Högskolebiblioteket i Halmstad Publikationer
Not a member yet
  15207 research outputs found

  Effekter av digitala verktyg i matematikundervisningen : En litteraturstudie om vilken effekt digitala verktyg i matematikundervisningen har på lärare och elevers inställning, elevers lärande samt klassrumsklimatet

  No full text
  Till följd av den allt mer förekommande användningen av digitala verktyg i samhället, har skolan anpassat sig därefter. År 2017 fattades ett regeringsbeslut (U2017/04119/S, s.3) om att den svenska skolan ska värna om att utveckla en högt belägen digital färdighet för alla som är verksamma i skolans dagliga praktik. Tidigare forskning visar att det finns potential för bättre förståelse och ökad motivation i matematik, men det råder en brist på forskning som styrker att resultaten förstärks genom digitala verktyg. Med hänsyn till regeringsbeslutet samt tidigare forskning, är syftet med den här litteraturstudien således att undersöka vad senare forskning säger om de effekter digitala verktyg har på matematikundervisningen med hänsyn till klassrumsklimat, inställning och lärande. Frågeställningen och utgångspunkten för den här litteraturstudien är således: Vilka effekter har matematikundervisning med digitala verktyg på klassrumsklimatet, lärare och elevers inställning och elevers lärande i matematik? Med utgångspunkt i frågeställningen har tio artiklar inkluderats och analyserats genom en tematisk analys. Utifrån den tematiska analysen identifierades tre huvudteman, vilka ligger till grund för litteraturstudiens resultat. Resultatet indikerar att digitala verktyg har en inverkan på elever och lärares inställning, likväl potential till att öka elevers förståelse och bidra till ett positivt klassrumsklimat. Dock förmår inte resultaten i denna litteraturstudie, likt tidigare forskning, att finna bevis på att implementering av digitala verktyg förstärker elevers studieresultat.

  En litteraturstudie om motivation och språkutveckling via läsning hos elever

  No full text
  Forskning visar att läsning bidrar till elevernas språkutveckling, samt har stor inverkan på fantasi och inlevelse. Syftet med detta examensarbete är att undersöka de olika nyckelfaktorerna som berör elevernas läsförmågor. Nyckelfrågorna består bland annat av motivation för att kunna leda eleverna till läsning och därmed kontribuera för en god språkutveckling.   Vidare har vi bearbetat oss fram i detta examensarbete genom att använda oss av tematisk analys som har resulterat i huvudteman. Därefter har vi kunnat bearbeta texten utifrån våra två huvudteman till underrubriker som har baserats utifrån våra forskningsfrågor. I processen av denna litteraturstudie har vi som nämnt tidigare använt oss av tematisk analys genom våra nio vetenskapliga artiklar. Detta har resulterat i en framtagning av våra forskningsfrågor: Hur bidrar läsning till barns språkutveckling med fokus på mellanstadieåldern? Hur kan lärare motivera barn till läsning med fokus på mellanstadieåldern?. Därigenom fick vi fram huvudteman - Lässtrategier, språkutveckling, läsa tidigt, motivation för läsning, och utmaningar

  En skola för alla: : En litteraturstudie över det heterogena klassrummets påverkan på särbegåvade elevers matematiska utveckling

  No full text

  Vilka faktorer påverkar mellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur? : En litteraturöversikt om motivation till läsning av skönlitteratur i tryckt form.

  No full text
  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som påverkarmellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur. Forskning visar att eleversmotivation till läsning har minskat över tid, vilket gör forskningsområdet mer aktuellt ännågonsin. För att bryta denna negativa trend blir det därför viktigt för lärare att identifiera vadsom påverkar läsmotivationen. Denna litteraturstudie bidrar således med forskning kringdetta område genom forskningsfrågan; Vilka huvudsakliga faktorer framkommer iforskningen som undersöker motivationen hos mellanstadieelever när det gäller att läsaskönlitteratur? Med hjälp av en tematisk analys, där nio studier analyserats, har tre huvudteman tagits fram;Sociala faktorer, Didaktiska faktorer och Inneboende faktorer. Dessa mynnar ut i resultatenstre rubriker; Familj och vänner, Läraren och undervisningen och Inre faktorer hos eleven. Litteraturstudiens resultat indikerar att det finns en mångfald av faktorer som samspelar medläsmotivationen, där lärarens didaktiska kompetens och engagemang, samt elevens intresseoch inställning till läsning är centralt.

  Peak Load Shaving Strategies of an Office Building : A Case Study at AirSon

  No full text
  Introduction: The global demand for renewable energy is expected to grow annually due to rising electricity consumption and economic and regulatory incentives. Efficient consumption and management of electricity consumption can support this trend (shifting from fossil resources to renewable resources) and benefit companies economically by reducing peak loads, reducing subscription costs, and protecting companies' power systems and networks. For effective and efficient electricity management that can help reduce peak electricity demand, resulting in lower demand charges and further reducing operational costs, it is necessary to understand the amount of electricity consumption and its influencing factors. Seasonal and daily variations and social behaviors influence changes in electricity consumption. Electric load variation management is essential for electricity consumers to control costs related to maximum load capacity and building electrical network equipment protection. This research presents an assessment method for describing daily electric load variations. It is applied to electricity consumption systems, but the technique is generic and can be applied to all activities where daily variations occur.Purpose: This thesis aims to show when and why peak load occurs in an office building and also to provide methods to improve the efficiency of electricity consumption during peak load.Method: This method implemented parameters like temperature, electricity consumption, and hours. It assessed a year's hourly electricity consumption in an office building to understand how load changes daily, weekly, and monthly. The case study was the AirSon office building. Data-driven from the efergy online portal was based on the hourly consumption every year.Results: The results show that the outdoor temperature, working hours, and consumption behavior can affect the overall electricity consumption and peak loads. Efficient building strategies are crucial for reducing peak loads by smartly controlling indoor temperature and managing electricity demand. The analysis offers insights into office building electricity consumption patterns and recommends strategies such as prioritizing car charging, optimizing the heat pump's operation of the HVAC system, improving the electricity management system, and using energy storage systems to reduce peak load.Discussion: The findings from this analysis carry implications for electricity consumption. It can provide some insights for reducing electricity consumption and enhancing efficiency in office buildings and similar facilities and also prioritization and rescheduling car chargers. In conclusion, it has interpreted and discussed the various electricity-saving strategies and their potential impact on electricity management

  Framgångsrik läsförståelseundervisning : - En systematisk litteraturstudie

  No full text
  Flera internationella studier som PIRLS och PISA visar att svenska elever har en allt sämre läsförståelse. Läsningen på mellanstadiet präglas av ett allt större behov av att utveckla läsförståelse. Den skönlitterära läsningen kräver en särskilt sorts läsande som kännetecknas av en öppenhet, där läsare i högre grad utforskar horisonter och där budskap inte alltid är givna. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur läsförståelseundervisning av skönlitteratur kan genomföras på ett framgångsrikt sätt, för mellanstadieelever i ämnet svenska. Utgångspunkten för studien är nio vetenskapliga artiklar som genom tematisk analys har synliggjort tre bärande teman: undervisningsmetoder, läsförståelsestrategier och metakognition. Litteraturstudiens resultat indikerar att förutsättningen för en framgångsrik undervisning är att läsförståelsestrategier samspelar med en medveten explicit strategiundervisning, där elevers metakognitiva lärande är centralt, för att de ska bli starka och självständiga läsare.

  Mining infrequent group of motifs from multidimensional time series: A case study at Alfa Laval AB

  No full text
  In collaboration with an industrial partner, Alfa Laval AB, this thesis discusses a novel approach for identifying operational modes, specifically a cleaning mode, in separator machines without the benefit of labelled data and with very limited operating knowledge. Understanding the operational modes is crucial for comprehending the machine’s behaviour and ensuring its optimal performance.   Alfa Laval AB relies on a threshold-based fault detection system. The cleaning mode triggers vibrations that confuse the machine’s fault detection system, resulting in false alarms. The primary challenge revolves around the limited understanding of this infrequent cleaning mode, occurring periodically for 1-2 hours at intermittent intervals. To tackle this, we approach the problem as a data mining task. Matrix Profile (MP), a powerful tool in time series data analysis excels at identifying motifs and discords but struggles to distinguish between frequent and non-frequent motifs.   To address the drawback, we introduced an innovative approach capable of detecting frequent motifs and non-frequent motifs from the matrix profile output. The fundamental concept involves extracting the top-K motif matches using the Matrix Profile (MP) and systematically monitoring the evolution of structural similarity through pairwise similarity matrix calculation, progressing from pairs of two motifs to a group of K motifs.   This approach helps us to identify infrequent motifs that contain the most similar patterns which will be a good fit to address our challenge of identifying the cleaning mode

  Alternative urban farming methods potential for self-sufficiency in Sweden

  No full text
  During the COVID pandemic of 2019, Sweden saw a huge increase in food prices, as many of the country's grocery chains import a large amount of all foods. This research is motivated by the Swedish Parliament's motion "Self-Sufficiency of Food in Sweden" and the need for innovative solutions to enhance Sweden's food supply. This study focuses on alternative urban agriculture methods, with a focus on aeroponics, aquaponics, hydroponics, and vertical farming, and their potential for self-sufficiency in Sweden. This study aims to fill the gap in Swedish research on soilless urban farming methods and contribute to the understanding and acceptance of the alternative methods above. The study seeks to determine whether the yield of alternative cultivation methods is comparable to traditional methods, soil-based and greenhouse-based farming, in terms of resources invested and to identify the alternative method with the highest yield. Resources in this thesis will be defined as the amount of water that is used. Our thesis aims to support businesses and local governance in decision-making regarding implementation of alternative urban farming in Sweden. A literature search was conducted using keywords such as hydroponic, vertical farming and sustainability. Statistical analysis of collected data indicates significant differences in yield and water usage among the collected examples which resulted in vertical hydroponic farming offering the highest yield in terms of space utilization, with significant statistical significance (p < 0.05). Additionally, hydroponic farming requires the least amount of water compared to other methods although this is not a certainty as there was no significant statistical difference between the different methods. The study demonstrates that hydroponic farming can achieve higher yields compared to traditional soil-based farming and other alternative farming methods. The study emphasizes organizational and governmental solutions to improve self-sufficiency at the local and national levels. Alternative urban farming methods offer a sustainable contribution to increasing self-sufficiency while minimizing resource usage.Denna studie undersöker potentialen hos alternativa urbana odlingsmetoder för självförsörjning i Sverige. Den svenska riksdagen stödjer motion om "Självförsörjning av mat i Sverige" och behovet av innovativa lösningar för matförsörjning i landet. Denna forskning fyller en kunskapsbrist i den svenska litteraturen om jordlösa odlingssystem såsom aeroponiska, akvaponiska, hydroponiska och vertikala odlingar. Syftet med studien är att sammanfatta den befintliga kunskapen om dessa alternativa odlingsmetoder och klargöra deras fördelar i en urban miljö. Denna studie strävar att stödja företag och lokala myndigheter vid implementering av alternativa odlingsmetoder, genom att studera de alternativa odlingsmetodernas avkastning i förhållande till resursanvändning. Studien har samlat exempel från forskningsartiklar och företags-hemsidor som använde de ovan nämnda alternativa odlingsmetoder som sedan analyserats och jämfört deras avkastning med traditionella jordbaserade odlingar såsom åker odlingar och växthusbaserade odlingar. Med den statistisk analys som gjorts har vi funnit att vertikal hydroponisk odling visar den högsta avkastningen per yta jämfört med de andra alternativa odlingsmetoderna och traditionella odlingar. Vi har dessutom fastställt att hydroponiska odlingar använder minst vatten per kg skörd i jämförelse med andra metoder. Studien betonar vikten av att fokusera på organisatoriska och statliga lösningar för att öka självförsörjningsgraden på lokal och nationell nivå. Medan privatpersoner kan vara självförsörjande med grönsaker och frukt på en normalstor tomt, kan det vara svårt för alla privatpersoner att upprätthålla en egen grönsaksträdgård och undvika skador på marken och ekosystemtjänsterna i staden. Därmed riktar vi denna studie till kommunen och staten som ett stöd för att säkerställa självförsörjning på en lokal och regional nivå. För att uppnå hållbar samhällsutveckling och stödja självförsörjning av mat i Sverige, är integreringen av alternativa urbana odlingsmetoder på lokal, regional och nationell nivå ett innovativt steg framåt. Metoderna nämnda i denna rapport erbjuder fördelar såsom effektiv minskad vatten- och markanvändning samt möjlighet att integrera odling i stadsområden. Genom att använda dessa odlingsmetoder kan Sverige öka sin självförsörjningsgrad och minska sin miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen. Framtida forskning bör utforska och utveckla dessa innovativa lösningar för att möta Sveriges matförsörjnings- och hållbarhetsmål

  Evolving intelligence : Overcoming challenges for Evolutionary Deep Learning

  No full text
  Deep Learning (DL) has achieved remarkable results in both academic and industrial fields over the last few years. However, DL models are often hard to design and require proper selection of features and tuning of hyper-parameters to achieve high performance. These selections are tedious for human experts and require substantial time and resources. A difficulty that encouraged a growing number of researchers to use Evolutionary Computation (EC) algorithms to optimize Deep Neural Networks (DNN); a research branch called Evolutionary Deep Learning (EDL). This thesis is a two-fold exploration within the domains of EDL, and more broadly Evolutionary Machine Learning (EML). The first goal is to makeEDL/EML algorithms more practical by reducing the high computational costassociated with EC methods. In particular, we have proposed methods to alleviate the computation burden using approximate models. We show that surrogate-models can speed up EC methods by three times without compromising the quality of the final solutions. Our surrogate-assisted approach allows EC methods to scale better for both, expensive learning algorithms and large datasets with over 100K instances. Our second objective is to leverage EC methods for advancing our understanding of Deep Neural Network (DNN) design. We identify a knowledge gap in DL algorithms and introduce an EC algorithm precisely designed to optimize this uncharted aspect of DL design. Our analytical focus revolves around revealing avant-garde concepts and acquiring novel insights. In our study of randomness techniques in DNN, we offer insights into the design and training of more robust and generalizable neural networks. We also propose, in another study, a novel survival regression loss function discovered based on evolutionary search

  Long-term Forecasting Heat Use in Sweden's Residential Sector using Genetic Algorithms and Neural Network

  No full text
  In this study, the parameters of population, gross domestic product (GDP), heat price, U-value, and temperature have been used to predict heat consumption for Sweden till 2050. It should be noted that the heat consumption has been considered for multi-family houses. Most multi-family houses (MFH) get their primary heat from district heating (DH). A literature analysis of various models and variables has been conducted to enhance comprehension of forecasting and its process. The majority of earlier research has focused on electricity or energy rather than heat. The aim of this study is to create a model (linear and non-linear) from 1993 to 2019 with a minimum error as possible, and then use the genetic algorithm (GA) and neural network (NN) to predict Sweden's heat consumption till 205

  0

  full texts

  12,133

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Högskolebiblioteket i Halmstad Publikationer is based in Sweden
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇