Ss. Cyril and Methodius University in Skopje: Journals / Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје
Not a member yet
  1729 research outputs found

  ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ

  Get PDF
  Основната интенција на овој труд е да се презентира и анализира ди­вер­ген­тноста на инклузивното образование на децата со оштетен слух.Современите европски стандарди и модели на инклузивно образование науче­ниците со оштетен слух предвидуваат иницирање и имплементирање наиновации во образованието, согласно националниот контекст и востановенатадидактичка основа со традиција. Во таа смисла, наставниците чувствуваатпотреба од втемелување на соодветна инклузивна методологија, технологијаи стратегии во инклузивната практика. Значи, неопходно е да се иницираатактивности за образование на наставниците во редовните училишта, со целда се создадат најсоодветни модели на инклузивната практика за ученицитесо оштетен слух.За непречено реализирање на оваа цел, релевантните институции иницираати поддржуваат активности што значат поквалитетно и похумано образование.Тоа подразбира обезбедување локална инфраструктура и координација напрофесионалци за поддршка на редовните училишта во кои се вклучени децасо оштетен слух и креирање на најсоодветен инклузивен модел на практика

  ОБЕЛЕЖЈА НА ДОМУВАЊЕТО НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ ВО МАКЕДОНИЈА

  Get PDF
  Какви се состојбите со домувањетомеѓу ранливите групи население воМакедонија

  Јавна презенација на Извештајот за проценка на потенцијалот за добро управување во областа на социјалната заштита, 28 октомври, 2008 година, Скопје

  Get PDF
  Со поддршка на Фондацијата Институт отворено општество Македонија, во текот на 2006-2008 година сереализира меѓупрограмската иницијатива, „Проценка на потенцијалот задобро управување на Македонија”.Општата цел на оваа нова меѓупрограмска иницијатива на ФИООМ е дасе промовира концептот на јавен интерес во Македонија, со интензивирање на мониторингот и со охрабрување на примената на принципите надобро владеење од страна на државните институции, согласно процесотна пристапување кон ЕУ. Во рамкитена овој поширок проект, во текот на2007 година беше извршена анализа на потенцијалот за добро управување во осум области: образование,здравство, локална самоуправа, реформа на судството, човекови права,економија, социјала и мониторинг нараспределба и трошење на државните пари

  ГЛОБАЛНА РЕЦЕСИЈА ИЛИ НОВ ДРЖАВЕН ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ - ЕФЕКТИ И МЕРКИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СФЕРА

  Get PDF
  Глобалноста доведе до промени, до раст и развој кои про­дуци­раа позитивни ефекти, кои се нерамномерно распоредени. Напа­зарното работење иманентна е појавата на рецесии и кризи закои е потребен одговор во насока за обезбедување на тековите нарепродукцијата. Покрај економските, во анализа на кризата мо­рада се согледаат и социјалните аспекти. Тие се неизбежни и ако несе решаваат, се доведува во прашање опстанокот на сис­темот.Оттаму, може да се оцени дека е неопходен нов светскифинансиски поредок, со цел да бидат спречени финансиските иреалните кризи во иднина, но и решенија во социјалната сферашто ќе влијаат во насока на социјален развој. Тоа значи декамерките што сега се преземаат не се еднократни и само санациони,туку се фундаментални и насочени кон оформување нов системшто треба да обезбеди стабилност и ефикаснот на долг рок, нои социјална праведност.Глобалниот капитализам, глобалната економија, глобалнитефинансиски и реални пазари неопходно бараат и нови глобалниправила, но и глобални институции кои ќе ги регулираатглобалните пазари и процеси и социјаните аспекти на живеењето.Ориентацијата е насочена кон зајакнување на регулаторнитемеханизми на самите држави, односно воведување нови принципина интервенција на државата во услови на пазарно работење, сошто се овозможува опстојувањето на самиот општествен систем,како и меѓународни регулатори на кои државите ќе им пренесатдел од ингеренциите за воспоставување стабилност во поширокирамки

  СОЦИЈАЛНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ЛИЦА

  Get PDF
  Социјалното исклучување, кое се дефинира како губење (нарушување) насоцијалната кохезија, претставува неможност одредени членови на оп­штес­твотода ги користат постојните можности за социјално учество и да држат чекор соразвојот на општеството во кое живеат. Во овој труд е анализирано социјалнотоисклучување на младите лица кои, заради влијанието на различни фактори,социјалното исклучување може да го доживеат на различни начини. Посебеносврт е направен на социјалното исклучување на младите лица на возраст од 15до 19 години (НОВО - Не се Вклучени во Образованието, Вра­бо­те­носта илиОбуките). Во трудот е направена анализа на ризичните фактори што влијаат насоцијалното исклучување на младите лица и се претставени некои поважнисознанија за присутноста и третманот на социјално исклучените млади лица водругите земји. Анализирани се сознанијата за присутноста и третманот насоцијално исклучените млади лица во Република Македонија и можните политикиза нивно социјално вклучување и развој

  ЧЕТВРТИ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА СТАРЕЕЊЕТО И ГЕНЕРАЦИИТЕ

  Get PDF
  На Универзитетот во St. Gallen,во Швајцарија, од 28 до 30 август,2008 година беше одржан IV светскикогрес за стареењето и генерациите,во организација на Светската де­мографска асоцијација. На Конгресотпретставник од Македонија беше доц.д-р Сузана Борнарова од Институтотза социјална работа и социјалнаполитика, која учествуваше на овојнастан на покана од Светскатадемографска асоцијација и ERSTEфондацијата, со седиште во Виена

  СИСТЕМОТ НА БРУТО ПЛАТА НИЗ ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

  Get PDF
  Сојузот на синдикатите на Маке­до­нија (ССМ) во месец октомври2008 година, имаше голем број актив­­ности поврзани со најновите закон­ски измени и дополнувања водоменот на работните односи и социјалното осигурување. Во тој контекст, овој осврт прави деталенприказ на ставовите на ССМ во односна можните ефекти на Законот запридонеси за задожително социјалноосигурување врз работниците, како и,генерално, неговото можно влијаниеврз состојбите со вработеноста ипазарот на трудот во Македонија

  ОД ПРАКТИКАТА

  Get PDF
  The social protection system is facing the challenge of new reforms. Social assistance is one of the forms of social support that will soon be subject to certain systemic changes. By valuing the experiences from practice - social workers, as social assistance administrators, as well as beneficiaries of social (monetary) assistance, several focus groups have been made for the needs of the revision in order to emphasize their thoughts and attitudes

  «РЕАЛНО-ИМАГИНАРНО»

  Get PDF

  1,514

  full texts

  1,729

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Ss. Cyril and Methodius University in Skopje: Journals / Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје is based in North Macedonia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇