Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository

  Рівносильність рівнянь та нерівностей

  Get PDF
  У посібнику міститься основний теоретичний матеріал та приклади розв’язування задач, пов’язаних із вивченням поняття рівносильності рівнянь та нерівностей та з врахуванням змісту цього поняття при розв’язуванні математичних задач. Після викладу теоретично-практичної частини посібника запропоновані задачі для самостійного розв’язування, до яких подані відповіді та вказівки. Розробка містить предметний покажчик теоретичного матеріалу. Посібник призначений для використання учнями заочної фізико-математичної школи фізико-математичного факультету КДПУ ім. В.Винниченка при розв’язуванні контрольних робіт. Може бути використаний у процесі самостійної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл до державної атестації

  Аналітична геометрія. Частина 1

  Get PDF
  У даному посібнику розглядаються основні поняття аналітичної геометрії з таких тем: елементи векторної алгебри, метод координат, пряма лінія на площині, пряма та площина у просторі. Матеріал з вказаних тем викладено в обсязі, передбаченому навчальними програмами для фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Корисно те, що з кожної теми наведено розв’язання типових прикладів, та підібрано вправи для самостійної роботи, що беззаперечно допоможе кращому засвоєнню теоретичного матеріалу

  Лабораторний практикум з методики навчання математики

  Get PDF
  У посібнику містяться лабораторні роботи з методики навчання математики, що відповідають державному освітньому стандарту та навчальному плану підготовки вчителів математики освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.040201 Математика* галузі знань 0402 Фізико-математичні науки. Надано детальні рекомендації щодо виконання практичної частини лабораторних робіт. Після кожної частини викладу запропоновані завдання для самостійної підготовки студентів. Посібник містить предметний покажчик теоретичного та практичного матеріалу

  Акмеологія та шкільна освіта

  Get PDF
  У даній статті зроблено детальний аналіз такого поняття як акмеологія, що визначає науку, яка вивчає закономірності вищих досягнень, творчі потенціали особистості зрілих людей, закономірності самореалізації. Крім того визначено характерні якості, опорні властивості особистості та характеристики зрілої особистості. Окрема увага приділена схемі дослідження акмеології

  Formation of the institute of guardianship and upbringing orphans in ukraine from ancient times to the XIII century

  Get PDF
  (UA) У статті висвітлено особливості виховання та опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні від найдавніших часів до ХІІІ ст.(EN) The article covers the particular features of upbringing and guardianship of orphans and children who have lost parents' concern in Ukraine from ancient times till the 18th century... The author singles out prechristian and Christian forms of social help to orphans and children who have lost parents' guardianship. The author pays attention to such forms of social help as adoption, nursing, old men institute, adopted child institute, help to an orphan, social help to orphans from the Church. The article demonstrates that among the traditions and forms of the help an important place is drawn to the care about orphans who are brought up as well as other children in the spirit of mutual help, hospitality and respect to old people

  The essence of correctional pedagogy as a science: formation and development

  Get PDF
  (UA) У статті подається єдність корекційної педагогіки як науки про психофізіологічні закономірності дітей із порушеннями розвитку їх навчання і виховання, особливості освіти дітей зі спеціальними потребами та особливостями їх розвитку, шляхи соціальної адаптації та реабілітації, широко розглядається становлення та розвиток корекційної педагогіки.(EN) The article deals with the unity of correction pedagogics as a science of physiological patterns of children with developmental problems of learning and education, especially the education of children with special needs and peculiarities of their development ways of social adaptation and rehabilitation, is widely considered becoming and development of correction pedagogic

  Імітаційне моделювання природничо-математичної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

  Get PDF
  У статті піднімається питання теоретичного обґрунтування використання імітаційного моделювання у природничо-матетичній підготовці майбутнього фахівця дошкільного навчального закладу. Прикладний зміст імітаційного моделювання полягає в алгоритмізації дидактичного складника освітніх процесів, розробці віртуального дослідницького простору, знаково-графічній візуалізації, схематичній подачі експериментального матеріалу та проектуванні процесу підготовки

  Відмінкові форми однини членних прикметників у церковнослов'янській мові української редакції кінця XVI-XVII ст.

  Get PDF
  (UA) У статті розглянуто особливості творення відмінкових форм однини членних прикметників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст., проведено порівняльний аналіз цих форм із відповідними у старослов’янській мові та українській XVI–XVII ст.(EN) The article deals with the peculiarities of formation of case forms of nominative adjectives in singular in the Church Slavonic language in Ukrainian edition of the end of XVI–XVII c. There was implemented a comparative analysis of the forms mentioned with the appropriate ones in the Old Slavonic and Ukrainian languages of XVI –XVII c.c

  Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії

  Get PDF
  У статті проаналізовано стан розвитку ідей конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії. Визначено основні конструктивістські принципи, якими керуються болгарські педагоги в навчальному процесі вищої школи. У контексті конструктивістської теорії зроблено акцент на найбільш поширених методах навчання у вищих навчальних закладах Болгарії

  Числівникові форми у пробному зошиті «Словника української мови ХVІ - першої половини ХVІІ ст.»

  Get PDF
  (UA) У статті розглянуто числівникові слова, які трапляються в текст і Пробного зошита «Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.».(EN) The paper focuses on different types of numerals which occur in the text of Probny Zoshyt “Dictionary of Ukrainian of XVI-first half of XVII centuries
  Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repositoryis based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!