University of Łódź

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Not a member yet
  44706 research outputs found

  Verticalising the multi-level analysis of urban and spatial development across geographies

  No full text
  Making the analysis of urban and spatial development more acceptable by all levels of analysis and governance requires a multi-level – or in other words vertical – approach to indicators measuring development paths. The 2030 Agenda of the United Nations with its 17 Sustainable Development Goals offers a promising chance to establish, maintain, and further develop a monitoring system that is supported by all levels involved, as well as all stakeholder groups and individuals across all levels. First experiences gathered in a nation (Germany) and bilateral and supranational context (Germany, Europe, and India) deliver recommendations for research and practice, and might thus show a possible way to attain successfully this goal

  Integracja ekonomiczna Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską na przykładzie Albanii

  No full text
  Praca doktorska poświęcona jest integracji państw Bałkanów Zachodnich (BZ) z Unią Europejską (UE), ze szczególnym uwzględnieniem integracji Albanii. Bałkany Zachodnie to określenie przyjęte przez UE w odniesieniu do siedmiu krajów Europy Południowo-Wschodniej objętych polityką rozszerzenia. Po wejściu Chorwacji do UE kraje te określane są jako „bałkańska szóstka” (ang. Western Balkan Six – WB6). Grupa ta obejmuje obecnie Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną i Serbię. W pracy zamiennie używane są te dwa określenia (BZ i WB6). Głównym celem rozprawy jest ocena procesu integracji Albanii z Unią Europejską na tle pozostałych krajów Bałkanów Zachodnich, zidentyfikowanie głównych problemów w tym procesie oraz zbadanie stanu konwergencji Albanii w stosunku do krajów Unii Europejskiej na tle pozostałych krajów WB6. Do realizacji celu służyły: kwerenda literatury i dokumentów UE dotyczących procesu integracji krajów Bałkanów Zachodnich oraz Albanii, Komitetu Integracji Albanii, analiza Syntetycznych Mierników Rozwoju oraz metoda ekonometryczna (do zbadania poziomu konwergencji realnej Bałkanów Zachodnich z UE), model B. Balassy (wyliczono RCA dla oszacowania przewagi komparatywnej). W własnych badaniach pierwotnych wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI). Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, aneksu, bibliografii oraz spisów tabel, wykresów i rysunków. Podjęte rozważania mają charakter teoretyczno-empiryczny

  Impact of learning city networks on multi-level urban development and transformation processes

  No full text
  Learning city networks are real-time laboratories related to national and local urban development policies. In order to support learning city networks, the Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR) together with the Federal Ministry of Housing, Urban Development and Building (BMWSB), the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), the German Marshall Fund of the United States (GMF), the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), and partner cities have developed and further enhanced the multi-level D4UC (Dialogues for Urban Change) Method since 2012. This method makes an international exchange on the specificities of urban transformation processes, based on purposeful projects, possible for participating cities. The article discusses methods and lessons learned and is framed within a theoretical background of learning networks

  Ocena stanu hydromorfologicznego rzeki

  No full text
  Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadzona w Unii Europejskiej wymaga, aby ocena stanu hydromorfologicznego rzek była przeprowadzana jako element wspomagający przy klasyfikacji stanu ekologicznego cieków. Jest to istotne zadanie pozwalające chociażby wyznaczyć odcinki rzek wskazane do ochrony (o bardzo dobrym stanie ekologicznym) lub te wymagające działań naprawczych (o złym lub słabym stanie ekologicznym). Celem zajęć ma być zatem wykorzystanie w miarę obiektywnej metody badawczej do oceny wpływu człowieka na rzekę i jej dolinę. Metoda RHS (River Habitat Survey) to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod hydromorfologicznej oceny cieków. Należy jednak pamiętać, że nie nadaje się ona do oceny bardzo silnie przekształconych cieków miejskich. Należy mieć to na uwadze przy wyborze miejsca przeprowadzenia zajęć terenowych. Do przeprowadzenia obserwacji nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt. Prowadzi się je w 10 przekrojach (w metodzie RHS nazywanych „transektami”). Odległość między nimi wynosi 50 metrów, tak więc docelowo badanie obejmuje 500 metrowy odcinek rzeki. Zastosowanie metody RHS umożliwia obliczenie dwóch syntetycznych indeksów jakości cieku: wskaźnika naturalności siedliska (Habitat Quality Assessment – HQA) oraz wskaźnika przekształcenia siedliska (Habitat Modification Score – HMS). Zestawienie powyższych wskaźników pozwala na jednoznaczne określenie klasy stanu hydromorfologicznego badanego odcinka cieku.Publikacja finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Umowa nr NdS/542984/2021/2022 z dnia 02.05.2022 r

  Countryside and folk culture in central Poland (empirical study)

  No full text
  Le texte présente la culture folklorique de la région de Sieradz et de Piotrków Trybunalski. situées en Pologne centrale. La recherche empirique concernait les styles de vie, les mœurs et l’art dans des familles plurigénérationnelles des régions rurales, ainsi que leur transmission d’abord dans le premier système de la culture – familiale puis dans le deuxième ‒ des institutions locales (musées ethnographiques, écoles).The text is dedicated to folk culture in the regions of Sieradz and Piotrków Trybunalski, located in central Poland. It presents an empirical research study on lifestyles, customs, art and their intergenerational transmission in multigenerational families through the cultural system I – the familial one and II – local institutions (ethnographic museums, schools).

  Analiza wybranych aspektów zachowania psa domowego Canis lupus familiaris

  Get PDF
  Celem niniejszych badań była analiza wybranych aspektów zachowania psa domowego oraz czynników wpływających na jego zmiany. Szczenięta pochodzące z hodowli domowej, o wzbogaconym środowisku, są lepiej przystosowane do życia w zurbanizowanym świecie i bardziej odporne na różne bodźce. Szczenięta, które przebywają w mało urozmaiconym w bodźce otoczeniu (hodowla kojcowa), są mniej stabilne psychicznie. Szczenięta od 5 tygodnia posiadają umiejętność odczytywania ludzkich gestów. Wyniki potwierdziły przyjętą hipotezę, że rozumienie wskazówek komunikacyjnych u psów nie może być wyjaśnione procesem udomowienia, ontogenezy, procesu uczenia się lub socjalizacji, a jedynie doborem naturalnym. W świetle teorii ewolucji wszystkie odziedziczone cechy, które zwiększają dostosowanie, są faworyzowane przez dobór naturalny, tak też jest w przypadku komunikacji pies-człowiek. Sprawdzano zmianę zachowania psa po adopcji za pomocą ankiet. Przeprowadzona analiza wykazała zmniejszenie się zachowań lękowych, zwiększenie posłuszeństwa i chęci podążania za człowiekiem oraz większą chęć do zabawy. Przeprowadzono także, rozpowszechnione przez internet, badania ankietowe, sprawdzające jakie czynniki (np. płeć, kastracja, socjalizacja) mogą wpływać na wystąpienie zachowań agresywnych w stosunku do ludzi. Badania potwierdziły, że zabieg kastracji zwiększa zachowania agresywne. Analiza wykazała, że dorosłe psy pochodzące z hodowli domowej były mniej agresywne niż psy z hodowli kojcowej. Badanie wykazało również różnice prezentowanych zachowań pomiędzy rasami oraz kladami. Spośród badanych ras najbardziej agresywne okazały się gończy polski oraz jamniki, natomiast najrzadziej wykazywały agresję american staffordshire terrier, co jest wbrew panującym stereotypom. Zrozumienie procesów związanych z ontogenezą i socjalizacją psa sprzyja prawidłowemu wychowaniu psa, co przynosi korzyści obydwu stronom. Zwierzę przestaje być przedmiotem a staje się podmiotem i prawdziwym towarzyszem człowieka

  A global perspective on the value of multi-level analysis as an enabler for achieving SDGs

  No full text
  With more than 50 percent of the global population living in urban areas, Sustainable Development Goal 11 on Sustainable Cities and Communities provides a critical lever for us to realise all other SDG goals. This calls for tracking urban spatial development at various levels to facilitate a better understanding of the role, amongst others, of remote sensing data in the field of sustainable urban development and services of general interest to be provided by authorities. Urbanisation patterns may thus be retraced, but also modelled in order to provide evidence for decision makers. Without proper planning, the spatial impacts of urbanisation and subsequent spatial inequalities are more likely to affect disadvantaged groups most. In the last decade of the SDGs, the use of data to inform policies is very critical, and such evidence needs to be anchored in multi-level analysis and ensure vertical and horizontal applications at all governance levels

  Północna część Łodzi i Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Wprowadzenie

  No full text
  Publikacja finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Umowa nr NdS/542984/2021/2022 z dnia 02.05.2022 r

  Daily life strategies of Polish farmers

  No full text
  Cet article aborde la problématique de la qualité de vie des agriculteurs polonais dans le contexte des processus de la globalisation. Celle-ci se traduit par des phénomènes et processus nouveaux qui réorganisent notre vie. Nous les percevons comme dangers et défis. Est-ce que l’augmentation des sentiments de dangers et des défis de la globalisation réduit la qualité de notre vie, celle-ci étant définie subjectivement comme bien-être psychique ? Pour répondre à ces questions, l’auteur mobilise les résultats de recherches réalisées en 2017 sur l’échantillon représentatif des 3551 chefs des fermes agricoles. Le bien-être psychique est analysé à partir du sentiment de contentement général de la vie, l’optimisme, l’intégration sociale, l’harmonie intérieure ; les dangers et défis de la globalisation, pour leur part, sont analysés dans la sphère du travail, au niveau financier et dans la sphère culturelle.  Paradoxalement, l’augmentation du sentiment de dangers et des défis de la globalisation s’accompagne d’une augmentation du bien-être psychique. Des stratégies de contrôle des changements de la globalisations actives – passives mises en oeuvre par les agriculteurs jouent un rôle décisif.   La recherche d’informations sur des situations nouvelles est utilisée comme un indicateur des stratégies active (activisme adaptatif). On suppose, en effet  que la connaissance des dangers et des défis de la globalisation reste un moyen de contrôle. La religiosité émotionnelle est l’indicateur des stratégies passives. Nous supposons que  l’impossibilité de contrôle fondée sur des éléments rationnels conduit à se tourner vers des éléments transcendantaux, assurant la protection contre des choses inconnues et incompréhensibles. Les deux types de réaction pouvaient être utilisés en même temps, parallèlement. Grâce à cela, le bien-être psychique dans la situation des changements liés à la globalisation n’était pas réduit.The article raises the issue of the quality of life of Polish farmers in the context of ongoing globalization processes. Globalization brings with it new phenomena and processes that reorganize human lives and may be perceived as threats and challenges. Does the increased sense of threats and challenges of globalization worsen the quality of one’s live, defined in subjective terms as mental well-being? The author analyzes the above issue, referring to the results of a study conducted in 2017 on a representative sample of 3,551 family farmers. Mental well-being is analyzed with reference to general life satisfaction, sense of optimism, social support, and internal harmony; in turn, the threats and challenges of globalization are studied in the context of one’s work, finances, cultural life and other spheres. It turns out that an increase of threats and challenges as perceived by farmers was accompanied by enhanced mental well-being. The decisive factors here were the strategies adopted by farmers to control globalization changes: active v passive (avoidance). Assuming that knowledge about globalization threats and challenges is an important way to control them, adaptive activism (related to the disposition of actively obtaining information about new situations) was adopted as an indicator of an active strategy. In turn, recognition of emotional religiosity as an indicator of an avoidance strategy resulted from an assumption that the consequence of the inability to control changes based on a rational factor may be turning to a transcendent factor as providing hope for protection against something new and incomprehensible. Both types of responses could be used by farmers simultaneously, depending on the situation. Thanks to this, their psychological well-being has not decreased in the conditions of globalization changes.

  18,633

  full texts

  40,144

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository) is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇