Necmettin Erbakan University Institutional Repository

  High-Grade Basal Cell Adenocarcinoma Arising from the Parotid Gland: A Case Report and Review of the Literature

  No full text
  Bazal hücreli adenokarsinomlar son derece nadir görülür ve ilk kez 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tükrük bezi tümörleri histopatolojik sınıflamasına dahil edilmiştir. Bu tümörler genel olarak nadiren bölgesel ya da uzak metastaz ile birlikte olan düşük dereceli maligniteler olarak tanımlanırlar. Bununla birlikte, İngilizce literatürde major tükrük bezi kaynaklı 48 bazal hücreli adenokarsinoma, yüksek dereceli malignite olarak tanımlanmıştır. Cerrahi eksizyon ve olası postoperatif radyoterapi tedavi seBasal cell adenocarcinomas are exceptionally rare and were first included in the histopathological classification of salivary gland tumors by the World Health Organization in 1991. These tumors are generally described as a low-grade malignancy with rare regional or distant metastasis. However, 48 basal cell adenocarcinoma cases arising from the major salivary glands have been described as high-grade malignancy in the English literature. Surgical excision and possible postoperative radiotherapy is the treatment of choice. Close follow up is mandatory for early detection o

  Predicting college students perfectionism attitudes by psychological needs and social anxiety

  No full text
  Doktora Tezi. YÖK Tez No:430673Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçlarının ve sosyal kaygılarının mükemmeliyetçilik tutumlarını yordayıp yordamadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle bu araştırmanın problemini, üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçlarının ve sosyal kaygılarının mükemmeliyetçilik tutumlarını yordaması oluşturmaktadır. Bu araştırmada, genel tarama modelinin türlerinden birisi olan ilişkisel tarama türü kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 226 (%77.4) kız, 66'si (%22.6) da erkek olmak üzere, toplam 292 öğrenciden oluşmaktadır çalışma grubunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 226 (%77.4) kız, 66'si (%22.6) da erkek olmak üzere, toplam 292 öğrenciden oluşmaktadır Üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları ve sosyal kaygıları ile mükemmeliyetçilik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpım Korelâsyon Tekniği uygulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları ve sosyal kaygılarının, mükemmeliyetçilik tutumlarına ilişkin varyansının ne kadarını yordadığını ortaya koymak için çoklu regresyon analizinin, stepwise tekniği uygulanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ise, psikolojik ihtiyaçların alt boyutları ile mükemmeliyetçiliğin alt boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler vardır. Ayrıca sosyal kaygı ölçeğinin alt boyutları ile Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin alt boyutları arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre ise, psikolojik ihtiyaçlar ve sosyal kaygı mükemmeliyetçiliğin önemli yordayıcıları olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışma ve önerilere yer verilmiştir.Aim of this study is to reveal whether psychological needs and social anxiety levels of university students predict their perfectionist attitudes. Relational screening methos was used in this study. Participants consist of university students study in Necmettin Erbakan University-Ahmet Keleşooğlu Educational Faculty and the number of participants are 292 university students while 226 (77.4 %) of them women. To collect data Personal information form, Multidimensional Perfectionism Scale, New Needs Assessment Questionnaire and Social Anxiety Scale were used. To reveal the associations between psychological needs, social anxiety and perfectionism Pearson product-moment correlation analysis was used. Further, to investigate predictive power of psychological needs and social anxiety on perfectionist attitudes of university students stepwise multiple regression analysis was used. Findings of study indicate that there is positive and significant correlations between the subdimensions of New Needs Assessment Questionnaire and subdimensions of Multidimensional Perfectionism Scale. Also there is significant correlations between subdimensions of Social Anxiety Scale and subdimensions of Multidimensional Perfectionism Scale in university student sample. In addition, regression analysis showed psychological needs and social anxiety were significant predictors of perfectinism of university student. Lastly, findings of study were discussed in the light of literature and suggestions were given

  The Divine Love in Sufi Thought within the Framework of Ahmad Yasawi’s Divan-e Hikma???????????? ?????? ? ?????? ??????? ?? ????????? «?????-? ??????» ????? ?????? ?????

  No full text
  XII. yy. mutasavvıflarından olan Hoca Ahmed Yesevî, Pîr-i Türkistan namıyla şöhret kazanmış ve öğretileriyle Türklerin hem Müslüman olmasında hem de dinî anlayışlarının şekillenmesinde büyük tesirlerde bulunmuştur. Onun görüşleri, dinî-tasavvufi-ahlaki öğütleri vasıtasıyla günümüze ulaşmıştır. “Hikmet” adı verilen bu öğütler, Dîvân-ı Hikmet isimli eserinde bir araya getirilmiştir. Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet’te, tasavvufi gelenekte hakkında geniş bir literatür teşekkül etmiş olan “ilahi aşk” konusu üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur. Ona göre, aşk Hakk’a kavuşmanın yegâne yoludur. Ancak aşk ehli olmak, nefisle mücadele etmeyi, dünyadan ve dünyevi her şeyden vazgeçmeyi gerektirmektedir. Bu da tasavvuf kültüründe seyr u sülûk adı verilen ve bir mürşit rehberliğinde gerçekleştirilen manevi eğitim yoluyla sağlanmaktadır. Makalede, Ahmed Yesevî’nin ilahi aşk anlayışı, tasavvufi geleneğe mensup sufi, düşünür ve şairlerin görüşleriyle harmanlanarak ele alınacaktır.One of the 12th century sufis, Hodja Ahmad Yasawi, earned reputation as the Peer of Turkestan and effected enormously the Turk to become Muslim and to shape their religious ideas. His ideas have reached to the present by means of his religious, sufistic and moral advices. These advices called “hikma”, were collected in his book Divan-e Hikma. In Divan-e Hikma, Ahmad Yasawi featured the subject of “divine love” about which a big literature was consisted in sufi tradition. According to him, the love is the sole way of being reunited with Allah. However, being a lover of Allah requires to struggle with the self/nafs and to give up every profane thing. It is possibile with a spirituel training called sayr u suluq practiced under the guidance of sheikh/murshid. In the article, Ahmad Yasawi’s understanding of divine love will be introduced in the combination of the ideas of sufis, thinkers and poets, members of sufi tradition.????? ????? ?????, ???? ?? ?????? XII ????????,??????????? ????????? ???-? ?????????, ?????????????? ??????? ??? ?? ??????????? ??????,??? ? ?? ???????????? ???????????? ????????.??? ??????? ???????? ????????? ???????-???????????????????????? ???????, ???????? ?? ?????????. ??????-???????????, ????????? ??????,???? ??????? ? ???????????? «?????-? ??????».? ???? ???????? ????? ????? ?????????????? ????????? «???????????? ?????», ??????? ???????????????? ? ????????? ??????????. ???????? ???????????, ?????? ?????? ????? ???????????????? ??? ?????????? ? ?????????. ??????, ???????????? ???? ?????, ????? ?????????? ????, ????????????? ????? ????????. ??? ????? ???? ?????????????????? ????????? ??? ?????????????????/???????, ??????? ? ????????? ???????? ??????????????-? ?????. ? ?????? «???????????? ??????»? ????????? ?????? ????? ???????????????? ????????? ???????? ??????, ?????????? ? ??????,?????????????? ???????? ?????????

  Predicting spousal support of attribution in relationships and attachment and spouse similarity and problem solving abilities

  No full text
  Yüksek Lisans Tezi. YÖK Tez No:383636Bu araştırmada, ilişki yüklemelerinin, bağlanmanın, eş benzerliğinin ve problem çözme becerilerinin eş desteğini yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 yılında Konya ilinde yaşayan 374 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan evli bireylerin kişisel bilgilerine ulaşabilmek için "Kişisel Bilgi Formu", yükleme düzeylerini belirlemek için "İlişki Yükleme Ölçeği (İYÖ)", bağlanma stillerini belirlemek için "Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE)", eş benzerlik düzeylerini belirlemek için "Evlilikte Benzerlik Ölçeği (EBv Ö)", problem çözme puanlarını belirlemek için "Evlilikte Problem Çözme Ölçeği (EPÇÖ)", eş desteği düzeylerini belirlemek için ise "Eş Destek Ölçeği (EDÖ)" evli bireylere uygulanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon stepwise yöntemi kullanılmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ilişkilerde yapılan nedensel ve sorumluluk yüklemeleri arttıkça eş desteği düşmektedir. Bağlanma stillerinden biri olan kaçınma puanı arttıkça maddi yardım ve bilgi desteği artmaktadır. Evli bireylerin benzerlikeri arttıkça eş desteği artmaktadır. Evli bireylerin evlilikte problem çözme becerileri arttıkça eş desteği artmaktadır. Ayrıca yapılan regresyon analizinde evli bireylerin ilişki yüklemelerinin, bağlanma stillerinin ve evlilikte problem çözme becerilerinin eş desteğinin alt boyutlarından birisi olan maddi yardım ve bilgi desteğinin önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Evli bireylerin ilişki yüklemelerinin, çiftlerin eş benzerliklerinin ve evlilikte problem çözme becerilerinin eş desteğinin alt boyutlarından birisi olan sosyal ilgi desteğinin önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Evli bireylerin ilişki yüklemelerinin ve evlilikte problem çözme becerilerinin eş desteğinin alt boyutlarından birisi olan takdir etme desteğinin önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Evli bireylerin ilişki yüklemelerinin ve evlilikte problem çözme becerilerinin eş desteğinin alt boyutlarından birisi olan duygusal desteğinin önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur.In this research, it has been analysed whether attributions of relationship and attachment and spouse similarity and problem solving abilities have predicted spousal support or not. The working group of the survey has been comprised of 374 married couples living in Konya between 2012 and 2013 years. "Personal Information Form" to get personal data of married couples participating in this survey and "Relationship Attribution Scale " to identify the level of attribution and "Experience Inventory in Close Relationships" to determine the type of attachment and "The Scale of Similarity in Marriage" to define the degree of resemblance and "Solving Problem Scale in Marriage" to indicate the skills of problem solving and "Spousal Support Scale" to detect the rank of spousal support have been carried out on married people. Multiple regression stepwise method has been used in analysing data. Data have been tested in .05 degree of the significance level. According to the results of this research, while causal and responsibility attribution increases, spousal support decreases. As avoidance point which is one of the attachment styles remains, financial contribution and information utility rises. While spouse similartiy of the married people increases, spousal suupport increases. As problem solving skills of the married people rises, spousal support increases. In addition, in the regression analysis, relationship attributions of married people, attachment styles and the problem solving skills in marriages have been found out as an important predictor of financial contribution and information utility which is one of the sub dimension of spousal support. Relationship attributions of married people, spouse similarity, the problem solving skills in marriages have been found out as an important predictor of social attention support which is one of the sub dimension of spousal support. Relationship attributions of married people, spouse similarity, the problem solving skills in marriages have been found out as an important predictor of estimating support which is one of the sub dimension of spousal support. Relationship attributions of married people, spouse similarity, the problem solving skills in marriages have been found out as an important predictor of emotional support which is one of the sub dimension of spousal support

  A research of generalized continuity in ideal topological spaces

  No full text
  Yüksek Lisans Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 407540Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ideal topolojik uzaylarda tanımlanan bazı küme çeşitleri ve özellikleri incelenip, yorumlandı. İkinci bölümde, ilk olarak D_I (c,?_p)-küme ve ?-pre-I-açık küme olarak adlandırılan kümeler, ikinci olarak ?^*-t-küme ve ?^*-B-küme olarak adlandırılan kümeler tanımlanıp özellikleri incelendi ve diğer küme çeşitleri ile bağlantıları örneklerle ele alındı. Üçüncü bölümde sürekliliğin yeni dağılımları elde edildi. Bunun için D_I (c,?_p)-süreklilik, ?-I-almost süreklilik ve ?^*-B-süreklilik kavramları tanımlanıp sürekliliğin iki yeni dağılımı elde edildi.This study consists of three parts. In the first part, some types of sets that are defined in ideal topological spaces and their features were researched and interpreted. In the second part , firstly the sets called D_I (c,?_p )-set and ?-pre-I-set were identified, secondly the features of the sets called ?^*-t-set and ?^*-B-set were researched and the connections with the other types of sets were examplified. In the third part the new decompositions of continuity were obtained. For this purpose two new decompositions of continuity defining D_I (c,?_p )-continuity, ?-I-almost continuity and ?^*-B-continuity were obtained

  AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

  No full text
  Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu çalışmada Konya'nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu'da üç okul belirlenmiş ve her bir okuldan kırk olmak üzere toplamda yüz yirmi 8. sınıf öğrencisine en son okudukları çeviri kitaplar sorulmuştur. Klasik kitaplar çıkarıldığında en fazla okunan ilk iki kitabın "Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı" ile "Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri" olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bu kitaplar içerik unsurları olan; konu, tema, kahramanlar, plan, dil ve üslup bakımından incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre popüler çeviri çocuk romanlarının, macera ve fantastik türde seri kitaplar olduğu ve bölümlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca kitaplarda ana kahramanın çocuk olduğu ancak olağanüstü varlıkların da yer aldığı, kötülerle mücadelenin işlendiği ve çocukların hayatlarından unsurlara yer verildiği tespit edilmiştir.Children's and youth literature includes products enriching the world of emotions and thoughts of a target audience in accordance with language development and comprehension level. A child or a teenager who is in a transitional period gains reading habit, develops literary sensitivity and contributes to identity development by benefiting from the products of children's and youth literature. Through translated books, they get new experiences by confronting characters in different cultures, and thus they acquire enrichment of emotions and thoughts. In this study, three school were selected from the central districts of Karatay, Meram and Selçuklu in Konya, and forty 8th grade students from each school, one hundred and twenty in total, were asked which translated books they had read recently. Except for the classical books, it was determined that the first two most read books were "Percy Jackson and the Olimpians: Lightning Thief" and "Ranger's Apprentice: The Ruins of Gorlan". In the research, these books were examined in terms of plot, theme, characters, plan, language and style. The data were obtained using document analysis as a qualitative research method and analysed through content analysis technique. Depending on the findings, it has been determined that popular translated children's novels are series books in adventure and fantasy genres. Besides, it has been detected that the main characters in the books are children but there are also supernatural creatures, struggle against the evil is emphasized and elements from children's lives are included

  AN INVESTIGATION OF STUDENTS' READING MOTIVATION AT JUNIOR BOARDING SCHOOL

  No full text
  Bu araştırmanın amacı, yatılı ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarını incelemektir. Araştırmada öğrencilerin içsel ve dışsal motivasyon düzeyleri belirlenmiştir. İçsel ve dışsal motivasyon düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Ayrıca, okuma motivasyonu yüksek öğrencilerin motivasyon kaynakları ve okuma motivasyonu düşük öğrencilerin okuma motivasyonunu düşüren nedenler öğrenci görüşlerine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Öğrencilerin motivasyon düzeyine ilişkin veriler, "Okuma Motivasyonu Ölçeği" ile 655 öğrenciden toplanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin okuma motivasyonu kaynaklarını ve okuma motivasyonunu düşüren nedenleri belirlemek için görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: (i) Öğrencilerin hem içsel hem de dışsal okuma motivasyonları yüksektir. (ii) Hem içsel motivasyon hem de dışsal motivasyon boyutunda kızların ve erkeklerin puanları arasında kızların lehine anlamlı fark vardır. (iii) Hem içsel motivasyon hem de dışsal motivasyon puanları sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. (iv) Okuma motivasyonu yüksek öğrenciler motivasyon kaynakları olarak, ilk sıralarda aile ile ilgili faktörleri göstermiştir. (iv) Okuma motivasyonunu düşüren neden olarak "anlamı bilinmeyen kelimeler olması" ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırayla, kitapların konularının ilgi çekmemesi, kitap okumanın ilgi çekmemesi ve kitap okumanın sıkıcı olması izlemektedir. Okuma motivasyonu yüksek öğrencilerin, motivasyon kaynağı olarak, ilk sıralarda aile ile ilgili faktörleri göstermeleri çalışmanın ilginç bir bulgusu olarak değerlendirilmiştir. Çünkü yatılı öğrencilerin ilk sıralarda aile ile ilgili faktörleri değil de öğretmen ve arkadaş ile ilgili faktörleri belirtmeleri beklenir. Bu bulgu yatılı öğrencilerin özelliklerine göre yorumlanmıştır.The aim of this study is to analyze the reading motivation among the students of the boarding school who study at secondary school. In the study, the intrinsic and extrinsic motivation levels of the students were determined. The levels of intrinsic and extrinsic motivation were analyzed in terms of the variables of gender and grades. Moreover, the motivation resources of the students with higher reading motivation levels were determined according to the opinions of the students. Similarly, the causes which decrease the reading motivation levels of the students with lower reading motivation. The survey model was employed in the study. The data related to the motivation levels of the students was collected from 655 students through "Reading Motivation Scale". In order to determine the resources of the student motivation and the causes which decrease the reading motivation, interviews were conducted and following conclusions were obtained in accordance with the obtained data. Following findings were obtained: (i) The students have high intrinsic and extrinsic reading motivation levels. (ii) In terms of both intrinsic and extrinsic reading motivation levels, there is a significant difference between female and male students on behalf of the girls. (iii) The scores of both intrinsic and extrinsic motivation don't significantly differ according to their classroom levels. (iv) The students with high reading motivation levels determined the factors related to the families as the primary cause. (v) Related to the reasons which decrease the reading motivation, "the existence of the unknown words" is at the top of the list. They are followed by the topics in the books which don't draw attention, reading books aren't attractive and the boredom of reading books, respectively

  Babaların Zihinsel Engelli Çocuklarını Reddetme Davranışlarının İncelenmesi

  No full text
  Zihinsel engelli çocukları reddetme davranışı üzerinde alınyazın da çok fazla çalışma yapılmakla birlikte yapılan çalışmaların çoğunluğu anneleri kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı; zihinsel engelli çocuğa sahip babaların davranışları incelemektir. Çalışma için veriler Konya ilinde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 50 zihinsel engelli çocuğun babasından toplanmıştır. Araştırmada daha önce geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ve birçok araştırmada kullanılmış ebeveyn kabul red ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca zihinsel engelli çocuklar ve babalara ait kişisel bilgilerin alınacağı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmanın alt amaçlarından olan gelir, yaş ve eğitim düzeyine göre babaların zihinsel engelli çocuklarını reddetme davranışının farklılaşıp farklılaşmadığı Kruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucuna göre babaların toplam reddetme puanının oldukça yüksek olduğu davranışlarının gelir düzeyine göre anlamlı farklılığa sahip olduğu bulunmuştur. Düşük gelirli ve yüksek gelirli babalar arasında reddetme davranışı bakımından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinin ise babaların reddetme davranışı üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Many studies in literature was studied on mothers and families. In this study, it was aimed to examination to rejection behaviors of fathers having with mentally disabled child. Data in this study was collected from an rehabilitation center in Konya, where was reviewed 50 fathers. During gathering the data, information form and Parental Acceptance Rejection Questionnaire was used. For tested fathers' rejection behavior to differentiate whether age, educational level and income or not, we were used Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests. Total rejection score of 50 fathers was found rather high.The fathers' rejection was differentiated according to the income levels. The rejection behaviour of the fathers with low and high income was found significiantly. The other factors were not important on the rejection

  Study of improving effective speech scale

  No full text
  Dil, bir toplumun kültürünün en önemli unsurudur. Dilin yazılı ve sözlü anlatımdan oluşması, bu iki anlatım türünün ayrıntılı biçimde incelenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. İnsanların günlük hayatta kendilerini daha çok konuşarak ifade etmeleri, konuşma becerisinin daha etkili hale getirilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı, etkili konuşma becerisini ölçebilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesinde öğretmenlik formasyon eğitimi alan 342 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğrencilerin 230’u kız, 112’si erkektir. Öğrencilerden bir önceki derslerine giren öğretim elemanının konuşmasını değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçek maddeleri araştırmacılar tarafından ilgili alan yazını taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak hazırlanmıştır. 111 maddeden oluşan ölçeğin ilk hali, uzman görüşleri ve gerçekleştirilen geçerlik-güvenirlik analizleri sonucunda 24 maddeye indirilmiştir. Maddelerin 20’si olumlu, 4’ü olumsuz yargı içermektedir. Ölçeğin olumsuz yargı içeren maddeleri ters puanlanmaktadır. Ölçeğin geçerliğini sağlamak amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği ise Cronbach ?, Spearman Brown, Gutmann Split- Half teknikleri, düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ve %27'lik alt-üst grup farkına ilişkin t değerleri hesaplanarak sağlanmıştır. Bu işlemlerden sonra ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.Language is the most important part of culture. Because of that language is made up of writing and oral expressions, it implies that these expressions should be analyze in detail. In general, the people express theirselves orally in their daily lives. That’s why, oral expression should be made more effective. The goal of the study is to develop a measuring tool that can measure oral ability reliable and valid. The working group of this research has 342 students who get teaching formation education at Selcuk University of Konya City in Turkey. There are 230 female studens and 112 male students in this group. The students were wanted to evaluate the speak of the academic staff who did in previous lecture. Scale items were prepared by doing literatüre survey and getting comments of consultants. 111 items of the scale were reduced to 24 items after doing reliability and validity analyses and getting advices of consultants. In the scale, there are 20 items that can show positive situaitons and 4 items that show negative situations. The negative items of the scale are being pointed reversibly. To prove the validity of the scale, factor analyses that anatomize and confirm. The validity of scale was made by applying Cronbach alpha, Spearman Brown, Gutmann Split-Half Techniques, corrected item correlations and calculating the t-test values which are related with the 27 percent of up-down difference. After these, it was concluded that this scale is safe and valid

  Investigating of teacher candidates' self regulated learning in terms of emotional intelligence, epistemological beliefs and some variables

  No full text
  Doktora Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 407537Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öz düzenleme becerileri ile duygusal zekâları ve epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bunların öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, baba mesleği, yerleşim yeri, okul öncesi eğitim alıp almama durumu ve kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmektir. İlişkisel tarama yöntemiyle yapılan bu araştırmanın örneklemini Konya ilinde bir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 856'sı bayan, 409'u erkek olmak üzere toplam 1265 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğretmen adaylarına Öz Düzenleme Becerisi Ölçeği, Duygusal Zekâ Ölçeği ve Epistemolojik İnançlar Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), regresyon analizi ve korelâsyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının öz düzenleme becerisi düzeyleri ve duygusal zekâ düzeyleri yüksek seviyede bulunmuştur. Buna karşın öğretmen adaylarının epistemolojik inanç düzeyleri düşük seviyede bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öz düzenleme becerileri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, baba mesleği, yerleşim yeri, okul öncesi eğitim alıp almama durumu ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, gelir düzeyi değişkenine göre herhangi bir fark bulunmamıştır. Araştırmanın bulgularına göre; duygusal zekâ ve epistemolojik inançlar öz düzenleme becerilerini anlamlı düzeyde açıklamaktadır.The aim of this research to investigate the relationships between teacher candidates' emotional intelligence and epistemological beliefs with self regulated learning and to test these whether they differ acorrding to gender, grade level, income level, father's occupation, settlement, status of having to get pre-school education and number of siblings. The research was based on the relational search model and the sample set of research was consisted of including 856 female and 409 male total 1265 teacher candidates studying in a Faculty of Education in Konya. In this study, self regulated learning scale, emotional intelligence scale and epistemological beliefs scale was practiced to teacher candidates. To analyze the data, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), regression analysis and correlation technique is used. According to the survey; self regulation skills levels and emotional intelligence levels of the teacher candidates were found high levels. In contrast, levels of epistemological beliefs of teachers was found at low levels. Self regulation skills of teacher candidates differences were found between gender, grade level, father's occupation, settlement, status of having to get pre-school education and number of siblings but no differences were found in income level factor. According to the findings of the research; emotional intelligence and self regulation skills are the predictors of self regulated learning
  Necmettin Erbakan University Institutional Repositoryis based in TR
  Repository Dashboard
  Do you manage Necmettin Erbakan University Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!