Nicolaus Copernicus University

Repository of Nicolaus Copernicus University
Not a member yet
  6679 research outputs found

  Hanna Batorowska: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa 2009

  No full text
  Recenzja książki dotyczącej niesłychanie aktualnego zagadnienia, jakim jest przygotowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, do jak najpełniejszego uczestnictwa w procesach komunikowania społecznego i korzystania z bogatych zasobów informacyjnych, poprzez wykształcenie pożądanych wzorów zachowań pozwalających na umiejętność wyszukiwania informacji, jak i jej efektywnego wykorzystania. Publikacja zawiera m.in. odpowiedzi na pytania: jak należy rozumieć kulturę informacyjną w edukacji, czy faktycznie istnieje zapotrzebowanie na jej rozwój w środowisku szkolnym, jakie należy podejmować działania praktyczne, aby szkoła kształciła dojrzałych informacyjnie członków społeczności lokalnej, w jakim kierunku powinny rozwijać się biblioteki szkolne, by wspierać szkołę w krzewieniu kultury informacyjnej

  Rozwiązania symetryczne gier kooperacyjnych

  No full text
  Praca referowana na Seminarium Teorii Gier i Decyzji IPI PAN w Warszawie (Wieczorek, Malawski, Idzik,...) oraz na Seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Czerwiński, Panek, Kiedrowski,...)Próba zdefiniowania pojęcia rozwiązania dla gier dwuosobowych symetrycznych, dla którego istniałoby pojęcie wartości gry i które zachowywałoby się dobrze w tak paradoksalnych sytuacjach jak dylemat podróżnika. Pomimo problemu ze strategiczną stabilnością proponowanego rozwiązania poruszane są pewne wątki poboczne istotne dla innych koncepcji rozwiązań, a dotyczące np. interpretacji strategii mieszanej jako zasady podziału wygranej

  Theatrum atrocissimorum fatorum. Religiöse Pestbewältigung in Danzig 1709, 462 s.

  Get PDF
  Diese literarhistorische Quellenstudie konzentriert sich vornehmlich auf die gewöhnliche Pestdeutung, die im frühneuzeitlichen Europa präsent war. Die theologische Verkündigung zur Zeit der herrschenden Seuche kann aufgrund der Vielfalt der herausgebrachten Pestschriften, -ordungen und -chroniken bestätigt werden. Sie blieb vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert konstant. Ihre Grundlage bildete die Überzeugung von der sündenhaften Natur der Menschen, die trotz der Verheißungen Gottes Sein Gesetz verletzten und daher bestraft werden mussten. Gerade in dieser Hinsicht ähnelte die Interpretation der Pestseuche der alttestamentlichen Überlieferung vom Volk Israel, das dem Herrn untreu und abtrünnig wurde. Im Hauptteil der Abhandlung wurden die folgenden theologischen Pesttraktate analysiert und im Hinblick auf die Umstände in Danzig aktualisiert: Samuel Schelwigs "Denckhmahl von der Pestilentz" (1709), Constantin Schütz' "Christliche Erinnerung Zur Beybehaltung der sehr nöthigen Buß-Gedancken" (1710), Joachim Weickhmanns "Theologischer und ausführlicher Unterricht von der Pestilentz" (1710)

  Ideał człowieka według J.S. Milla

  No full text

  Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu źródłem informacji o życiu społecznym na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku

  No full text
  Jednodniówka Ćwierćpetit pochodzi z okresu przekształceń własnościowych toruńskiej drukarni, które miały miejsce na początku lat 50. Wysokość nakładu w granicach 300 egzemplarzy, jak i brak nadrukowanej ceny świadczy, iż wydawnictwo to było przypuszczalnie dystrybuowane nieodpłatnie wyłącznie wśród załogi przedsiębiorstwa. Publikacja ukazała się w maju dla uczczenia świata robotniczego i ma zauważalny kontekst polityczny, który jest dzisiaj świadectwem kultu Bolesława Bieruta i propagandy socjalistycznej pierwszych lat Polski Ludowej.A daily Ćwierćpetit comes from the period of the ownership transformation of the Toruń printing house, which took place at the beginning of the 1950s. The circulation was about 400 copies, and the fact that there is no price given in the paper makes us think that the publication was probably distributed free of charge among the staff of the plant. The publication appeared in May to celebrate the workers' world and it evinces a noticeable political context , which is the evidence of the cult of Bierut and the socialist propaganda in the first years of People's Republic of Poland.Der einmalige Leseblatt Ćwierćpetit stammt aus der Zeit der Eigentumsumgestaltung der Thorner Druckerei, die zu Beginn der 50er Jahre stattfanden. Die Hohe der Auflage innerhalb der Grenzen von 400 Exemplaren und das Fehlen eines aufgedruckten Preises zeugen davon, dass diese Veröffentlichung vermutlich ausschließlich unter der Belegschaft des Unternehmens verteilt wurde. Die Publikation erschien im Mai zu Ehren der Arbeiterwelt und hat erkennbar einen politischen Kontext, der heute ein Zeugnis des Bierut-Kultes und der sozialistischen Propaganda aus den ersten Jahren der Volksrepublik Polen ist

  Roman Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011

  No full text
  Recenzj

  Samuel Schelwig als Gegner pietistischer Tendenzen im Danzig des 17./18. Jahrhunderts

  No full text
  Zu den eifrigsten Vertretern der lutherischen Orthodoxie im Gebiet des Königlichen Preußen, ab 1772 Westpreußens, gehörte Dr. Samuel Schelwig (1643-1715), der die orthodoxe Lehre gegen die Danziger Pietisten Constantin Schütz und Ernest Lange verfocht. Sowohl in den Schriften als auch in der kirchlichen Verkündigung ließ sich Schelwig als streng orthodox und ehrgeizig erkennen. Die konfessionelle Situation Danzigs wurde vom Auftreten Schelwigs gegen den Konsistorialrat an der Nikolaikirche in Berlin Philipp Jacob Spener und dessen „Secte der Pietisten“ definiert. Die anfängliche Auseinandersetzung von 1693, die mit der ein Jahr vorher in Leipzig verfassten Schrift Gründliche und wohlgesetzte Bedenken von der Pietisterei von Johann Benedikt Carpzov anfing, zu der Schelwig eine Vorrede schrieb und damit als Gegner des Pietismus auftrat, schlug zuletzt in einen eifrigen Streitschriftenwechsel über die dogmatischen Unterschiede zwischen der Orthodoxie und dem Pietismus über. Die Auseinandersetzung mit der neuen Bewegung überschlug letztendlich in einen persönlichen Konflikt, und zwar vor allem mit Constantin Schütz (1646-1712), dem Pastor an der Marienkirche in Danzig

  Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 1)

  No full text
  Artykuł przedstawia tradycje czasopiśmiennicze Tucholi z lat 1920–1939. Pierwszym, jeszcze niemieckojęzycznym, periodykiem ukazującym się na terenie miasta był „Kreis-Blatt des Königlichen Landraths-Amtes zu Tuchel” z 1875 r. Natomiast pierwszy polskojęzyczny tytuł to „Orędownik na Powiat Tucholski” z roku 1920. Inne tucholskie tytuły z okresu międzywojennego to: „Gazeta Tucholska” i „Głos Tucholski”. Początkowo periodyki związane były z samorządem lokalnym, wydawane w celu przekazywania mieszkańcom informacji na temat rozporządzeń miejscowych władz. Charakteryzowały się wewnętrznym podziałem treści na dwa działy: urzędowy i nieurzędowy. Ten drugi zawierał przede wszystkim drobne ogłoszenia handlowe. Z czasem jednak stał się głównym elementem tucholskich wydawnictw. Informowano w nim o wydarzeniach zarówno z kraju, jak i z regionu, podawano zapowiedzi kulturalne, umieszczano pierwsze artykuły dotyczące lokalnej historii.The article describes the development of Tuchola’s daily press in years 1920-1939. The first periodical published in Tuchola in 1875 was the German-language “Kreis-Blatt des Königlichen Landraths Amtes zu-Tuchel“. The first Polish-language periodical, “Orędownik na Powiat Tucholski”, appeared in 1920. Other local periodicals of the interwar period were: “Gazeta Tucholska” and “Głos Tucholski”. At first, periodicals were related to the local government. They were printed to provide information on the local authorities’ laws and regulations. The contents of these periodicals, for example in “Orędownik na Powiat Tucholski”, were divided into two parts: official and unofficial. The latter contained mainly advertisements, but with time the periodical became a major element of Tuchola’s press market. It provided information on local and regional events, cultural announcement as well as first articles on local history

  Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty

  No full text

  5,072

  full texts

  6,675

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repository of Nicolaus Copernicus University is based in PL
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇