywy Działania oraz Lokalnego Partnerstwa w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast – projektu strategicznego SOR, Warszawa 2018, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/partnerska-inicjatywa-miast, dostęp: 01.03.2021Przygodzki Z., Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy, „Barometr Regionalny” 2015, t. 13, nr 4Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995Rakauskienėa O.G., Kozlovskij V., Overview of EU economic cohesion process performance for new member states, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 110 (2014), doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.872Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych, K. Janas,W. Jarczewski (red.), Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2017Rauhut D., Humer A., EU Cohesion Policy and spatial economic growth: trajectories in economic thought, „European Planning Studies”, vol. 28, iss. 11, 2020, doi: 10.1080/09654313.2019.1709416Reszka M., Metody pomiaru spójności w procesie integracji europejskiej, [w:] Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 6: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-961-2.14Rocznik Statystyczny Województw 2020, GUS, Warszawa 2020Hoffmann T., Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990–2020. Realizacja. Wykorzystanie. Perspektywy, FNCE, Poznań 2018Rodríguez-Pose A., Do Institutions Matter for Regional Development?, „Regional Studies” 2013, vol. 47 (7)Rodriguez-Pose A., Garcilazo E., Quality of Government and the Returns of Investment. Examining the impact of cohesion expenditure in european regions, „OECD Regional Development Working Papers”, 2013/12, doi: dx.doi.org/10.1787/5k43n1zv02g0-enBrol R., Definicje miasta, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, R. Brol (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004Rokicki T., Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018Rosenkiewicz K., Obszary funkcjonalne jako nowa kategoria polityki regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2012, nr 17/18Rosenthal S.S., StrangeW.C., Small establishments / big effects agglomeration, industrial organization and entrepreneurship, [w:] Agglomeration economics, E.L. Glaeser (red.), The University of Chicago Press, Chicago 2010Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Measuring sustainable development in the education areausing multi-criteria methods: a case study, „Central European Journal of Operations Research” 2020, nr 28Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Ocena spójności województw Polski w latach 2005–2014 w kontekście ładu instytucjonalnego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 4 (88), doi: 10.15290/ose.2017.04.88.17Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Wachowicz T., Wykorzystanie metody TOPSIS do oceny zróżnicowania rozwoju województw Polski w latach 2010–2014 w kontekście kształtowania się ładu instytucjonalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 469Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1299/oj, dostęp: 01.08.2022Hołowiecka B., Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj, dostęp:01.08.2022Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz.U. UE L 347/289, 20.12.2013, http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj, dostęp: 10.11.2020Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1302/oj, dostąp: 01.08.2022.Budner W.W., Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo UEP, Poznań 2019Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego FunduszuMorskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE L 347/320, 20.12.2013, http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj, dostęp: 10.11.2020Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1304/oj, dostęp: 01.08.2022Ryszkiewicz A., Od konwergencji do spójności i efektywności: podstawy teoretyczne polityki spójności, gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2013Sadowy K., Podstawowe zagadnienia ekonomiki miasta, [w:] Miasto, gospodarka, zarządzanie, wyzwania, t. I: Podstawy ekonomiki miasta – wprowadzenie, K. Sadowy (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019Schön P., Territorial Cohesion in Europe?, „Planning Theory & Practice” 2005, vol. 6, no. 3Serafin P., Woźniak A., Zawilińska B., Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie KrakowskiegoObszaruMetropolitalnego, [w:] Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, A. Noworól, A. Hołuj (red.), CeDeWu, Warszawa 2016Hwang C.L., Yoon K., Multiple attribute decision making: methods and applications, Springer, New York 1981Single European Act, Official Journal of European Communities, No L 169/1, 29.6.1987, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:11986U/TXT, dostęp: 11.08.2020Sługocki W., Od kontraktu wojewódzkiego do kontraktu terytorialnego – instytucjonalizacja instrumentu rozwoju regionalnego, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2014, nr 1Sługocki W., Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2017, nr 115Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, „Raporty i Analizy EUROREG”, 1/2009Busłowska A., Waligóra K., Integrated projects as the instrument of the development of functional areas using the example of Bialystok Functional Area, „Optimum. Economic Studies” 2018, nr 3 (93), doi: 10.15290/oes.2018.03.93.22.Sokołowicz M.E., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015Sokołowicz M.E., Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne, [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, A. Nowakowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-954-4.04Solek A., Teoretyczne podstawy spójności i metodyka jej oceny, [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, K. Przybylska (red.), PWN, Warszawa 2017Solow R., A contribution to the theory of economic growth, „Quarterly Journal of Economics” 1956, vol. 70Sołtys J., Ośrodki wzrostu na obszarach peryferyjnych regionów. W poszukiwaniu kapitału terytorialnego, „Biuletyn KPZK”, z. 273/274, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa 2019Jabłoński Ł., Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 5–6, doi: 10.33119/GN/101304von Stackelberg K., Hahne U., Teorie rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, S. Golimowska (red.), „Raport IPiSS”, z. 16, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998Stawosz D.,Współczesne miasta. Aktualne możliwości rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, Rzeszów – Cieszyn 2018Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, stan na 15.03.2016 r., GeoProfit, Warszawa – Olsztyn 2016, https://zit.olsztyn.eu/, dostęp: 04.04.2021Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020 (wersja 6), Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 lipca 2020 r., Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020Busłowska A., Rozwój zrównoważony – próba oceny w świetle teorii Szkoły Austriackiej, [w:] Ekonomick´y rozvoj a management regionu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2011Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020, aktualizacja: styczeń 2020, https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Biuro-KOF/strategia-ZIT-KOF.html, dostęp: 19.04.2021Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020, wersja z dnia 1 kwietnia 2020 r., Lubelski Obszar Funkcjonalny, https://lublin.eu/lublin/lublin-w-ue/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/strategia-zit/, dostęp: 04.04.2021Supera-Markowska M., Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego – przewodnik po funduszach unijnych (uzyskiwanie i wykorzystanie), Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013Swan T.W., Economic growth and capital accumulation, „Economic Record” 1956, vol. 30Jabłoński Ł., Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2008, nr 13Sýkora L., Mulíček O., The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of the Czech urban and regional system, „Urban Research & Practice”, nr 2 (3), 2009, doi: 10.1080/17535060903319228Szafranek E., Idea a praktyka wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce, „Studia KPZK” 2017, nr 174, PAN, doi: 10.24425/118843Szafranek E., Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, z. 467, doi: 10.15611/pn.2017.467.10Szafranek E., Terytorializacja polityki rozwoju. Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce, Studia i Monografie, nr 56, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019Szafranek E., Variability of the level of development of functional urban areas, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, z. 502, doi: 10.15611/pn.2018.502.11Szafranek E., Kociuba D., Development of urban areas in the conditions of territorial-oriented policy – theoretical assumptions and experience in functional areas of polish cities, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 361Busłowska A., Wpływ infrastruktury kolejowej na rozwój regionalny w ujęciu teorii myślenia sieciowego, Wydawnictwo UWB, Białystok 2020Sześciło D., Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2018Szlachta J., Obszary funkcjonalne w Polsce – perspektywa europejska, „Studia KPZK” 2017, nr 174, PAN, doi: 10.24425/118519Szlachta J., Recommendations for applying territorial cohesion concept for conducting European cohesion policy in line with the territorial rules provided by the Treaty, Instytut Rozwoju, Sopot 2015Jarczewski W., Kułaczkowska A., Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa – Kraków 2019Szlachta J., Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2011, t. 85Szlachta J., Zaucha J., A new paradigm of the EU regional development in the context of the Poland’s National Spatial Development Concept, Working Papers no. 001/2010, Instytut Rozwoju, Sopot 2010Szmaciarski A., Rola polityki spójności w realizacji Strategii Europa 2020, [w:] Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej, E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Wydawnictwo Uni

  The possibility for municipal subsidiaries to seek in-house public contracts and EU funding for local and regional development projects

  Get PDF
  The aim of the article is to analyse the issues of establishing and functioning of municipal subsidiaries and the lawfulness of such companies applying for EU funding for local and regional development projects. In this article, the author attempts to answer the following questions: what limitations are there in the procedure for founding municipal subsidiaries?; can municipal subsidiaries seek public contracts within the framework of in-house procurement?; can municipal subsidiaries apply for EU funding? The study was conducted using the legal-dogmatic method and it was based on an analysis of legislation and selected decisions of the Court of Justice of the European Union and the Polish National Appeals Chamber relating to the awarding of in-house public contracts and the founding of municipal subsidiaries. Further analysed were the legal possibilities for such companies to be awarded in-house public contracts and to apply for EU funding to invest in their projects. The study allowed to answer the questions posed. The concept of new business entities, or municipal subsidiaries, being founded by local authorities or their municipal companies is not only permitted by law, subject to certain statutory restrictions, but it may also turn out to be advantageous when it comes to awarding public contracts on an in-house basis or seeking EU funding for local and regional development projects. The study allowed for the creation of legal grounds for the practical use by local government units of the concept of municipal subsidiaries, in particular in terms of in-house public contracts and applying for EU funding for local and regional development [email protected] of Bialystok, Faculty of Law, PolandAct of 22 June 2016 amending the Public Procurement Law and certain other acts, Dz.U. No. 2016.1020.Banasiński, C., & Jaroszyński, K. (2017). Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wolters Kluwer.Barwacz, K. (2016). Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor instytucjonalny w spółkach komunalnych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 100.Bieniak, J. (Ed.) (2022). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck.Czerwiński, M. (2021). Udzielanie zamówień publicznych w ramach grupy kapitałowej a cena rynkowa w reżimie cen transferowych. Studia Prawnicze, 2.Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC, OJEU of 2014, 28.3.2014.Dumkiewicz, M., & Kidyba, A. (Eds.) (2023). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. Wolters Kluwer.Dworakowska, M. (2018). Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych. Optimum. Economic Studies, 3(93).Gołaszewski, M. (n.d.). Jak sfinansować inwestycje w spółce komunalnej przynoszącej straty?, Aesco Group Sp. z o.o. Retrieved [20 March 2023] from https://aesco.com.pl/artykul-jak-sfinansowac-inwestycje-w-spolce-komunalnej-przynoszacej-straty/.Jara, Z. (Ed.) (2023). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck.Jaworska, M., Grześkowiak-Stojek, D., Jarnicka, J., & Matusiak, A. (Eds.) (2022). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H. Beck.Kik, I., Marona, B., & Nalepka, A. (2017). Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(956).Kwiatkowski, W., & Zawadzka, M. (2012). Fundusze UE – system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe. In M. Gwizda & M. Zawadzka M. (Eds.), Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA. C.H. Beck.Lemke, M., & Piasta, D. (2006). Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zamówień publicznych w okresie od 1999 do 2005 r. Urząd Zamówień Publicznych.Łajewski, M. (2021). Modele świadczenia usług komunalnych i ich efektywność (na przykładzie gospodarki odpadami), rozprawa doktorska. Uniwersytet w Białymstoku.Malarewicz-Jakubów, A., & Brzozowski, P. (2022). Skuteczność nadzoru nad wykorzystaniem majątku spółek komunalnych w Polsce. Studia Iuridica, 95.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundusze unijne 2021-2027 dla samorządów i przedsiębiorców. Retrieved [20 March 2023] from: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/funduszy-unijne-2021-2027-dla-samorzadow-i-przedsiebiorcow.Mosionek-Schweda, M. (2015). Finansowanie spółek komunalnych przy wykorzystaniu umów wsparcia–studium przypadku. In J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, & T. Sowiński (Eds.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne. CeDeWu.Nagy, K. (2018). Autonomy of Local Self-Governments From a Financial Perspective in Hungary. Białostockie Studia Prawnicze, 2(23).Nowicki, H., & Nowicki, P. (2010). Zamówienia „in-house” i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. In A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, & W. Starzyńska (Eds.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Urząd Zamówień Publicznych.Ofiarska, M. (2020). Pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako wartość dopełniająca prawną instytucję współdziałania w samorządzie terytorialnym. Białostockie Studia Prawnicze, 1(25).Owczarczuk, S. (2022). Model opodatkowania usług komunalnych podatkiem od towarów i usług – wnioski na przykładzie dostaw wody i odbioru ścieków. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(1).Pyzioł, W. (Ed.) (2008). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck.Reśko, D., Wołowiec, T., & Gwoździewicz, S. (2016). Prawo samorządu terytorialnego: spółki komunalne prawa handlowego a możliwości ich zadłużania. International Journal of New Economics and Social Sciences, 3(1).Sieradzka, M. (Ed.) (2022). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H. Beck.Surówka, K. (2020). Ekonomiczne konsekwencje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych dla sektora finansów publicznych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, 2(6).Szulc, K. (2018). Zasadność ograniczeń funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Krytyka Prawa, 4.The Court of Justice of the European Union Judgement of 10 September 2009, Case C-573/07, EU:C:2009:532.The Court of Justice of the European Union Judgement of 11 January 2005, Case C-26/03, EU:C:2005:5.The Court of Justice of the European Union Judgement of 11 May 2006, Case C-340/04, EU:C:2006:308.The Court of Justice of the European Union Judgement of 13 November 2008, Case C-324/07, EU:C:2008:621.The Court of Justice of the European Union Judgement of 13 October 2005, Case C-458/03, EU:C:2005:605.The Court of Justice of the European Union Judgement of 18 November 1999, Case C-107/08, EU:C:1999:563.The Court of Justice of the European Union Judgement of 29 November 2012, Case C-182/11 i C-183/11 EU:C:2012:758.The Court of Justice of the European Union Judgement of 3 October 2019, Case C-287/18; MoP 2019.The Municipal Services Management Act of 20 December 1996, consolidated text, Dz.U. No. 2021.679, as amended.The National Appeals Chamber Judgement of 17 January 2022, Case KIO 3621/21.The National Appeals Chamber Judgement of 24 April 2017, Case KIO 625/17.The Public Finance Act of 27 August 2009, consolidated text, Dz.U. No. 2022.1634, as amended.The Public Procurement Law of 11 September 2019, consolidated text, Dz.U. No. 2022.1710, as amended.The Public Procurement Law of 29 January 2004, Dz.U. No. 2004.19.177.The Public-Private Partnership Act of 19 December 2008, consolidated text, Dz.U. No. 2023.30.The State Property Management Principles Act of 16 December 2016, consolidated text, Dz.U. No. 2021.1933, as amended.Zięty, J.J. (2017). Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. C.H. Beck.71192

  The Use of Emojis and Emoticons by Teachers – as a Link with the World of Students (?)

  No full text
  Artykuł dotyczy problematyki wykorzystywania emoji i emotikonów przez nauczycieli w klasie szkolnej i został napisany, aby zwrócić uwagę na edukacyjne zastosowanie tych znaków i symboli oraz zachęcić do szerszych możliwości posługiwania się nimi w edukacji. W pierwszej części tekstu zostaną przedstawione rozważania na temat znaczenia emoji i emotikonów we współczesnej komunikacji oraz genezy pojawienia się tych znaków w naszym społeczeństwie. W drugiej części zostaną zaprezentowane wyniki zwiadu badawczego przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów kieleckich szkół oraz ich rodziców w 2022 roku. Elementem zwiadu badawczego była także analiza stron internetowych poświęconych emoji i emotikonom wykorzystywanych w klasie szkolnej. W ostatniej części artykułu zostaną przedstawione wnioski mówiące o tym, że nauczyciele najczęściej wykorzystują emoji i emotikony do zadań edukacyjnych, jako element oceny, „dodatek” do oceny, jako odrębną ocenę oraz nagrodę za wykonanie zadania i/lub element motywacyjny. Emoji i emotikony wykorzystywane są głównie w edukacji wczesnoszkolnej, gdyż są pozytywnie odbierane przez młodszych uczniów. Starsi uczniowie rezerwują te symbole raczej dla swoich rówieśników, stopniowo odżegnują się od starszego pokolenia, (do którego należą nauczyciele) i podchodzą prześmiewczo do prób wprowadzania przez nauczycieli w klasach starszych tych elementów. Rodzice w większości przyjmują ze zrozumieniem korzystanie przez nauczycieli z tych znaków w klasie szkolnej. Zdarzają się jednak tacy, którzy negują możliwość ich użycia w szkole.The article concerns the use of emojis and emoticons by teachers in the classroom and was written to draw attention to the educational use of these signs and symbols and to encourage wider possibilities of using them in education. In the first part of the text, considerations will be presented on the importance of emojis and emoticons in modern communication and the origins of the appearance of these characters in our society. In the second part, the results of a research survey conducted among teachers and students at Kielce schools and their parents in 2022 will be presented. An element of the research reconnaissance was also the analysis of websites devoted to emojis and emoticons used in the school classroom. In the last part of the article, conclusions will be presented that teachers most often use emojis and emoticons for educational tasks, as an element of assessment, as an “addition” to the assessment, as a separate assessment and a reward for completing the task and or a motivational element. Emojis and emoticons are mainly used in early childhood education, as they are positively received by younger students. Older students reserve these symbols rather for their peers, gradually distance themselves from the older generation (to which the teachers belong) and mock attempts by teachers to introduce these elements in the older classes. Parents mostly understand the use of these signs by teachers in the classroom. However, there are those who criticize the possibility of their use in [email protected] Jana Kochanowskiego w KielcachBroni, K. (2022). What’s New in Unicode 15.0. 13.09.2022. https://blog.emojipedia.org/whats-new-in-unicode-15-0/Daniel, J. (2022). The Most Frequently Used Emoji of 2021. https://home.unicode.org/emoji/emoji-frequency/Durawa, T.P. (2020). Emotki i buźki – graficzne formy komunikatów. Kwartalnik Chemiczny – Prawo i Wiedza, 4, 52–53.Kołodziejczyk, M. (2019). Światowy Dzień Emoji. https://wiadomosci.wp.pl/swiatowy-dzienemoji-17-lipca-2019-z-okazji-swieta-emoji-google-i-apple-pokazaly-dzis-nowe-emotkizobacz- kto-ustanowil-to-swieto-6403539660752513aMajchrzak, Ł. (2018). Kolekcja 176 oryginalnych Emoji w jednej książce. https://mobirank.pl/2018/05/01/kolekcja-176-oryginalnych-emoji-w-jednej-ksiazce/Majdzik, K. (2018). Pinocchio in Emojitaliano. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1), 125–146.Moneta, M. (2017). Historia emotikonów – kto pierwszy uśmiechnął się w Internecie? Questus Blog, 20.07.2017. https://questus.pl/blog/historia-emotikonow/Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. PWN.Okuniewska, J. (2019). Emotki w klasie. 17.11.2019. https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/emotki-w-klasie/Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej „Chytre szyfry – w kręgu skrótowców i emotikonów”. https://zpe.gov.pl/a/chytre-szyfry---w-kregu-skrotowcow-i-emotikonow/ DAz4psa7pRychcik, M. (2020). Krótka historia emotikonów (i dlaczego nie powinniśmy ich mylić z emoji). 18.09.2020. https://londynek.net/czytelnia/article?jdnews_id=4620649Tulibacka, A. (2016). Od emotikon do emoji. Historia i wykorzystanie w reklamie. 10.11.2016. https://grafmag.pl/artykuly/od-emotikon-do-emoji-historia-i-wykorzystanie-w-reklamieWiśniewski, M.R. (2021). Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat. Wydawnictwo Czarne.1(19)799

  The Antitrust Court of the Weimar Republic: an Institution Between the Administrative Court, Civil Court and Administrative Authority and its Significance for Administrative Legal Protection

  Get PDF
  This article deals with the possibilities of obtaining administrative court legal protection at the imperial/national level during the Weimar Republic. Characteristic for this epoch of German administrative jurisdiction is the formation of numerous specialized administrative courts. As an example of this practice, the following article focuses on the Antitrust Court as a typical special administrative court of the Weimar period. However, it begins with the changes in administrative jurisdiction in general that resulted from the new Weimar Constitution, which gave administrative courts constitutional protection for the first time in German legal history. In addition, the paper outlines how this new constitutional framework was received by scholars and had an impact in practice. However, the proclamation of a German Republic after World War I, not only changed the constitution, but also meant that the administration was confronted with completely new challenges. How the German administration responded to this new situation is also briefly outlined in order to provide a better understanding of the importance and scope of the administrative courts' activities at the national level. The article focuses on the antitrust court and in particular on its competences and available remedies. These two parameters of court organization provide information on whether the Antitrust Court was actually an institution committed to legal protection or whether the effectiveness of the administration was the guiding idea that shaped the activity of the Antitrust [email protected]ät Regensburg (University of Regensburg, Germany)Anschütz G., Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 7. Auflage, München – Leipzig 1919.Anschütz G., Art. 107, [in:] Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Bd. 1, Hrsg. H.C. Nipperdey, Berlin 1929.Anschütz G., Einleitung, [in:] Die Verfassung des Deutsches Reiches vom 11. August 1919, 14. Auflage, Berlin 1965.Apelt W., Geschichte der Weimarer Verfassung, 2. Auflage, München – Berlin 1964.Arndt A., Kartellrechtliche Verwaltungsakte, „Archiv des öffentlichen Rechts” 1926, Vol. 50, No. 2.Bittighofer W., Der Rechtsschutz im Kartellrecht, Freiburg i.B. 1954.Blum A., Die Grundzüge des neuen deutschen Kartellrechts, Mannheim 1925.Callmann R., Das deutsche Kartellrecht, Berlin 1934.Caro N., Die Kartellgerichtspraxis und ihre Auswirkungen, München 1926.Dieckmann C., Verwaltungsrecht: ein Hand- und Lehrbuch zur Einführung in die Verfassung und innere Verwaltung des Deutschen Reiches und Preußens, Berlin 1922.Eger O., Das Recht der deutschen Kartelle: Eine einführende Gesamtdarstellung mit den Texten der einschlägigen Verordnungen, Berlin 1932.Eggmann E., Der Staat und die Kartelle, Zürich 1945.Fischer C.E., Deutsche Versuche zur Lösung des Kartell- und Monopol-Problems, „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft” 1954, Vol. 110.Fleiner F., Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 5. Auflage, Tübingen 1920.Fleiner F., Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 6. und 7. Auflage, Tübingen 1922.Fleiner F., Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 8. Auflage, Tübingen 1928.Friedländer H., Das Kartellaufsichtsgesetz, Berlin 1924.Friedländer H., Die Kartellverordnung, „JW” Juristische Wochenschrift 1924.Frotscher W., Pieroth B., Verfassungsgeschichte: von der Nordamerikanischen Revolution bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 18. Auflage, München 2019.Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage, Berlin 1929.Giese F., Allgemeines Verwaltungsrecht, [in:] Die Beamten-Hochschule, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin – Wien 1929.Goldbaum W., Die Kartellverordnung, „JW” Juristische Wochenschrift 1924.Goldbaum W., Kartellrecht und Kartellgericht, Berlin 1926.Grawert R., Verwaltungsrechtsschutz in der Weimarer Republik, [in:] System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes: Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, Verwaltungsrechtsschutz in der Weimarer Republik, Hrsg. H.-U. Erichsen, W. Hoppe, A. von Mutius, Köln 1985.Gulden H., Das künftige Reichsverwaltungsgericht, Heidelberg 1928.Haardt O.F.R., Clark C.M., Die Weimarer Reichsverfassung als Moment in der Geschichte, [in:] Das Wagnis der Demokratie: eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung, Band 10365, Die Weimarer Reichsverfassung als Moment in der Geschichte, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Hrsg. H. Dreier, C. Waldhoff, Bonn 2019.Haussmann F., Hollaender A., Die Kartellverordnung, München – Berlin – Leipzig 1925.Holste H., Der deutsche Bundesstaat im Wandel (1867–1933), Berlin 2002.Huber P.M., GG Art. 19 IV [Rechtsschutzgarantie], [in:] Grundgesetz Kommentar Band 1, Hrsg. H. von Mangoldt, F. Klein, C. Starck, 7. Auflage, München 2018.Huber E.R., Das Wesen des Kartellgerichts, Kartell-Rundschau 1930.Huber E.R., Wirtschaftsverwaltungsrecht, Tübingen 1932.Huber E.R., Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band VI, Stuttgart, Berlin – Köln – Mainz 1981.Hue de Grais R., Peters H. (Hrsg.), Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Reiche, 23. Auflage, Berlin 1926.Hue de Grais R., Peters H. (Hrsg.), Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Reiche, 25. Auflage, Berlin 1930.Isay R., Kommentar zur VO, [in:] Kartellverordnung, Kommentar zur VO, Hrsg. S. Tschierschky, R. Isay, Mannheim – Berlin – Leipzig 1925.Isay R., Die Geschichte der Kartellgesetzgebungen, Berlin 1955.Isay R., Nipperdey H.C., Die Reform des Kartellrechts, Berlin 1929.Jasch H.-C., Das Ringen um die Verwaltungsgerichtsbarkeit, „Die Verwaltung” 2005.Jellinek W., Verwaltungsrecht, Berlin 1928.Jellinek W., Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Berlin 1931.Jellinek W., Lassar G., Der Schutz des öffentlichen Rechts durch ordentliche und durch Verwaltungsgerichte, „VVDStRL” Verhandlungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 1925.Jickeli J., Das Kartellrecht in der Weimarer Republik, [in:] Gedächtnisschrift für Jörn Eckert: 15. Mai 1954 bis 21. März 2006, Das Kartellrecht in der Weimarer Republik, 1. Aufl, Hrsg. A. Hoyer, J. Eckert, H. Hattenhauer, R. Meyer-Pritzl, W. Schubert, Baden-Baden 2008.Kaufmann E., Verwaltung, Verwaltungsrecht, [in:] Wörterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts, 2. Auflage, Tübingen 1914.Kimminich O., Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Weimarer Republik, „VBlBW” Verwaltungsblätter Baden-Württemberg 1988.Klinger H., Reichswirtschaftsgericht und Kartellgericht, [in:] Staatsbürger und Staatsgewalt – Verwaltungsrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit in Geschichte und Gegenwart, Reichswirtschaftsgericht und Kartellgericht, Hrsg. H.R. Külz, R. Naumann, Karlsruhe 1963.Klotzbach A., Der Roheisenverband, Düsseldorf 1926.Kohl W., Das Reichsverwaltungsgericht: ein Beitrag zur Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, Tübingen 1991.Kronisch J., § 1 [Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichte], [in:] VwGO Großkommentar, 5. Auflage Auflage, Hrsg. H. Sodan, J. Ziekow, Baden-Baden 2018.Kühne H.-J., Die Kündigung aus wichtigem Grunde nach der Kartellverordnung, Jena 1926.Küpper K.L., Grundgedanken und öffentlich-rechtliche Grundlagen der Kartellverordnung vom 2. XI. 1923, Mühlacker 1931.Lehnich O., Die Wettbewerbsbeschränkung, Köln [u.a.] 1956.Lucas G., Kartelle und Rechtsordnung, ZgS Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1925.Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, I. Band, 3. Auflage, Berlin 1961.Nörr K.W., Die Leiden des Privatrechts, Tübingen 1994.Pagenkopf M., 150 Jahre Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, Stuttgart – München [u.a.] 2014.Ricker H., Die Stellung des § 12 der Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen im deutschen Kartellrecht, Berlin 1931.Roth H., Die Kartellverordnung vom November 1923 und ihre Bonner Variante, „Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook” 1962.Rüfner W., Die Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, [in:] Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, 4, Die Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Hrsg. K.G.A. Jeserich, H. Pohl, G.-C. von Unruh, W. Berg, Stuttgart 1985.Rumpf M., Kartellrecht, Berlin [u.a.] 1933.Sattler W., Die bisherigen Ergebnisse der Rechtsprechung des Kartellgerichts, Hamburg 1927.Schäfer H., Endlich eine bundeseinheitliche Verwaltungsgerichtsordnung, „Juristen Zeitung” 1960.Schär F.F., Die Preisbindung der zweiten Hand, Winterthur 1959.Schmidt K.H., Leitsätze der Rechtsprechung des Kartellgerichts, München – Berlin 1934.Staffel W., Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen vom 2. November 1923, Berlin, 1926.Steinbeiß-Winkelmann C., § 4 Formen der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf Reichsebene, [in:] Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa, § 4 Formen der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf Reichsebene, Hrsg. K.-P. Sommermann, B. Schaffarzik, Berlin – Heidelberg 2019.Stolleis M., Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, Berlin 1974.Stresemann W., Die Rechtsprechung des Kartellgerichts, Dillingen a. D. 1929.Tisch K., Der wirtschaftliche Sinn der bisherigen Rechtsprechung des deutschen Kartellgerichts, Frankfurt a.M. 1934.Tschierschky S., Volkswirtschaftliche Einführung, [in:] Kartellverordnung, Volkswirtschaftliche Einführung, Hrsg. S. Tschierschky, R. Isay, Mannheim – Berlin – Leipzig 1925.Weiß N., Historische Entwicklungen von Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt in Deutschland und der Europäischen Union, [in:] Rechtsschutz als Element von Rechtsstaatlichkeit, Historische Entwicklungen von Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt in Deutschland und der Europäischen Union, 1. Aufl, Hrsg. N. Weiß, Baden-Baden 2011.Protokolle des Verfassungsausschusses der Nationalversammlung, 31. Sitzung vom 27. Mai 1919, 1919.Ermächtigungsgesetz v. 13.10.1923 (RGBl. I S. 943).Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen v. 02.11.1923 (RGBl. I S. 1067).22111914

  The Assumptions and Evolution of the Economic System of the People’s Republic of Poland

  Get PDF
  Nie ma wątpliwości, że podejście państwa do gospodarki ma istotne znaczenie. Celem niniejszej pracy było zbadanie poszczególnych etapów ustroju gospodarczego PRL. W związku z tym w artykule przedstawiono najważniejsze cechy polskiej gospodarki z lat 1945–1989 oraz jej ewolucję. Autorka ukazuje jednocześnie rozwiązania normatywne w zakresie gospodarki istniejące w analizowanym okresie. W związku z tym, prezentowany tekst, uwzględniając aspekty prawne i orzecznictwo, jest próbą przybliżenia i wyjaśnienia wymagań prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki w okresie PRL. Podstawowym celem artykułu jest analiza podejścia do wybranych problemów związanych z gospodarką i działalnością gospodarczą. Opisano w nim również podejście do wolności gospodarczej w doktrynie prawa. W publikacji wykorzystano literaturę przedmiotu, dokumenty władz państwowych, archiwalia, a także akty prawne. Autorka przeprowadziła analizę przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne i stanowiska doktryny prawa w tym zakresie, a także działalność judykatury w Polsce. Artykuł ma jasną strukturę i jest zakończony syntetycznymi wnioskami. Badanie zarysowanej problematyki oparto głównie na metodzie porównawczej, historycznoprawnej oraz dogmatycznoprawnej. Z uwagi na zakres zagadnień poruszanych w niniejszej pracy, należy podkreślić, że artykuł nie będzie miał kompleksowego i wyczerpującego charakteru. W związku z tym szczegółowość przeprowadzonej analizy zostanie ograniczona do najważniejszych i wybranych zagadnień.There is no doubt that the state's approach to the economy is important. The purpose of this study was to investigate the various stages of the economic system of the People's Republic of Poland. The author presents normative solutions in the field of economics in the Polish People’s Republic. The following article takes into account legal aspects and jurisprudence, it is an attempt to explain the legal requirements related to the functioning of economy in the analyzed period. Therefore, the article gives details of the essential attributes of Polish economy in 1945–1989 and its evolution. The article also includes and describes the approach to economic freedom in the legal doctrine. In this paper the author aims to analyse the selected problems related to economy and economic activity. The article is based on: the literature on the subject, documents of state authorities, archives and legal acts. It is divided into eight parts consisting of: the introduction, six parts corresponding to specific periods and the summary. The article finishes with synthetic conclusions. The study of the outlined problems was mainly based on the comparative, dogmatic and legal methods. Taking into account the range of issues discussed in the article, as well as the need to limit the work, it should be noted that the text will not be comprehensive and it will only highlight some selected [email protected] w Białymstoku (University of Białystok, Poland)Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1952 nr 33, poz. 232).Dekret z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. 1944 nr 4, poz. 17).Dekret z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz.U. 1944 nr 15, poz. 82).Dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz.U. 1945 nr 9, poz. 45).Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1947 nr 8, poz. 42).Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego (Dz.U. 1948 nr 18, poz. 130).Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1950 nr 49, poz. 439).Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. 1946 nr 3, poz. 17).Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych i na zezwolenie wykonywania czynności handlowych (Dz.U. 1947 nr 43, poz. 220).Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej (Dz.U. 1947 nr 53, poz. 285).Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz.U. 1949 nr 7, poz. 43).Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. 1950 nr 14, poz. 130).Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955 (Dz.U. 1950 nr 37, poz. 344).Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U. 1972 nr 7, poz. 40).Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego (Dz.U. 1981 nr 17, poz. 80).Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. 1981 nr 24, poz. 123.).Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1981 nr 24, poz. 122).Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988 nr 41, poz. 324).Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1957 r. o Planie Rozwoju Gospodarczego w latach 1956-1960 (Dz.U. 1957 nr 40, poz. 179).Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lutego 1961 r. o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961-1965 (Dz.U. 1961 nr 11, poz. 58).Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 listopada 1966 r. o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1966-1970 (Dz.U. 1966 nr 48, poz. 296).Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw gospodarki rolnej, państwowych gospodarstw rolnych oraz niektórych zjednoczeń resortu rolnictwa.Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985 (Dz.U. 1983 nr 24, poz. 103).Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1963 roku, sygn. akt IIICR 252/63, OSNPG1964/3/22.Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Warszawa 2009.Bałtowski M., Kozarzewski P., Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989–2013, Warszawa 2014.Ciborowski T., Konat G., Między II i III RP. Gospodarka Polski Ludowej, [w:] PRL bez uprzedzeń, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Warszawa 2010.Colin-Clark M.A., The Conditions of Economic Progress, London 1957.Derlatka T., Lubojański J., Ziemie Zachodnie i Północne Polski. Fakty, liczby, Warszawa 1964.Dziurzyński P., Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1983.Górski J., Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa 1967.Grabowski J., Państwowy sektor gospodarczy – struktura podmiotowa, [w:] Publiczne prawo gospodarcze system prawa administracyjnego, t. 8b, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel.Grabowski W., Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939–1945, [w:] Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009.Grala D., Kryzys społeczno-ekonomiczny z lat 1979-1982 – załamanie socjalistycznej gospodarki PRL, „Studia Pedagogiczno-Artystyczne. Rocznik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM” 2003, t. 3.Grala D., Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989), Warszawa 2005.Grala D., System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980–1981, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 36/1.Jezierski A., Leszczyńska C., Dzieje gospodarcze Polski w zarysie, Warszawa 1994.Kaliński J., Bitwa o handel 1947–1948, Warszawa 1970.Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944–1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995.Kaliński J., Kryzys gospodarczy w latach 1979-1982 zwiastunem upadku PRL, „Optimum Economic Studies” 2021, nr 103(1).Kaliński J., Laudau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 2003.Kornat M., Rok 1945. Pytania o bilans II wojny światowej dla Polski, [w:] Gorzki smak zwycięstwa. Polski bilans II wojny światowej, red. J. Gmitruk, T. Panecki, T. Skoczek, J. Smoliński, Warszawa 2021.Koryś P., Tymiński M., Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r., „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 4.Koryś P., Tymiński M., Zmarnowana dekada? Ekspansja inwestycyjna lat siedemdziesiątych XX wieku na tle polityki gospodarczej w okresie PRL, „Dzieje Najnowsze” 2021, t. 53, nr 3.Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.Kosiński E., Aspekty wolności gospodarczej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 3/4.Machcewicz P., Odwilż 1956, [w:] Polski wiek XX, t. 3, Warszawa 2010.Madej J., Inne działy gospodarki. Przemysł, [w:] Szczecińskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, red. H. Lesiński, Warszawa 1970.Magierska M., Ziemie Zachodnie i Północne w 1945 roku. Kształtowanie się podstaw polityki integracyjnej państwa polskiego, Warszawa 1978.Makowski E., Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001.Małecki-Tepicht S., Przyczyny zmiany systemu gospodarczego, [w:] Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa 2010.Małkiewicz A., Październik 1956 r. w Wałbrzychu, [w:] Październik na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego Mierki k. Olsztyna, wrzesień 1996, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1997.Müller A., Główne kierunki przeobrażeń gospodarki polskiej, [w:] Kierunki i możliwości przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w Polsce, Warszawa 1993.O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC PZPR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 roku.Osękowski C., Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994.Piskozub A., Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Wrocław 1987.Poznański Czerwiec 1956, red. S. Jankowiak, A. Rogulska, Warszawa 2002.Program rozwoju Socjalistycznej Polski: przemówienie I Sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka, „Palestra” 1971, nr 15/3(159), 3-15.Przedpelski M., Smoliński S., Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933–1960, Poznań 1964.Przybylska L., Ewaluacja polityki gospodarczej w Polsce w latach 70. XX w. Kryzys i pułapka zadłużeniowa, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2017, nr 15.Reforma gospodarcza: propozycje, tendencje, kierunki dyskusji, red. R. Krawczyk, Warszawa 1981.Rolicki J., Edward Gierek. Przerwana dekada, Warszawa 1990.Roszkowski W., Przekształcenia społeczne i gospodarcze w Polsce w latach 1944–1989, [w:] Polski wiek XX, t. 3, Warszawa 2010.Rządowy raport o stanie gospodarki, „Trybuna Ludu” 1981.Skobelski R., Eugeniusz Kwiatkowski wobec polityki państwa na wybrzeżu morskim w latach 1945-1955, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2003, t. 5.Skobelski R., Problemy rozwoju gospodarczego Ziem Odzyskanych w pierwszym powojennym dziesięcioleciu (1945-1955), „Rocznik Lubuski” 2007, t. 33, cz. 2.Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa – Łódź 2000.Smoliński S., Przedpelski M., Gruchman B., Struktura przemysłu Ziem Zachodnich w latach 1939–1959, Poznań 1960.Sokołowski K., Struktura społeczno-gospodarcza Polski odrodzonej, Warszawa 1948.Stelmach A. (red.), Pamięć Wojny, Poznań 2020.Topolski J. (red.), Kierunki rozwoju Polski po drugiej wojnie światowej, Poznań 1987.Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998.Zapolska K., Ewolucja podstaw normatywnych wolności gospodarczej w Polsce w XX wieku, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2019, t. 18, z. 2.22241543

  Factors affecting the use of tax preferences for research and development in Poland

  Get PDF
  Purpose – The objective of the article is to identify the factors affecting the use of R&D tax preferences in Poland. Research method – Qualitative and quantitative analysis, synthesis, deduction, induction, and inference by analogy. The study involved a group of 350 enterprises from the Lower Silesia Province in the high and medium-high technology sector and used the CATI survey methodology. The collected data was subjected to statistical analysis, including correlation and significance analysis. Results – The study investigates the reasons for not using tax preferences, the barriers to their use, and proposals of respondents (companies surveyed) regarding changes to the tax preferences. The main factors identified include appropriate organisation of R&D in the enterprise, cooperation with research entities, and knowledge of fiscal instruments supporting the development of R&D. Originality / value / implications / recommendations – Tax preferences (R&D tax relief and IP Box) are not used on a large scale and entrepreneurs say they have difficulty with using them. This study confirms that there are certain factors affecting the implementation of R&D and the use of tax preferences. So far, no attempt has been made to link the reasons for not using tax preferences, the barriers to their use, and the entrepreneurs’ proposals for changes so as to clearly identify the key factors affecting the use of effective legal solutions.Katarzyna Piotrowska: [email protected] Wanicki: [email protected] Piotrowska - Wroclaw University of Economics and BusinessPiotr Wanicki - Wroclaw University of Economics and BusinessBal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Bogdanienko J. (ed.), 1998, Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.Drucker P.F., 1985, Innovation and Entrepreneurship, Harper&Row, New York.Dubisz S. (ed.), 2003, Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.Elliott J.E., 1985, Schumpeter’s Theory of Economic Development and Social Change: Exposition and Assessment, “International Journal of Social Economics”, Vol. 12, No. 6/7, pp. 6–33, DOI: 10.1108/eb013992.Encyklopedia PWN, 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Gregor-Planer D., Kuś A., 2020, Determinants of Innovation Activities in Small Enterprises: A Model Aprroarch, “European Research Studies Journal”, Vol. 23,w Special Issue 1, pp. 137–148.Guimaraes M.C., Tortorella G.L., 2022, A Scoping Review on the Practices of Open Innovation. Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 5326–5334.IASB and IFRS Interpretations Committee Due Process Handbook, 2012, IFRS Foundation Publications Department, London.Jabłońska K., Sobieraj A., 2013, Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, No. 2(6), pp. 40–48.Kasprzak P., 2018, Wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorców na przykładzie ulgi na działalność innowacyjną w województwach łódzkim i dolnośląskim, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, Vol. 38, No. 2.Kończyk G., Chmielińska M., 2013, Zastosowanie metod symulacyjnych w analizie wielowymiarowych tablic, wielodzielczych, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, No. 133.Kordos J., 2020, Innowacje i badania innowacyjności, „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, Vol. 65(1), pp. 46–53.Małecka-Ziembińska E., Łukaszewska K., 2021, A SWOT Analysis of the Innovation Box as a Tax Instrument to Support Innovation by Enterprises in Poland, „Zeszyty Naukowe SGGW”, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Vol. 25(74), pp. 54–65.Nita B., Piotrowska K., Wanicki P., 2022, Preferencje podatkowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z branży IT z województwa dolnośląskiego – badanie pilotażowe, „Przegląd Organizacji”, No. 11(994), pp. 3–33.Ober J., 2022, Adaptacja innowacji w świetle zachowań organizacyjnych. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Oksanych A., 2019, Innowacyjność sektora MŚP w Polsce: problemy i perspektywy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 57(1).Ratajczak Z., 1995, Innowacje, [in:] Encyklopedia Biznesu, W. Pomykało (ed.), Fundacja Innowacja, Warszawa.Rogers E.M., 1995, Diffusion of Innovations, 4. Edition, Free Press, New York.Romanowska M., 2016, Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, No. 2(913), pp. 29–35.Rothwell R., Gardiner P., 1995, Invention, Innovation, Re-innovation and the Role of the User, “Technovation”, No. 3.Słowińska M., 2019, Wykorzystanie testy Chi-kwadrat w badaniach preferencji żywieniowych konsumentów, „Nauki Inżynierskie i Technologie”, No. 1(32), pp. 24–38.Słownik Języka Polskiego, 2003, S. Dubisz (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Strychalska-Radzewicz A., 2011, Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie, [in:] Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, Perenc J., Hołub-Iwan J. (eds.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.Szuper K., 2021, Narzędzia polityki fiskalnej wspierające innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, No. 2, pp. 55–70.Tidd J., Bessant J., 2021, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, 7. Edition, Hoboken, Wiley.Trott P., 2002, Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited, Harlow.Unger B., Zagler M., 2000, Institutional and Organizational Determinants of Product Innovations, “B. A. Department of Economics. Working Paper Series”, No. 74.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2021 r., poz. 217.Włodarczyk J., 2007, Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce, [in:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Okoń‑Horodyńska E., Zachorowska A. (eds.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, pp. 99–116.Zajączkowski M., 2003, Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin.www 1, GUS Central Statistical Office, 2021, Działalność badawcza i rozwojowa, https://stat.gov.pl [date of access: 18.03.2022].www 2, GUS 2022, Polska – wskaźniki makroekonomiczne, https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne [date of access: 18.03.2022].www 3, KPMG.pl., 2016, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce, Perspektywa 2020, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Dzialalnosc-BR-przedsiebiorstw-w-Polsce.pdf [date of access: 17.09.2021].www 4, Podręcznik Frascati 2015, 2018, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/podrecznik-frascati-2015_9788388718977-pl#page1 [date of access: 19.09.2021].www 5, Polski Ład – ulga B+R wspierająca wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem, https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/polski-lad-ulga-b-r-wspierajaca-prace-koncepcyjne-nad-nowym-produktem [date of access: 19.09.2021].www 6, Raport Ulga B+R Małymi krokami do większej innowacyjności, https://www.ayming.pl/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Raport-Ayming-Ulga-BR-2019.pdf [date of access: 17.06.2021].www 7, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju [date of access: 19.09.2021].4(114)13315

  Tabula Banasitana Text – Translation – Commentaries

  Get PDF
  Cesarstwo rzymskie w II w. n.e. weszło w okres szybkiej romanizacji prowincji rzymskich, m.in. miało to miejsce, z różnym natężeniem, w prowincjach afrykańskich. Wyrazem tego było nadawanie przywódcom plemion tubylczych obywatelstwa rzymskiego. Dokument zwany Tabula Banasitana, znalezisko epigraficzne odkryte w XX w. w miejscu antycznej civitas Banasa, dokumentuje proces nadania rzymskiego prawa przywódcom plemienia Zegrenses oraz ich rodzinom. Rzymskie ius civile zostało przyznane im z zachowaniem praw ich ludu oraz bez zwolnień od ciężarów publicznych. Przedmiotem artykułu jest kompleksowa analiza trzech dokumentów wyrytych na inskrypcji Tabula Banasitana dotyczących romanizacji prowincji Mauretania Tingitana. Artykuł ukazuje stopniowe wciąganie przywódców tubylczych plemion zamieszkujących północno-zachodnią Afrykę w struktury rzymskiej prowincji Mauretania. Lokalnym elitom władze rzymskie nadawały niekiedy obywatelstwo rzymskie, jednak z zachowaniem praw rodzimych. Taka zrównoważona polityka pozwalała zachować spokój na przygranicznych terenach cesarstwa, niejednokrotnie zagrożonych konfliktami z ludami ościennymi, lub, jak to miało miejsce w analizowanym tu przypadku, z plemionami nomadycznymi. Przywileje obywatelstwa rzymskiego nadawano z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi zarówno kwestii stosunku nowego obywatela do jego rodzimej społeczności, jak i interesów fiskalnych cesarstwa (bez zwolnień ze zobowiązań, takich jak np. tributumi vectigal). Zazwyczaj obywatelstwo było nadawane viritim, jednak – jak poświadcza to Tabula Banasitana – mogli je również otrzymać członkowie rodziny (żona i dzieci) beneficjenta.The Roman Empire entered a period of rapid romanization of the Roman provinces in the 2nd century AD. This also took place, with varying intensity, in African provinces. An expression of this was the granting of Roman citizenship to the leaders of indigenous tribes. The document called Tabula Banasitana, an epigraphic find discovered in the 20th century at the site of the ancient civitas Banasa, documents the process of granting Roman law to the leaders of the Zegrenses tribe and their families. The Roman ius civile was granted to them with the preservation of the rights of their people and without exemptions from public burdens. The author analyzes three documents engraved as an inscription known as Tabula Banasitana, concerning the romanization of the province Mauretania Tingitana. The article describes the process of the gradual incorporation of the North-West African tribal leaders into the structures of the Roman province of Mauretania. Sometimes members of the local elites were granted the status of Roman citizen by the Roman authorities, even though they retained all privileges derived from native law. Through this balanced social policy, Rome was able to keep the peace in frontier areas of the Empire, which were threatened by conflicts with neighbors or, as in this case, nomadic tribes. This form of Roman citizenship was limited – the nature and extent of the restrictions depended on the relationship between the person receiving citizenship and the local community or the Empire’s fiscal interests (for example new citizens were not relieved of obligations like tributum or vectigal). Citizenship was usually granted viritim, but sometimes – as Tabula Bansitana shows – members of the newly minted citizen’s family (wife and children) also received the privilege.Aldona Rita Jurewicz: [email protected] Tadajczyk: [email protected] Rita Jurewicz - Akademia Policji w Szczytnie (Police Academy in Szczytno, Poland)Konrad Tadajczyk - Uniwersytet Łódzki (University of Lodz, Poland)Itinerarium Antoniniani, ed. G. Parthey, M. Pinder, Berlin 1848.Pausaniae descriptio Graeciae, t. 2, ed. J.H.Chr. Schubart, Lipsiae 1870.Pomponii Melae de Chorographia libri tres, ed. C. Frick, Lipsiae 1880.C. Plinii Secundi Naturalis Historiae, t. 1, ed. C. Mayhoff, Stutgardiae 1967.Pliny Letters and Panegirycus, t. 2, red. P.E. Goold, London 1992.Ptolemaios, Handbuch der Geographiae, t. 1, ed. A. Stuckelberg, G. Grasshoff, Basel 2006.Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), t. 9 (Inscriptiones Calabriae Apuliae Samnii Sabinorum Picenii Latinae), ed. Th. Mommsen, Berolini 1883.Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), t. 10 (Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardinae Latinae), ed. Th. Mommsen, Berolini 1883.Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), t. 16 (Diplomata Militaria), ed. Th. Mommsen, H. Nesselhauf, Berolini 1936.Inscriptions Antiques du Maroc, t. 2 (Inscriptions Latines. Supplément), ed. N. Labory, Paris 2003.L’Année Épigraphique, 1942, r. 1941.L’Année Épigraphique, 1953, r. 1952.L’Année Épigraphique, 1962, r. 1961.L’Année Épigraphique, 1974, r. 1971.L’Année Épigraphique, 1978, r. 1973.L’Année Épigraphique, 2002, r. 1999.Corpus Iuris Civilis, t. 1 (Digesta), ed. Th. Mommsen, P. Krueger, Berolini 1928.Glossaria Latina, t. IV: Placidus, Festus, ed. J.W. Pirie, W-M Lindsay, Hildesheim 1965.Corpus agrimensorum romanorum, t. I.1, ed. C. Thulin, Lipsiae 1913.Ando C., The Administration of the Provinces, [w:] A Companion to the Roman Empire, red. D.S. Potter, Blackwell Publ. 2006.Berger A., Enciclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953.Boilă A., Doruţiu-Boilă E., Discuţii recente cu privire la constitutio Antoniniana, “Studii Clasice” 1972, XIV.Campanile D., Appunti sulla citadinanza romana nella provincia d’Asia: i casi di Efeso e Smirne, [w:] Colonie romane nel mondo greco, red. G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni, ser. Minima Epigraphica et Papyrologica. Separata III, Roma 2004.Cherry D., Frontier and Society in Roman North Africa, Oxford 1998.Cherry D., The Minician Law: Marriage and the Roman Citizenship, “PHOENIX” 1990, 44.3.Christol M., Magioncalda A., Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia del Universita degli studi di Sassari 13, Sassari 1989.Christol M., Le conseil imperial, rougage de la monarchie administrative sous les Antonins et les Sévères, [w:] Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit, red. R. Haensch, J. Heinrichs, Köln – Weimar – Wien 2007.Christol M., Regards sur l’Afrique romaine, Paris 2005.Coli U., Rec. De Martino F., Storia della costituzione romana, vol. IV, parte 2a (Napoli, Jovene, 1965) p. 612-852, “IURA” 1966, 17.2.Crook J.A., Law and Life of Rom, seria Aspects of Greek and Roman Life, red. H.H. Scullard, New York 1967.de Ruggiero E., Dizionario Epigrafico di Antichita Romane, t. 2, cz. III, Roma 1961.Dessau H., Banasa 2, [w:] RE, t. 2, red. G. Wissowa, Stuttgart 1896, kol 2845.Dębiński A., Misztal-Konecka J., Wójcik M., Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010.Dębiński A., Jońca M., Lelarczyk I., Łuka A., Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem. Tekst i tłumaczenie, Lublin 2017.Euzennat M., Les Zengrenses, [w:] Mélanges d’Histoire Ancienne offerts à William Seston, Paris 1974.Euzennat M., Grecs et orientaux en Mauretanie Tingitane, “Antiquités Africaines” 1971, t. 5.Forssman B., Zur ‘Tabula Banasitana’, “Antiquités Africaines” 1975, 9.Inscriptions Antiques du Maroc, t. 2 (Inscriptions latines), red. M. Euzennat, J. Marion, Paris 1982.Gagliardi L., Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici, cz. I. (La classificazione degli incolae), Milano 2006.Gebbia C., Essere «berbero» nell’Africa tardoantica, [w:] l’Africa Romana. Atti del VII convegno di studio Sassari, 15-17 dicembre 1989, red. A. Mastino, t. 1, Sassari 1990.Giacchi C., La tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell’impero, [w:] Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale Siena-Montepulciano, 10–13 Luglio 2008, red. C. Tristano, S. Allegria, Montepulciano 2008.Gonzales A., Les requetes de Pline le Jeune aupres de Trajan. De la citoyennete romaine pour des affranchis et des peregrins, [w:] Antiquite et citoyennete. Actes du Colloqie International tenu a Besancon les 3, 4 et 5 novembre 1999, red. S. Ratti, Paris 2002.Heumann H., Seckel E., Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, 2. dodr. do 9. wyd. Jena 1926.Jurewicz A.R, Tadajczyk K.T., Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum, „Zeszyty Prawnicze“ 2013, 13.2.Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.Kienast D., Eck W., Heil M., Römische Kaisertabelle. Grundzuge einer römischen Kaiserchronologie, wyd. 6 poprawione, Darmstadt 2017.Kotula T., Les principes gentis et les principes civitatis en Afrique romaine, “EOS” 1965, 55.Lepelley C., Africa, [w:] Roma und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44v. Chr. – 260 n.Ch., t. 2, red. C. Lepelly, München-Leipzig 2001, tłum. niem. P. Riedlberger.Lovato A., Elementi di epigrafia giuridica romana, Bari 2006.Manzella S., Mestiere dell’epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo, Roma 1987.Masiello T., Corso di Storia del Diritto Romano, Bari 2007.Melchor Gil E., Los senados de las comunidades no privilegiades de Hispania (s. III a.C.-s. I d.C.), [w:] La praxis municipale dans l’Occident romain, red. L. Lamoine, C. Berrendonner, M. Cebeillac-Gervasoni, Paris 2010.Mueden R., Las colonias y municipios de la Mauretania Tingitana, Granada 2010, rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie w Granadzie.Nörr D., Origo. Studien zur Orts-, Stadt- und Reichszugehörigkeit in der Antike, [w:] Dieter Nörr. Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften, red. T.J. Chiusi, W. Kaiser, H.-D. Spengler, t. I, Goldbach 2003.Parroni P., Pomponii Melae de Chorographia libri tres. Introduzione, eduzione critica e commento, Roman 1984.Pflaum H.-G., Procurator, RE 45 Hlbd., Stuttgart 1957, kol. 1240-1279.Pikulska-Radomska A., Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu, Łódź 2013.Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986.Purpura G., Tabula Banasitana de viritana civitate, [w:] Revisione et integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori, t. 1 (Leges), red. G. Purpura, Torino 2012.Rebuffat R., Complements au recueil des Inscriptions Antiques du Maroc, [w:] l'Africa romana. Atti del IX convegno di studio Nuoro, 13-15 dicembre 1991, red. A. Mastino.Rebuffat R., Les peuples du nord du Maroc, [w:] Provinces et identites provinciales dans l'Afrique romaine, red. C. Briand-Ponsart, Y. Moderan, Caen 2011.Sajkowski R., Kwestie ustrojowe – rys historyczny, [w:] Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, A. Jurewicz, R. Sajkowski, B. Sitek, J. Szczerbowski, A. Świętoń, Olsztyn 2011.Schiller A.A., The diplomatics of the Tabula Banasitana, [w:] Festschrift für Erwin Seidl zum 70. Geburtstag, red. H. Hübner, E. Klingmuller, A. Wacke, Köln 1973.Schönbauer E., Eine neue wichtige Inschrift zum Problem der Constitutio Antoniniana, “IURA“ 1963, 14.1.Seston W., Euzennat M., La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d’après la Tabula Banasitana, “Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” 1961.Seston W., Scripta Varia. Mélanges d'Histoire Romaine, de Droit, d'Épigrahie et d'Histoire du Christianisme, Roma 1980.Seston W., Euzennat M., Un dossier de la Chancelerie romaine: La Tabula Banasitana. Etude de diplomatique, “Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” 1971, 07-11.Sherwin-White A.N., The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana, JRS 1973, 63.Słownik cesarzy rzymskich, red. J. Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M.J. Leszka, M. Kokoszko, Poznań 2001.Sirago V.A., Aspetti del colonialismo romano in Africa, [w:] l’Africa Romana. Atti del VII convegno di studio Sassari, 15–17 dicembre 1989, red. A. Mastino, t. 2, Sassari 1990.Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. 2, Kraków 2001.Syme R., Tacfarinas, the Musulamii and Thubursicu, [w:] Studies in Roman Economic and Social History in Honor of Allan Chester Johnson, red. P.R. Coleman-Norton, Princeton 1951.The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, red. Ch. Bruun, J. Edmondson, Oxford 2015.Waldherr G., Kaiserliche Baupolitik im Nordafrika. Studien zu den Bauinschriften der diokletianischen Zeit und ihrer räumlichen Verteilung in dem römischen Provinzen Nordafrika, seria Europäische Hochschulschriften III, Frankfurt a. Main – Bern – New York – Paris 1989.Whittaker D., Landlords and warlords in the Later Roman Empire, [w:] War and Society in the Roman World, red. J. Rich, G. Shipley, London – New York 1993.Williams W., Formal and Historical Aspects of two new Documents of Marcus Aurelius, “ZPE” 1975, 17.22139141

  Business Club Painted with Lipstick. Activity, Support, Entrepreneurship of Women

  Get PDF
  Biznes Klub Malowany Szminką, który działał w latach 2014–2021, był kobiecą organizacją non profit mającą na celu zrzeszenie przedsiębiorczych kobiet z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Jego założycielki i pomysłodawczynie – Małgorzata Kołosowska i Beata Tokarska-Wójcik ‒ postawiły sobie za cel stworzenie środowiska skupiającego aktywne zawodowo kobiety, by wzajemnie się inspirować i wspomagać wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Głównymi celami Klubu były propagowanie idei przedsiębiorczości oraz działalność charytatywna. Klub był elitarny i zamknięty. Niniejszy artykuł ukazuje specyficzny fenomen Biznes Klubu Malowanego Szminką na skalę województwa świętokrzyskiego i kraju.The Business Club Painted with Lipstick, which operated in the years 2014–2021, was a women’s non-profit organization aimed at associating entrepreneurial women from Kielce and the Świętokrzyskie Voivodeship. Its founders and originators – Małgorzata Kołosowska and Beata Tokarska-Wójcik ‒ set for themselves the goal of creating an environment that brings together professionally active women to inspire each other and support each other with knowledge and professional experience. The main goals of the club were also to promote the idea of entrepreneurship and charity. The club was elite and closed. This article aims to present the specific phenomenon of the Business Club Painted with Lipstick on the Świętokrzyskie and national scale.Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”[email protected] Chrobot – doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zainteresowania badawcze to: konwergencja mediów, film i serial jako medium, sztuczna inteligencja (AI), komunikacja społeczna i innowacyjność mediów, nowe media, wizerunek kobiet w mediach. Obecnie zawodowo związana z Działem Brand Marketingu i Komunikacji VIVE Textile Recycling.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)Jan Kochanowski University of Kielce (Poland)Balcerzak-Paradowska, Bożena [i in.]. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, (Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011).Borowska, Agata. „Zarządzanie różnorodnością”, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, z. 12, 2008, 331–340.Gano, Ewa. Łuczka, Teresa. „Badanie postaw przedsiębiorczych młodych kobiet”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 75, 2017, 99–113.Grzela, Joanna (red.). Przedsiębiorczość, (Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012).Kołosowska, Małgorzata. „Nie jesteśmy feministkami i doceniamy rolę mężczyzn, ale o biznesie wolimy mówić w swoim gronie”, rozm. przepr. Marzena Smoręda, Echo Dnia, nr 54, 2015, 2.Kołosowska, Małgorzata. „Żadnej pracy się nie boją. W Kielcach zaczął działać Biznes Klub Malowany Szminką”, rozm. przepr. Marzena Smoręda, Echo Dnia, nr 52, 2015, 5.Kupczyk, Teresa. Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, (Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2009).Lisowska, Ewa. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, (Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2001).Piątek, Weronika. „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”, Akademia Zarządzania, nr 2, 2018, 41–53.Przybyszewska, Adriana. Przedsiębiorczość kobiet a działalność podmiotów mikrofinansowych w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych, (Warszawa: CeDeWu, 2019).Ratajczyk, Katarzyna. Niezniszczalne. Prawdziwe opowieści przedsiębiorczych kobiet, czyli czego uczy nas porażka, (Warszawa: Poradnia K, 2015).Rollnik-Sadowska, Ewa. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, (Warszawa: Difin, 2010).Schumpeter, Joseph Alois. Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. Joanna Grzywicka (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960).Urbańska, Magda. „Szanse kobiet na rynku pracy”, Saeculum Christianum, nr 2, 2009, 227–238.Wojnowska, Marlena. Panek, Jarosław. Wójcik, Kaja (red.). Katalog „One”, (Kielce: b.m., 2016).Zięba, Krzysztof. Przedsiębiorczość, (Warszawa: CeDeWu, 2016).Andrejczuk, Magdalena. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-roznorodnoscia-w-miejscu-pracy/ [dostęp: 20.06.2022].„Biznes Klub Malowany Szminką”, https://www.facebook.com/bkmszminka [dostęp: 20.06.2022].„Biznes Klub Malowany Szminką”, www.facebook.com/biznesklubmalowanyszminka [dostęp: 15.06.2022].„Biznes Klub Malowany Szminką”, https://www.facebook.com/bkmszminka/posts/1955857777901740 [dostęp: 20.06.2022].Chrobot, Agata. „Malowana niedziela – część 3. Tak pomaga Biznes Klub Malowany Szminką (ZDJĘCIA, WIDEO)”, https://echodnia.eu/swietokrzyskie/malowana-niedziela-czesc-3-tak-pomaga-biznes-klub-malowany-szminka-zdjecia-wideo/ar/11567767 [dostęp: 20.06.2022].„Firmy zarządzane przez kobiety są stabilniejsze. Analiza nastrojów gospodarczych pod kątem płci przedsiębiorcy”, https://alebank.pl/firmy-zarzadzane-przez-kobiety-sa-stabilniejsze/?id= - 55093&catid=358 [dostęp: 22.06.2022].„Fundacja”, https://sukcespisanyszminka.pl/ [dostęp: 20.06.2022].„Karta Różnorodności”, https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/ [dostęp: 15.06.2022].„Kobiety w biznesie. Raport 2022”, https://medium.com/blog-transparent-data/kobiety-w-biznesie-raport-2022-d5a-797ea7660 [dostęp: 20.06.2022].Krawiecka, Anna. „Znane kielczanki z Biznes Klubu Malowanego Szminką w roli mikołajek w gminie Masłów”, https://kielce.naszemiasto.pl/znane-kielczanki-z-biznes-klubu-malowanego -szminka-w-roli/ar/c1-8040853 [dostęp: 20.06.2022].„Niemal 70 procent Polek chce założyć własną firmę”, https://www.forbes.pl/forbeswomen/raport-o-przedsiebiorczosci-polek-2021/xgjssb7 [dostęp: 20.06.2022].„Przedsiębiorczość”, w: Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsiębiorczość [dostęp: 20.06.2022].„Raport «Bizneswoman Roku. Poczucie własnej wartości polskich przedsiębiorczyń a wycena ich usług»”, https://sukcespisanyszminka.pl/raporty/# [dostęp: 20.06.2022].„Raport «Bizneswoman Roku. Polki chcą być przedsiębiorcze»”, https://sukcespisanyszminka.pl/raporty/# [dostęp: 20.06.2022].„Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska”, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/parp_2_raport_gem_internetpl_2017.pdf [dostęp: 17.06.2022].„Śniadanie Mistrzyń #19 – Ewa Kowalska – zakochana w Trójmieście”, https://www.facebook.com/events/703088400999295/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D [dostęp: 22.06.2022].„W Kielcach powstał Biznes Klub Malowany Szminką”, https://echodnia.eu/w-kielcach-powstal-biznes-klub-malowany-szminka/ar/c3-10152074 [dostęp: 20.06.2022].„Work-life balance”, w: Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Work-life_balance [dostęp: 20.06.2022].https://fundacja-kobiet.com.pl/ [dostęp: 22.06.2022].http://luminaris.nazwa.pl/piotr/pskb/stowarzyszenie/o-nas/ [dostęp: 22.06.2022].https://lewiatan.org/ [dostęp: 22.06.2022].https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/ [dostęp: 15.06.2022].https://pracodawcyrp.pl/ [dostęp: 22.06.2022].https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ [dostęp: 22.06.2022].https://sukcespisanyszminka.pl/ [dostęp: 22.06.2022].https://www.ambas.org/fundacja/ [dostęp: 22.06.2022].https://www.bcc.org.pl/ [dostęp: 22.06.2022].https://www.facebook.com/FundacjaCentrumPromocjiKobiet/ [dostęp: 22.06.2022].http://www.mfk.org.pl/ [dostęp: 22.06.2022].https://www.parp.gov.pl/ [dostęp: 22.06.2022].https://zrp.pl/ [dostęp: 22.06.2022].Wywiad przeprowadzony z Małgorzatą Kołosowską 31 maja 2022 r. w Kielcach, rozm. przepr. Agata Chrobot.2(15)23526

  Side comments on numeric theory of behaviour by Alex Pentland

  Get PDF
  Cel – Punkt wyjścia stanowi konstatacja, że transformacja cyfrowa przyniosła nowe środki komunikacji społecznej. Autorka ustosunkowuje się do pytania, czy tym samym pojawiła się szansa na przetrwanie i budowę nowego społeczeństwa, odwołując się przy tym do „obliczeniowej teorii zachowania” Alexa Pentlanda, czy raczej otworzyło się pole do inwigilacji obywateli i manipulacji na niespotykaną skalę. Metoda – Przegląd publikacji Alexa Pentlanda odwołujący się miejscami do prac Dawida Riesmana, Jeremiego Rifkina i Shoshany Zuboff. Wnioski – Opis zmiany stosunków społecznych w krajach rozwiniętych czerpie z uznanych publikacji Davida Riesmana, Jeremy’ego Rifkina i Shoshany Zuboff. Prowadzi do wniosku, że kultura cyfrowa przyczynia się m.in. do osłabienia dotychczasowych instytucjonalnych struktur opartych na umowie oraz wzmaga tendencję do instrumentalnego i amoralnego kształtowania ładu zbiorowego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Autorka proponuje przeniesienie uwagi z rozwiązań techniczno‑systemowych na zasadniczą zmianę stosunków społecznych w krajach rozwiniętych, która się dokonała wcześniej niż rewolucja cyfrowa z przełomu XX i XXI wieku.Purpose – Digital transformation offers new media of social communication. Starting from this point, the article asks whether this means a chance of survival or development of a new society, and by doing so it refers to ‘quantified theory of behaviour’ by Alex Pentland. Or, presumably, it opens enormous space for invigilation and social manipulation. Research method – This is a review of literature based on Alex Pentland’s publications, and referring to works of David Riesman, Jeremy Rifkin and Shoshana Zuboff. Results – Rather than on technical and systemic issues, the emphasis has been put on a fundamental transformation of social relations, which occurred in the developed countries prior to the digital transformation taking place at the turn of the 20th and 21st centuries. Originality / value / implications / recommendations – This transformation was discovered and described by outstanding authors like David Riesman, Jeremy Rifkin and Shoshana Zuboff. The review of their ideas concludes that digital culture makes existing institutional structures based on agreement weaker while making the inclination to instrumental and amoral re‑building of the collective order [email protected] ŁódzkiPentland A., 2011, Society’s Nervous System: Building Effective Government, Energy and Public Health Systems, “Computer”, Vol. 45(1), pp. 31–38, DOI: 10.1109/MC.2011.299.Pentland A., 2013, The Data Driven Society, “Scientific American”, Vol. 309(4), pp. 78–83, DOI: 10.1038/scientificamerican1013–78.Pentland A., 2014a, Social Physics: How Good Ideas Spread – the Lessons from a New Science, Penguin Press, New York.Pentland A., 2014, The death of individuality: What really governs your actions, “New Scientist”, Vol. 222, pp. 30–31, DOI: 10.1016/S0262-4079(14)60684-9.Pentland A., Lipton A., Hardjono T., 2021, Building the New Economy: Data as Capital, The MIT Press, Cambridge, London.Riesman D., Glazer N., Denney R., 1971, Samotny tłum, przeł. Strzelecki J., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Rifkin J., 2003, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.Skinner B.F., 2002, Beyond Freedom & Dignity, Hackett Publishing Company, Inadianapolis/Cambridge.Zuboff S., 2020, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.2(112)71

  4,100

  full texts

  7,829

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (University of Bialystok Repository) is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇