Nicolaus Copernicus University

Repository of Nicolaus Copernicus University
Not a member yet
  6715 research outputs found

  Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Arktyce w okresie 1939-1990

  No full text
  Równowaga energetyczna polarnego systemu klimatycznego nie mogłaby istnieć na obecnym poziomie bez stałej dostawy ciepła z niższych szerokości geograficznych. Wielkość tej dostawy ciepła zmienia się w cyklu rocznym. Wyraźnie największa jest ona w chłodnym okresie roku, a szczególnie w czasie nocy polarnej, kiedy do obszarów polarnych nie dopływa w ogóle energia słoneczna. Transmitorami ciepła z niższych szerokości geograficznych są: cyrkulacja atmosferyczna i oceaniczna. Według najnowszych badań aż 95% adwekcji ciepła do Arktyki dostaje się drogą cyrkulacji atmosferycznej (Aleksiejew i in. 1991). W związku z powyższym, jak również z faktem, że zmiana procesów synoptycznych jest tutaj 1,5 raza szybsza niż w umiarkowanych szerokościach (Wangengejm G. J. 1952, 1961) należy stwierdzić, że cyrkulacja atmosferyczna odgrywa znacznie większą rolę w kształtowaniu klimatu Arktyki niż w innych obszarach na kuli ziemskiej. Badania prowadzone przy wykorzystaniu m. in. modeli klimatycznych wykazują, że obszary polarne najszybciej i najsilniej reagują na zmiany klimatu. Są zatem one najlepszym wskaźnikiem oceniającym stan globalnego systemu klimatycznego jako całości (Budyko i in. 1986, Gruza, Rańkowa 1980, Gruza i in. 1984, Jäger, Kellogg 1983, Jesierkiepowa i in. 1982, Kelly i in. 1984, Monin, Sziszkow 1979, Weller 1982 i inni). Na tle powyższego za bardzo istotne należy uznać badania zmienności cyrkulacji atmosferycznej w Arktyce

  Wczesnoszkolna edukacja krajoznawcza dzieci

  No full text
  Artykuł ukazuje twórczy charakter wczesnoszkolnej edukacji krajoznawczej oraz rolę jaką ona odgrywa w integracji wiedzy przekazywanej w ramach kilku przedmiotów objętych programem szkolnym klas I-III szkoły podstawowej. Dużo uwagi poświęcono też szkolnym wycieczkom, które realizowane w formie „zajęć w terenie” nie tylko wzbogacają wiedzę ale i kształtują odpowiednie postawy (w tym proekologiczne) i pobudzają twórczość najmłodszych uczniów.The article shows the specific ecological perspective of early childhood education and its role in the integration of knowledge gained in the curriculum in grades 1-3 of primary school. The author puts much attention to school trips which can be the form of “field activities” what enrich students knowledge but also shape appropriate pro-ecological attitudes and stimulate the creativity of the youngest

  Zjawisko urbanizacji i jej konsekwencje

  No full text

  Between Spontaneity, Institutional Church and State Politics. Oasis Movement in Poland

  Get PDF
  This paper discusses a history and macro-structural environment of "Light-Life" movement. It also presents some "external" and "internal" social aspects of Polish religious movements. This Movement emerged in the 1950s as one of the numerous manifestations of a religious revival in Poland. It was found political, oppositional and illegal by the state authorities. Since 1989, thanks to political democratisation in Poland, the Movement has undergone various important transformations. The fact that the Movement identifies itself with the Roman Catholic Church gives it a change to take advantage of the Church's resources. The system transformation in Poland has created opportunity for emergence of new form of public activity, religious one included. The spontaneous character of the Movement gained a chance of a stronger expression and the two trends (currents) appeared, both of which differ mostly in terms of their own goals and attitudes towards social reality around them. They are strongly influenced by the differences in the socialisation processes within the trends

  Epistemologiczna i antropologiczna interpretacja etyki Arystotelesa

  No full text

  Charakterystyka termiczna grup i form cyrkulacji atmosferycznej w atlantyckim regionie Arktyki w okresie 1951-1990

  No full text
  Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu klimatu atlantyckiego regionu Arktyki (dalej określanego jako ARA, ryc. 1) jest znacznie większa niż w innych obszarach Arktyki. Dzięki bardzo częstej tutaj działalności cyklonalnej (Niedźwiedź, 1992-1993, 1993; Przybylak, 1992) region ten otrzymuje znaczne ilości ciepła z niższych szerokości geograficznych, szczególnie w chłodnym okresie roku. Skutkiem tego średnie roczne temperatury są tutaj o ok. 15°C wyższe niż w leżących na tej samej szerokości geograficznej obszarach Arktyki Kanadyjskiej. Według najnowszych badań Aleksiejeva i in. (1991) aż 95% adwekcji ciepła do Arktyki z niższych szerokości geograficznych dostaje się drogą cyrkulacji atmosferycznej. Ponadto zmiana procesów synoptycznych wg obliczeń Vangengejma (1952, 1961) jest tutaj 1,5 raza szybsza niż w umiarkowanych szerokościach. Stąd też udział cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu klimatu Arktyki jest znacznie większy niż w innych obszarach na kuli ziemskiej. Modele klimatyczne pokazują, że obszary polarne są najbardziej czułe na zmiany klimatu, a zatem są ich najlepszym wskaźnikiem (Flohn, 1978; Polar Group, 1980; Weller, 1982; Jäger, Kellogg, 1983 i inni). W każdym przypadku – albo w sposób bezpośredni albo pośredni – cyrkulacja atmosferyczna będzie odgrywała decydującą rolę w kształtowaniu zmian klimatu Arktyki, a tym samym i całego globalnego systemu klimatycznego. Z tego powodu badania zmienności cyrkulacji atmosferycznej w Arktyce oraz jej wpływu na klimat, w tym przede wszystkim temperaturę powietrza, mogą w dużym stopniu pomóc nie tylko w prognozowaniu pogody, ale także klimatu na najbliższe lata. Badaniem tych zależności na obszarze Spitsbergenu przy wykorzystaniu metod klimatologii synoptycznej zajmowali się m. in. Niedźwiedź (1987, 1992-1993, 1993), Przybylak (1992a i b), Przybylak i Marciniak (1992), Wójcik i in. (1992). Wyniki tych badań w większości wykorzystać można do krótkoterminowych prognoz pogody. Znacznie trudniejszym zadaniem jest ocena przyszłych zmian klimatu. W dużym stopniu byłaby ona możliwa gdybyśmy oprócz znajomości charakterystyk klimatycznych poszczególnych typów cyrkulacji potrafili także wiarygodnie określić tendencję zmian częstości występowania tych typów

  Zasoby sieciowe : konferencje i czasopisma elektroniczne, katalogi bibliotek.

  No full text
  Conditions of access to Internet network. Technical possibility od using of the network in libraries. Telnet - for connection to remote hosts. FTP for transferring files

  The Mechanism of Calcium Action on Flower Induction in Pharbitis nil

  Get PDF
  Calcium ions, calcium ionophores A23187 and ionomycin, as well as caffeine, stimulated the flowering of Pharbitis nil when applied just before and 2 h after starting a subinductive, 14-h long dark period. Effectiveness of all the mentioned compounds decreased over successive hours and when used from 6 h after the onset of the dark period they had no effect or inhibited flowering. Intracellular calcium modulators, ryanodine and thapsigargicin, which are active in animal cells had no effect on flowering. These results suggest that an increase in free Ca2 + before and during the first 2 h of the dark period increases the flowering responses, whereas after the 6th hour it decreases it. We postulate that the targets for calcium action are stomata, which are open before the dark period and remain closed during the first 4 - 5 h of the dark period. The significance of stomata in flower induction was confirmed in experiments with abscisic acid (ABA), a plant hormone which regulates stomatal movements. Treating the cotyledons of plants with ABA at the 8th and 10th hour of the dark period, resulted in plants with about 50 % less flower buds than the control, however, this phytohormone had no effect on flowering when used before the subinductive dark period

  Photomorphogenic mutants of tomato

  Get PDF
  Photomorphogenesis of tomato is being studied with the aid of mutants which are either modified in their photore- ceptor composition or in their signal transduction chain(s) . Several mutants affecting the phytochrome family of photoreceptors, some of which appear deficient for specific genes encoding phytochrome apoproteins have been isolated . In addition, other mutants, including transgenic lines overexpressing phytochrome A, exhibit exaggerated photomorphogenesis during de-etiolation . Anthocyanin biosynthesis and plastid development are being used as model systems for the dissection of the complex interactions among photomorphogenic photoreceptors and to elucidate the nature of their transduction chains

  5,097

  full texts

  6,715

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Nicolaus Copernicus University is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇