Copenhagen Business School: CBS Open Journals

  Forskningsfrihed – status og refleksioner efter et projekt?

  Get PDF

  Kurasje nr. 23-24

  Get PDF

  Kurasje nr. 14

  Get PDF

  Kurasje nr. 32

  Get PDF

  The Business of Anthropology: Communication, Culture and Japan

  Get PDF
  This article examines the potential use of anthropology as an effective means of studying business organizations. Taking, as a case study, preparations by an advertising agency for a competitive presentation to a potential client in Japan, the author shows how anthropological fieldwork––in particular, the method of participant observation—enabled him to understand and then analyse the social processes underpinning contemporary advertising. In addition, he addresses other issues relevant to success in research: for example, access to an organization, the strategic use of social connections, and the ability to take advantage of unexpected opportunity. Written in the style of a 'confessional' narrative, in which the author's presence and contributions to his informants' work are made obvious, the article shows the clear advantages of the methods of anthropology over those of other disciplines, like management studies, that are engaged in the study of contemporary business organizations

  Hyper-ritualer og følelser for det sociale. Durkheims teori om samfundets møde med sig selv

  No full text
  Emile Durkheim er kendt som en sociolog, der understregede vigtigheden af at studere samfundet som en funktionelt integreret helhed af objektiverbare sociale fakta. I artiklen argumenteres der for at følelser i al deres uhåndgribelighed alligevel fascinerede ham som en central forskningsgenstand. Durkheims teori om følelser har to hovedtemaer. Han har dels en teori om ”opbrusende øjeblikke”, det er situationer præget af sociale oplevelser, der skaber sporsættende og stærkt følelsesmættede erfaringer. Oplevelser, der er tæt knyttet til det sociale, men samtidig transcenderer dette felt og gør det meningsfuldt. Han har endvidere en teori om, hvorledes sociale fællesskaber gennem ritualer, symboler og fortællinger fastholder og genskaber de oprindelige følelser knyttet til de ekstraordinære situationer. Artiklen udfolder Durkheims behandling af disse to teoretiske spor og drager bl.a. den konklusion, at menneskers baggrund for at handle intentionelt formes gennem markante sociale situationer, præget af en høj følelsesmæssig intensitet. En anden konklusion er at sådanne ekstraordinære situationer så at sige insisterer på at blive erindret. Det sker gennem følelsesmæssige bånd, der knytter erindret fortid sammen med erindrende nutid. De ”opbrusende øjeblikke” bliver dermed styrende for de måder hvorpå mennesker, både individuelt og kollektivt, konstruerer deres biografier og gør deres aktuelle handlinger meningsfulde. ENGELSK ABSTRACT: Erik Laursen: Hyper-rituals and Feelings for The Social. Durkheim’s Theory of Society’s Meeting with Itself Emile Durkheim is known for emphasizing the importance of studying society as a functional, integrated whole of social data that may be objectified. This article argues that feelings in all of their intangibility nevertheless fascinated him. Durkheim’s theory on feelings possesses two main themes. On one hand he has a theory on “effervescent moments”, which are situations characterized by social experiences creating path making and strongly emotional experiences. Experiences closely connected to social life but at the same time transcending this field and giving it meaning. In addition, he has a theory about how social communities maintain and regenerate the original fee-lings attached to extraordinary situations through rituals, symbols and sto-ries. This article presents Durkheim’s discussion of these two theoretic paths and concludes that people’s background for acting intentionally is formed by significant social situations characterized by intense feeling. It also concludes that such extraordinary situations insist on being remembered. This happens through emotional ties binding recalled past to recalling present. The “effervescent moments” become therefore the ways in which people, individually as well as collectively, construct their biographies and give their current acts meaning. Key words: Hyper-rituals, emotions, soft social facts, religion, effervescence moments

  Borgernes stemmer i klimadebatten – hvilken vej blæser de globale vinde?

  No full text
  Det globale arrangement World Wide Views on Global Warming (WWViews) var et innovativt eksperiment med borgerinddragelse i komplicerede videnskabelige og tekniske problemstillinger. Formål med WWViews var at skabe en fælles global borgerstemme, hvis budskaber skulle kommunikeres til de politiske delegationer, der skulle mødes på FNs klimakonference COP 15 i København i december 2009. Denne artikel er baseret på et empirisk studie af det WWViews arrangement, der blev gennemført i København. Teoretisk trækker vi på teorier om deliberativt demokrati og teorier om borgerinddragelse i tekniske og videnskabelige problemstillinger. Analysen fokuserer på, hvordan borgernes dialog blev institutionelt rammesat som en deliberativ proces. Analysen inkluderer således refleksioner over, hvordan processen var designet, hvordan forskellige typer af viden og ekspertidentiteter blev konstrueret og forhandlet, samt hvordan deltagerne oplevede at være en del af arrangementet. Eftervirkningerne af arrangementet, herunder relationen til COP 15, bliver vurderet i den afsluttende diskussion om den fremtidige brug af WWViews som metode til global borgerinddragelse. ENGELSK ABSTRACT: Birgit Jæger, Erling Jelsøe, Louise Phillips and Annika Agger: Citizens’ Voices in the Climate Debate: Which Way Does the Global Wind Blow? The global event World Wide Views on Global Warming (WWViews) was an innovative experiment with public engagement in science and technology, aiming to create a ”global citizen voice” on climate change. The purpose of WWViews was to convey the opinions of ordinary citizens to political decision-makers at The United Nations Climate Summit, COP 15, in Copenhagen in December 2009. This article is based on a study of the Danish WWViews event, drawing on theoretical perspectives of deliberative democracy and studies of public engagement with science. The focus of the article is on the manner in which citizen deliberations were institutionally framed as an exercise in deliberative democracy. The analysis includes reflections on how the process was designed, how different types of knowledge and expert identities were constructed and negotiated, and how the participants experienced being a part of the event. The implications of the event and its relation to COP 15 are also considered in the discussion about WWViews as an innovative design for global public engagement in science and technology. Key words: Public engagement, deliberative democracy, climate changes, global citizen voice
  Copenhagen Business School: CBS Open Journalsis based in DK
  Do you manage Copenhagen Business School: CBS Open Journals? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!