Digital Library of the Czech Technical University in Prague

  Towards Automated Design of Complex Modular Systems Inspired by Nature

  Get PDF
  Katedra kybernetik

  New Approach to Induction Motor Drive Sensorless MRAS Control

  Get PDF
  Katedra elektrických pohonů a trakc

  Longitudinaly-pumped quasi-three-level laser modeling

  No full text
  katedra fyzikální elektronik

  Activity of the Integrated Rescue System Units in traffic accidents with spills of hazardous substances

  No full text
  katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstv

  Implementation of Lightweight Upper Limb Prosthesis with Dislocated Motoric Unit

  No full text
  Diplomová práce na téma návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou pojednává o současných typech a metodách ovládání protéz horní končetiny, dále se zabývá i dokumentací návrhu a výroby samotné nové protézy. Popis procesu výroby spočívá v návrhu nové mechanické metody otevírání prstů, realizace externí pohonné jednotky a metody jejího spojení s mechanickou částí. Mimo to je také v práci popsáno řešení ovládání protézy pomocí elektrických signálů přijatých ze zdravých svalů předloktí. Cílem práce je tedy výroba samotné protézy, respektive její mechanické části, která může být následně použita s kosmetickými doplňky a pahýlovým lůžkem jako plně funkční náhrada lidské končetiny.The thesis focuses on designing and realisation of light upper-limb prosthesis with external drive unit. It shows present types of prostheses and methods of their use. Next, it shows a realization of a new method of a mechanical hand-opening. It describes all the particles used in it and there is also a technique of trasmission of force from the external drive unit into the mechanical hand. There is also a description of an electrical control unit using myoelectrical signal meassured from functional muscle units in the forearm. The goal of the thesis is to develop and realize a light hand prosthesis (its mechanical and motoric part), that may be ordinarily used with cosmetic accesories and an arm socket as a complete substitute of a human hand

  Predictive Control for Small Hybrid Photovoltaic Systems

  Get PDF
  Malé hybridní fotovoltaické systémy přináší jejich uživatelům zvýšení energetické nezávislosti a snížení nákladů za nakupovanou elektrickou energii. Tato práce se zabývá prediktivním řízením těchto systémů na základě predikované hodnoty slunečního ozáření. Díky této podpůrné funkci je možné optimalizovat hospodaření s elektrickou energií.Small hybrid photovoltaic systems will bring benefits such as some energy independence and lower energy expenses to their users. This thesis is focused on predictive control these hybrid systems, based of prediction solar irradiance for next day. This support function makes it possible to optimize the management of electrical energy

  Application of Graph Databases in an E-commerce System

  No full text
  Cílem této diplomové práce je najít vhodné využití grafové databáze v systému internetového obchodu. Práce se zabývá principy a výhodami grafových databází. Na základě těchto poznatků je popsán návrh, implementace a integrace systému pro doporučování produktů do existujícího internetového obchodu. Při vývoji byl použit databázový systém OrientDB. Část textu je věnovaná důvodům zvolení tohoto databázového systému a jeho specifickým vlastnostem. Součástí práce je kapitola věnovaná testování a ladění výkonnosti implementovaného systému.The aim of this master thesis is to find suitable usage of graph database in concrete e-shop. The work deals with the principles and advantages of graph databases. Based on these findings, the design and implmenetation of the system for product recommendation is described and integrated into existing e-shop. Graph database managment system OrientDB was chosen as the best suitable for this purpose. Part of the text summarizes reasons for choosing this database and covers its specific features. One chapter is about testing and tuning implemented system

  Theoretical and Experimental Analysis of Synthetic and Hybrid Synthetic Jet Actuators

  No full text
  ústav mechaniky tekutin a termodynamik

  Eye endoscope probe

  Get PDF
  Tato diplomová práce se zabývá možnými konstrukcemi a sterilizačními metodami pro oftalmologické endoskopy. Je navržen sterilizační postup pro konstrukci vznikající souběžně s touto prací. Dále jsou studovány mechanické vlastnosti magnetického spoje přední a zadní části endoskopu a mechanické vlastnosti skla gradientní optiky.This diploma thesis analyses possible constructions and sterilization methods for ophthalmic endoscope. Sterilization procedure is proposed for construction emerging concurrently with this thesis. Mechanical properties of magnetic connection between the front and the back of the endoscope are studied as well as mechanical properties of gradient optics

  Fourier coefficients for a gravitational potential model of the Earth

  No full text
  V práci jsou popsány základní vztahy pro výpočet gravitačního potenciálu. Nezbytnou součástí práce je popis matematického aparátu vedoucího k řešení Laplaceovy diferenciální rovnice součtem nekonečné Fourierovy řady. V praktické části je řešen výpočet gravitačního potenciálu na tělese aproximujícím reálný tvar zemského povrchu jako částečný součet Fourierovy řady.The thesis describes basic relations for a calculation of the gravitational potential. The essential part of the thesis is a description of mathematical apparatus leading to the solution of Laplace differential equation by a sum of Fourier infinite series. The practical part of the thesis is focused on the calculation of the gravitational potential on a model approximating the actual figure of the Earth by a partial sum of Fourier infinite series
  Digital Library of the Czech Technical University in Pragueis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage Digital Library of the Czech Technical University in Prague? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!

  We use cookies to improve our website.

  Learn more