Nicolaus Copernicus University

Repository of Nicolaus Copernicus University
Not a member yet
  6715 research outputs found

  Toruński Ośrodek Praw Człowieka

  Get PDF

  Temperatura i opady a cyrkulacja atmosferyczna w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w okresie 1975-1989

  No full text
  W artykułach relacjonujących warunki pogodowe w regionie Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w kolejnych sezonach badawczych Toruńskich Wypraw Polarnych, ogólnie tylko nawiązywano do sytuacji makrosynoptycznych (np. Wójcik, Przybylak, 1991). W niniejszym artykule w sposób uszczegółowiony przedstawiamy związek najważniejszych elementów meteorologicznych, tj. temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z typami cyrkulacji wg klasyfikacji T. Niedźwiedzia (1986) ze wspólnego dla wszystkich 8 Wypraw okresu pomiarowego 21.07-31.08. Klasyfikacja Niedźwiedzia uwzględnia przy ekscentrycznym położeniu względem Spitsbergenu centrów wyżów i niżów (tab. 1), osobno przy wyżu (a) i osobno przy niżu (c); ponadto wyróżnia 2 typy z położeniem środka układu nad Spitsbergenem (Ca i Cc), 2 typy dla układów przejściowych, t.j. klina (Ka) i bruzdy barycznej (Bc) oraz typ z nieokreślonym kierunkiem adwekcji (x). Częstość, poszczególnych 21 typów, bezwzględną (n) i względną (%) w wymienionym okresie pokazano w tab. 1; w sąsiednich kolumnach tej tabeli podano podstawowe dane statystyczne dla temperatury średniej dobowej (ti), maksymalnej (tmax), minimalnej (tmin) i dla sum dobowych opadów. Analiza danych statystycznych, choćby średnich temperatur i średnich opadów wg typów (tab. 1) podkreśla pierwszorzędny wpływ kierunku spływu powietrza i podrzędną rolę rodzaju układów barycznych na kształtowanie stosunków termiczno-opadowych. W związku z tym uznano za możliwe i celowe łączenie sąsiednich typów cyrkulacyjnych o zbliżonym oddziaływaniu niezależnie od rodzaju układu barycznego (tab. 2 i 3). Łączenie typów, z pożytkiem dla przejrzystości zagadnienia zastosowali (Niedźwiedź, 1987; Przybylak, 1992). Analizie poddano codzienne dane trzech parametrów termicznych z wysokości 2 m n.p.g. i dobowe sumy opadów z okresu 21.07–31.08 z 8 sezonów badawczych (tab. 2), łącznie 333 dni. Kalendarz typów cyrkulacyjnych dla tych dni zaczerpnięto z maszynopisu autora t.j. T. Niedźwiedzia, za co wyrażamy serdeczne podziękowania

  Wartości w perspektywie ontologii

  No full text

  Warunki termiczne i opadowe w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w okresie 1986-1989

  No full text
  The paper presents annual and daily course of air temperature as well as totals of atmospheric precipitation in the hydrological years 1985/1986-1988/1989. For comparison data from analyzed period are presented against a background of many years' data 1951-1980

  The role of the plasma-membrane Ca2+-ATPase in ca2+ homeostasis in Sinapis alba root hairs

  Get PDF
  The regulation of cytosolic Ca2+ has been investigated in growing root-hair cells of Sinapis alba L. with special emphasis on the role of the plasmamembrane Ca2+-ATPase. For this purpose, erythrosin B was used to inhibit the Ca2+-ATPase, and the Ca2+ ionophore A23187 was applied to manipulate cytosolic free [Ca2+] which was then measured with Ca2+-selective microelectrodes. (i) At 0.01 M, A23187 had no effect on the membrane potential but enhanced the Ca2+ permeability of the plasma membrane. Higher concentrations of this ionophore strongly depolarized the cells, also in the presence of cyanide. (ii) Unexpectedly, A23187 first caused a decrease in cytosolic Ca2+ by 0.2 to 0.3 pCa units and a cytosolic acidification by about 0.5 pH units, (iii) The depletion of cytosolic free Ca2+ spontaneously reversed and became an increase, a process which strongly depended on the external Ca2+ concentration, (iv) Upon removal of A23187, the cytosolic free [Ca2+] returned to its steady-state level, a process which was inhibited by erythrosin B. We suggest that the first reaction to the intruding Ca2+ is an activation of Ca2+ transporters (e.g. ATPases at the endoplasmic reticulum and the plasma membrane) which rapidly remove Ca2+ from the cytosol. The two observations that after the addition of A23187, (i) Ca2+ gradients as steep as-600 mV could be maintained and (ii) the cytosolic pH rapidly and immediately decreased without recovery indicate that the Ca2+-exporting plasma-membrane ATPase is physiologically connected to the electrochemical pH gradient, and probably works as an nH+/Ca2+-ATPase. Based on the finding that the Ca2+-ATPase inhibitor erythrosin B had no effect on cytosolic Ca2+, but caused a strong Ca2+ increase after the addion of A23187 we conclude that these cells, at least in the short term, have enough metabolic energy to balance the loss in transport activity caused by inhibition of the primary Ca2+-pump. We further conclude that this ATPase is a major Ca2+ regulator in stress situations where the cytosolic Ca2+ has been shifted from its steady-state level, as may be the case during processes of signal transduction

  Opady a cyrkulacja atmosferyczna na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu w okresie 1979-1985

  No full text
  Głównym celem niniejszego opracowania jest ilościowe określenie wpływu cyrkulacji atmosferycznej na rozkład i wielkość opadów atmosferycznych na zachodnim wybrzeżu Spitsbergenu. Do obliczeń wykorzystano sumy dobowe opadów z okresu 1979-1985 z 5 stacji: Ny Alesund (NA), Svalbard Lufthavn (SL), Barentsburg (B), Svea Gruber (SG) i Hornsund (H) – rys. 1. Dane te uzyskano dla stacji norweskich z rocznika Norsk Meteorologisk Arbok (1979) oraz z materiałów udostępnionych przez Instytut Meteorologiczny w Oslo, dla Barentsburga – ze stacji meteorologicznej a dla Hornsundu z Roczników Meteorologicznych Hornsund 1978/1979 – 1985/1986; dla brakującego roku 1981/1982 dane zostały nam udostępnione przez Kolegów z Uniwersytetu Wrocławskiego – K. Migałę i M. Sobika. Cyrkulacja atmosferyczna w obszarach polarnych kuli ziemskiej odgrywa znacznie większą rolę niż w niższych szerokościach geograficznych. Jej wpływ szczególnie uwidacznia się w czasie nocy polarnej, kiedy nie dopływa promieniowanie słoneczne. Położenie Spitsbergenu na obszarze często nawiedzanym przez cyklony przesuwające się z okolic Islandii ku M. Karskiemu powoduje występowanie dużej zmienności pogód , w tym m. in. wzrost temperatury i wilgotności powietrza, zachmurzenia i opadów. Warto więc szczegółowiej prześledzić roczną zmienność cyrkulacji atmosferycznej na badanym obszarze. W tym celu skorzystano z katalogu typów cyrkulacji dla Svalbardu Niedźwiedzia (maszynopis). Autor ten wydzielił 20 typów cyrkulacji, oznaczając dużymi literami kierunek adwekcji mas powietrza a indeksami „a” i „c” odpowiednio sytuacje antycyklonalne i cyklonalne. Wyraźny kierunek adwekcji mas powietrznych posiada 16 typów. Następne 4 (Ca, Ka, Cc i Bc) cechują się brakiem wyraźnej adwekcji bądź też zmiennym kierunkiem napływu mas powietrznych. Ponadto Niedźwiedź wyróżnił jeszcze siodła baryczne i sytuacje nie dające się jednoznacznie zaklasyfikować do żadnego typu oznaczając je literą X. Sposób konstrukcji kalendarza typów cyrkulacji dla Svalbardu jest szczegółowo opisany w pracy Niedźwiedzia (1987)

  Исследование сельско-городского континуума / Issledovanie sel'sko-gorodskogo kontinuuma

  No full text
  Исследование сельско-городского континуум

  Spatial differentiation of air temperature and humidity on western coast of Spitsbergen in 1979-1983

  Get PDF
  Spatial differentiation of temperature and relative humidity of air on western coast of Spitsbergen in 1979-1983 is presented. Applying the author's classification of types of atmospheric circulation in the studied area, its influence on distribution of these elements is shown. Air temperature in the area is related more to the degree of climate continentality than to its latitude. The lowest mean 5-year temperatures were calculated for stations with highest degrees of thermic continentality (Svea Gruber and Svalbard Lufthavn). The highest thermic differentiation occurs from November to March (1-4°C) and the lowest in May-June and August-October (0.0-1.5°C). It is opposite if relative humidity is concerned: the highest differences occur in summer (10-15%) and the lowest in winter (0-9%). Influence of atmospheric circulation on air temperature is larger during a polar night than a polar day. Again, it is opposite in the case of relative humidity. In both analyzed seasons the highest thermic differentiation occurred at the circulation type Ca. However, it was the lowest during a polar night at advection of air from northern and southern sectors, and during a polar day at advection from a northern sector and at the type Cc

  Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel a polska filozofia czynu, 228 s.

  Get PDF

  O możliwościach recepcji etyki empirycznej Tadeusza Czeżowskiego

  No full text

  5,077

  full texts

  6,692

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Nicolaus Copernicus University is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇