Copenhagen Business School: CBS Open Journals

  Crowdsurfing - hvem, hvad og hvorfor?

  No full text
  Der ligger en stor udfordring i at digitalisere (den globale) kulturarv. En række store projekter benytter crowdsourcing, som er at outsource opgaven til befolkningen. Det skaber fremdrift, men hvad er erfaringerne? Og hvad får bibliotekerne ud af det?Der ligger en stor udfordring i at digitalisere (den globale) kulturarv. En række store projekter benytter crowdsourcing, som er at outsource opgaven til befolkningen. Det skaber fremdrift, men hvad er erfaringerne? Og hvad får bibliotekerne ud af det

  Nyt fra foreningen

  Get PDF

  Nyt fra foreningen

  Get PDF

  Det samvirkende danske biblioteksvæsen

  Get PDF
  I 2003 skrev Michael Cotta-Schønberg en artikel i DF Revy med titlen "Universitetsbibliotekerne og det samvirkende danske biblioteksvæsen, med særligt henblik på Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEFF)": I artiklen gennemgik han den danske biblioteksfællesskabskultur, forholdet mellem universiteterne og universitetsbibliotekerne, universitetsbibliotekernes netværk og forholdet til daværende DEF

  Barrierer for at øge markedsorienteret aktivitet

  Get PDF
  Undersøgelsen, der refereres i denne artikel, har til formål at bidrage med ny viden om forøgelse af markedsorienteret aktivitet. Dette gøres ved at undersøge hvilke faktorer, der hæmmer tiltag til at øge markedsorienteret aktivitet og specielt, hvordan sådanne faktorer er forbundet og interagerer. De primære implikationer findes blandt de barrierer, der lægger grunden til øvrige barrierer i organisationen. Disse fundamentale barrierer er repræsenteret ved at virksomheden er salgs- og produktionsdrevet, at den opererer med up- og/eller downstream afhængighed, at virksomheden har en kort tidshorisont, at der i virksomheden er ledere med bestemte hæmmende personlighedstræk, at man ikke har professionel baggrund i marketing, samt at beslutninger træffes på baggrund af intuition og erfaring

  Ledelse blandt læger

  Get PDF
  På basis af et ’skrivebordsstudie’ af international litteratur og nyere empiriske studier uddrages overordnede konklusioner om sygehusvæsenets ledelsesmæssige kontekst, ledelsesmæssige opgaver og kompetenceudvikling. Den ledelsesmæssige kontekst karakteriseres som politiseret og under transformation, præget af professionelle (sub)kulturer og institutionaliseret ledelsespraksis, og særdeles situationsafhængig. Den ledelsesmæssige opgave er grundlæggende skabelsen af nye lederroller med vægt på håndtering af dilemmaer og usikkerhed samt medvirken til organisatorisk transformation. Et andet hovedelement er at skabe mening i forhold til komplekse omgivelseskrav, og at oversætte og bygge bro mellem forskellige (sub)kulturer. Sygehusvæsenets behov for at udvikle et nyt ledelsessystem løses på denne baggrund næppe ved import af modeller eller ledere fra andre sektorer, men ved at opbygge nye institutioner omkring ledelse i en meget speciel kontekst. I den forbindelse er det nødvendigt at gentænke lederudvikling i forhold til flere væsentlige dimensioner

  Ændringer i en koncerns decentraliseringsgrad: Nogle konsekvenser for indkøbsorganiseringen

  Get PDF
  Denne artikel søger at sætte fokus dels på udviklingstendenserne i samspillet mellem en koncerns hovedkontor og divisionerne og dels på, hvordan nyere IT-teknologier kan påvirke denne proces. Nogle konkrete konsekvenser af ændret samspil undersøges, idet tilpasningen af indkøbsorganiseringen præsenteres sideløbende med implementering af ny Data Warehouse1 teknologi. Artiklen indledes med at problematisere samspillet og sandsynliggøre, hvorfor og hvordan et Data Warehouse kan påvirke samspillets udviklingsretning. Efterfølgende præsenteres det empiriske grundlag, som er et casestudie på Danfoss A/S. Derefter belyses casen ud fra udvalgte teoretiske vinkler. For det første sammenholdes empirien med generelle udviklingstendenser i samspillet mellem det centrale og decentrale niveau inden for koncerner. For det andet relateres empirien til forskellige strategiske styringsformer. I et afsluttende afsnit diskuteres, hvordan IT-systemer generelt og Data Warehouse teknologi specifikt kan få indflydelse på strategisk udvikling, og implikationer for indkøbsorganiseringen vises
  Copenhagen Business School: CBS Open Journalsis based in DK
  Do you manage Copenhagen Business School: CBS Open Journals? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!