Digital Library of the Czech Technical University in Prague

  Geomagnetically induced currents in the Czech power grid

  No full text
  Cílem práce je poprvé v českých podmínkách vyšetřit amplitudu geomagneticky indukovaných proudů (GIC) v rozvodné síti. Obecně se soudí, že tyto indukované proudy vedou k zvýšené poruchovosti klíčových komponent rozvodné sítě a jejich efekty jsou dobře prokázány v zemích ležících blíže magnetickým pólům (Skandinávie, USA, Kanada, jižní Afrika apod.), kde amplitudy GIC dosahují v bouřlivých obdobích hodnot až stovek ampér. V podmínkách střední Evropy nelze očekávat takto vysoké amplitudy, ale i GIC řádově menších amplitud mohou kumulativně přispívat ke zvýšené poruchovosti zařízení elektrizační sítě. Řešitel práce bude pro vybrané úseky vedení české rozvodné sítě modelovat časový vývoj GIC v obdobích se zvýšenou sluneční aktivitou. Práce poslouží pro realistický odhad nebezpečnosti GIC pro českou rozvodnou síť.The aim of this bachelor thesis is to investigate for the first time the amplitudes of geomagnetically induced currents in the electric power grid in the Czech Republic. It is generally believed that these currents lead to increased failure rates of components of the power grid. These effect are well proven for countries at higher latitudes - Scandinavia, USA, Canada, South Africa, etc., where the amplitudes reache up to hundreds of amperes during great solar storms. In the central Europe, such large values of GICs are not expected, but even GICs that are of lower amplitudes can cumulatively cause an increased failure rate. The investigator of this thesis will model the time evolution of GICs for a chosen time period of increased solar activity and for selected segments of the power grid. This thesis will serve for a realistic estimate of GIC hazard for the Czech power grid

  Assessment of the lowest internal surface temperature of a critical detail after additional thermal insulation of the ceiling of an unheated basement

  No full text
  Úkolem této bakalářské práce je určit vnitřní teplotu vzduchu nevytápěného suterénu ve stávajícím stavu a v navrhovaném stavu se zatepleným stropem suterénu. Následně se stanoví nejnižší vnitřní povrchové teploty vytápěného podlaží nad suterénem v ustáleném stavu na konkrétním řešeném detailu. Řešený detail se nachází mezi nadzemním podlažím a suterénem v místě balkonu, který není zateplený. Dále jsou navrženy varianty řešení kritického detailu a je určena ta nejlepší varianta tohoto řešení. Nakonec se ověřuje, zda vybrané řešení vyhovuje v neustáleném stavu. Také se zjistí, zda v neustáleném stavu nastanou předpokládané okrajové podmínky uvažované v ustáleném stavu.The aim of this bachelor thesis is to determine the internal temperature of the unheated basement in the current state and in the proposed state with insulated basement ceiling. Subsequently, the lowest internal surface temperatures of the heated floor above the basement are determined in a steady state on a specific detail. The detail is located between the aboveground floor and the basement in the place of the balcony, which is not insulated. In addition, variants of critical detail solutions are designed and the best variant of this solution is determined. Finally, it is checked whether the selected solution is in a steady state. It is also determined whether steady state contemplated boundary conditions occur in the unsteady state

  Developing an automatic speech recognition system based on Czech spoken language

  No full text
  Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáváním řeči (ASR) za použití rekurentních neuronových sítí (RNN). Cílem je analyzovat state-of-the-art v těchto vědních odvětvích a najít vhodný český otevřený dataset společně s RNN modelem. Dalším krokem je natrénovat vybraný model na zvoleném datasetu a najít druhý zdroj hlasových dat, ke kterému bude možné následně vytvořit anotace. Výstupem práce bude natrénovaný model, open-source dataset a systém dovolující snadné předzpracování dat a další rozšiřování datasetů. Zvoleným datasetem jsou připravená hlasová data z Poslanecké sněmovny a použitým modelem je DeepSpeech open-source projekt. Druhým zdrojem hlasových dat jsou zbylé nahrávky z PS, dostupné z jejich webových stránek. Součástí procesu přípravy těchto dat bylo použití detektoru hlasové aktivity (VAD), jehož výstup posloužil jako reference při segmentaci audio nahrávek. Natrénovaný model dosáhl úspěšnosti 12.66 % WER (chybovost v rámci slov) a 4.63 % CER (chybovost v rámci znaků), což byly dostatečně nízké hodnoty k vytvoření anotací nových dat. Nový dataset po předzpracování obsahoval přes 580000 hlasových nahrávek s proměnnou délkou zhruba od 1 do 70 sekund. Projekt je navržen jako Docker image s předpřipravenými nástroji ke zpracování datasetů a jejich použití k učení RNN. Výstupem je tedy natrénovaný model rekurentní neuronové sítě, otevřený český dataset s anotacemi a připravené Docker prostředí ke zpracování dat.This thesis deals with automatic speech recognition (ASR) using recurrent neural networks (RNN). The goal is to analyze the state-of-the-art in those fields and propose a suitable Czech open-source voice dataset and an RNN model. Next, train the model on the dataset and use to trained model to transcribe another appropriate source of speech data. The output is a trained speech-to-text model, a new open-source dataset, and a system allowing accessible data preprocessing and further extension of datasets. The dataset of choice is the Czech Parliament meetings (CPM) transcribed recordings, and the model used is the DeepSpeech open-source project. The secondary source of speech data is the rest of the recording gathered from the CPM website. Part of the preprocessing relied on the usage of a voice activity detection (VAD) model, which was used as a reference for the audio segmentation. The trained model achieved 12.66 % WER (Word Error Rate) and 4.63 % CER (Character Error Rate), which were sufficient values for the final dataset transcription. After preprocessing, the final dataset consisted of over 580000 speech utterances of ranging length roughly from 1 up to 70 seconds. The project is designed as a Docker image with prepared custom tools and other means to preprocess datasets and feed them to an RNN. Therefore, the output is a trained RNN model, an open-source dataset consisting of labeled recordings, and a ready-to-use Docker image with a toolkit for data preprocessing

  2D diagnostics of a charged particle beams profile obtained from particle accelerators

  No full text
  Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače snímán drátkovým detektorem. Získaná data jsou navrženým systémem zpracována a pomocí filtrované zpětné projekce zobrazena jakožto 2D obrázek profilu svazku. Simulace zobrazování byla prováděna v prostření GNU Octave, za účelem vybrat vhodný filtr pro filtrovanou zpětnou projekci. Navržený systém byl realizován na platformě Arduina a osobního počítače. Systém umožnuje lepší popis svazku, který zkvalitňuje ozařovací služby mikrotronové laboratoře. Systém může být využit k diagnostice svazků nabitých částic také v dalších laboratořích.This work presents the design of a 2D diagnostic beam profile system for the MT25 microtron - a cyclic electron accelerator. The beam of the accelerated electrons at the output window of the beam line is scanned by the wire detector. These data are processed by a system which create image of the beam profile. Display simulation was designed in GNU Octave, alowing to choose the suitable filter for filtered back projection. The designed system was realized using the Arduino. The system allows better description of the beam, which improves iradiation servis of the Microtron laboratory. The system is useful to describe beams of charged particles in other laboratories

  Antenna rotator

  No full text
  katedra telekomunikační technik

  Numerical Modeling of Nonlocal Energy Transport in Laser-Heated Plasmas

  Get PDF
  Modeling of the nonlocal energy transport in laser-heated plasmas is a challenging task. In order to include such a transport into simulations of plasmas, we propose the nonlocal transport hydrodynamic model, which provides a kinetic model and the classical fluid description at the same time. It resides in direct solution of electron and photon transport equations based on the BGK collision operator which gives an inherent coupling of energy transport to the plasma fluid. Our high-order discontinuous Galerkin scheme of the BGK transport equations and the fluid energy equations gives solutions obeying any regime of transport, i.e. between the local diffusion asymptotic and the collisionless transport asymptotic of free-streaming particles, which is demonstrated in the case of exact steady transport and approximate multi-group diffusion numerical tests. As an application of the nonlocal transport hydrodynamic model, we present simulation results of the ultra-intense laser prepulse interaction with solid targets of different atomic numbers, and results of the laser-driven shock in a plastic foam which is related to study of warm-dense-matter state of carbon. The simulations are calculated using our new Plasma Euler and Transport Equations nonlocal transport hydrodynamic code PETE.Katedra fyzikální elektronik

  A distributed infrastructure for virtual molecule screening

  No full text
  Tato práce se zabývá distribuovanými výpočty pro virtuální screening molekul. Cílem je vytvoření software, který bude paralelně operovat nad kvantovým výpočetním programem a bude filtrovat molekuly podle jejich vlastností. Program musí být přenositelný mezi unixovými systémy, přičemž cíleným hardware jsou výpočetní klastry. První část práce je věnována rešerši souvisejících témat, na jejichž základě jsou poté v další části voleny vhodné technologie pro implementaci programu. Dále následuje samotná implementace a v závěru je program podroben extenzivnímu testování.This work is focused on parallel computing for virtual molecular screening. The main goal is to develop software which will cooperate with quantum computational chemistry software and filter molecules with desired material properties. The program has to be portable among Unix-like operating systems. In the first part of this work a literature review is conducted. In the second part acquired knowledge is used to design the software which is then extensively tested at the end of this work

  Stochastic modelling of chemical kinetics

  No full text
  Obsahem této práce je studie tří základních stochastických modelů chemické kinetiky. Konkrétn ě se věnujeme porovnání Gillespieho stochastického simulačního algoritmu a základní chemické rovnici s jejich aproximací ve formě chemické Langevinovy rovnice. Zaměřujeme se na stochastický popis reakčních sítí s malými populacemi některých reagujících chemikálií. Zde na základě výpočtu stacionárního rozdělení pro genetické regulační sítě s a bez zpětné vazby ukazujeme, že chemická kinetika takovýchto systémůje ovlivněna jejich velikostí. Zejména studujeme výskyt většího počtu stabilních stavů, které jsou generované náhodným šumem. Ukazujeme, že toto dobře popisuje Gillespieho algoritmus a základní chemická rovnice, zatímco chemická Langevinova rovnice není schopna větší počet stabilních stavů zachytit.Three fundamental stochastic models are presented and studied in this thesis. More specifically, we compare Gillespie?s stochastic simulation algorithm and the equivalent chemical master equation with an approximation in the form of the chemical Langevin equation. We focus on a stochastic description of reaction networks with small populations of certain chemical species. Based on the computed stationary distribution of a gene regulatory network with and without feedback we show that the chemical kinetics of such a system is highly influenced by its size. The noise-induced multimodality can be captured by Gillespie?s algorithm and the chemical master equation. In contrast to that the chemical Langevin equation fails to predict this type of multimodality

  Evaluation of Employee Benefits in the Research Institution

  Get PDF
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie vztahující se k zaměstnaneckým benefitům. Druhá část je věnována vyhodnocení nastavení systému zaměstnaneckých výhod v dané společnosti. Na základě dotazníkového šetření je navržena změna v systému zaměstnaneckých výhod.The bachelor thesis deals with employee benefits. The aim is to analyze the system of employee benefits and taxes and applying them in a research institution. The first part describes the current theories related to employee benefits. The second part is devoted to the evaluation system settings employee benefits in the company. Based on the survey is designed to change the system of employee benefits
  Digital Library of the Czech Technical University in Pragueis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage Digital Library of the Czech Technical University in Prague? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!