Digital Library of the Czech Technical University in Prague

  Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií

  No full text
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení investic v oblasti IT infrastruktury. Až do přelomu dvacátého a dvacátého prvního století byla veškerá infrastruktura pořizována a provozována převážně v on-premise podobě. S přelomem století dochází k posunu způsobu realizace směrem k fenoménu, nazývanému Cloud Computing. Jedním z klíčových argumentů, mimo jednoduchosti spuštění a provozu, pro výběr tohoto typu infrastruktury, je výše nákladů na pořízení a provoz. O Cloud Computingu se obecně tvrdí, že náklady na jeho využívání jsou nižší, než náklady na on-premise infrastrukturu. Pravda to není jen v případech, kdy se zpracovává a přenáší velké množství dat a je vyžadována stabilita výpočetního výkonu. Náklady se obvykle porovnávají prostřednictvím srovnání celkových nákladů na pořízení a provoz. Prvním problémem tohoto srovnání je skutečnost, že u on-premise infrastruktury se obvykle pro srovnání používají náklady na vybudování a provoz kompletní nové infrastruktury. Druhým, významnějším problémem, je nezapočítání flexibility infrastruktury s ohledem na možné budoucí navyšování a snižování požadavků. Přitom je flexibilita klíčovou vlastností Cloud Computingu. Tato disertační práce se na flexibilitu Cloud Computingu zaměřuje a jejím cílem bylo najít metodu, která ji umožní finančně ohodnotit. Pro tyto účely je v práci nejprve provedena analýza vlastností Cloud Computingu a jeho vazba na firemní byznys strategii. Především se hodnotí agilnost organizace a s ní spojená flexibilita, kterou musí infrastruktura poskytovat. Ve druhém kroku je navázáno hledáním metody finančního hodnocení investic, která by flexibilitu uměla vyčíslit. Vhodná se ukázala být metoda Reálných opcí, která jako jeden ze vstupních parametrů používá hodnotu volatility, kterou lze chápat jako proměnlivost (flexibilitu) prostředí. Na výběr metody navazuje rešerše existujících zdrojů, v rámci které se hledaly existující příklady využití metody Reálných opcí v oblasti IT. Výstupy rešerše ukázaly, že příkladů využití není mnoho. Proto byly autorem práce provedeny vlastní experimenty, které mimo jiné ukázaly, že finanční hodnotu flexibility lze založit na výpočtu vnitřních hodnot uzlů binomického stromu. Návrhem výpočtu vnitřních hodnot uzlů stromu a celkového vyčíslení hodnoty flexibility, se zabývá poslední část práce. Jsou v ní navrženy dvě varianty metody, založené na porovnání flexibility Cloud Computingu a on-premise infrastruktury. Pro tyto účely byl navržený nový typ exotické opce s pamětí, reflektující historii průchodu binomickým stromem. Varianty se liší způsobem započítání prvotní investice do onpremise infrastruktury a byly ověřeny na vybraných praktických scénářích, které potvrdily předpokládané chování výstupních hodnot. Pro snížení výpočetní a časové složitosti výpočtu výsledné hodnoty flexibility byla navržena nová datová struktura a algoritmus průchodu stromem. Práce je uzavřená vyhodnocením stanovených cílů, včetně potvrzení hypotézy, že metoda Reálných opcí je vhodným nástrojem pro hodnocení investic v oblasti IT služeb, konkrétně Cloud Computingu. Přínos práce spočívá v jiném pohledu na problematiku hodnocení nákladů na provoz infrastruktury, zaměřeném na flexibilitu. Hodnocena je schopnost za minimálních ztrát a s minimálními náklady poskytnout požadovaný výkon při změnách okolního prostředí. Navržené a ověřené varianty metody výpočtu, založené na využití nově navržené exotické opce s pamětí, je možné považovat za originální přístup k tomuto hodnocení. Po zobecnění lze metodu použít i v jiných segmentech utilit, ke kterým je Cloud Computing přirovnáván.Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vě

  THE ANALYSIS OF IMAGES IN NPOINT GRAVITATIONAL LENS BY METHODS OF ALGEBRAIC GEOMETRY

  Get PDF
  This paper is devoted to the study of images in N-point gravitational lenses by methods of algebraic geometry. In the beginning, we carefully define images in algebraic terms. Based on the definition, we show that in this model of gravitational lenses (for a point source), the dimensions of the images can be only 0 and 1. We reduce it to the fundamental problem of classical algebraic geometry - the study of solutions of a polynomial system of equations. Further, we use well-known concepts and theorems. We adapt known or prove new assertions. Sometimes, these statements have a fairly general form and can be applied to other problems of algebraic geometry. In this paper: the criterion for irreducibility of polynomials in several variables over the field of complex numbers is effectively used. In this paper, an algebraic version of the Bezout theorem and some other statements are formulated and proved. We have applied the theorems proved by us to study the imaging of dimensions 1 and 0

  Home Office Furniture

  Get PDF
  Návrh řešení univerzálního nábytku pro studenty, který je určen pro studentské koleje, internáty, či sdílené byty. Výsledným produktem je sekretář, jakožto nábytek, který zahrnuje prostor pro práci na počítači, či studium, ale také množství úložného prostoru ve formě zásuvek a skříňky.Design of universal furniture for students, designed for student dormitories, or shared flats. The resulting product is a secretary, as furniture that includes space for computer work or study, but also a large amount of storage space in the form of drawers and cabinet

  Cosmic Radiation and its Influance on Flight Crew Members

  No full text
  Posádky letadel jsou vystaveny zvýšené úrovni kosmického záření. Roční dávky posádek letadel běžně přesahují stanovenou úroveň, která je pro veřejnost 1 mSv. Provozovatelé letadel jsou proto ze zákona povinni dávky monitorovat a zajistit optimalizaci radiační ochrany. Vzhledem ke složitosti radiačního pole v letových hladinách, obsahujícího velké množství různých částic v širokém rozsahu energií, to však není lehký úkol. Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku čtenáři. Práce čtenáře seznamuje s kosmickým zářením, s historií jeho objevu a s problémem radiační zátěže posádek letadel. Ukazuje vliv ionizujícího záření na lidské zdraví a porovnává hodnoty efektivních dávek kosmického záření s hodnotami efektivních dávek ozáření obyvatel z jiných zdrojů. Práce shrnuje základní informace o dozimetrii posádek letadel, uvádí stanovené limity ozáření a zasazuje problematiku do legislativního rámce v evropském i českém kontextu. Vysvětluje metodiku výpočtu efektivních dávek, porovnává výpočty ozáření v závislosti na zvolených letových parametrech. Navrhuje leteckým provozovatelům, jak upravit plány a rozpisy služeb posádek letadel v závislosti na jejich radiační zátěži. Úvodní část práce je psána formou rešerše. Druhá část práce je vlastní tvorbou s provedením experimentálního ověření vypočtených efektivních dávek, které byly obdrženy během konkrétních letů letadla Embraer Legacy 600.Aircrew members are exposed to the increased levels of cosmic radiation. Their annual effective doses normally exceed the specified level of 1 mSv for the public. It is considered as a planned exposure situation at a workplace with possible increased radiation exposure from a natural source of radiation. Air operators are therefore legally obliged to monitor crew's effective doses and ensure optimization of radiation protection. The mixed radiation field at flight altitudes contains due to its complexity many different particles in a wide range of energies, and that's why the optimization of radiation protection is not an easy task. This diploma thesis aims to bring more understanding into this subject, so readers first learn about cosmic rays, the history of their discovery and the issue of the radiation load of aircraft crews. It also mentions the effect of ionizing radiation on human health and compares the values of common effective doses of cosmic rays received by flight crews with effective doses of human exposure from other sources (for example from medical diagnostics). It summarizes the basics of aircraft crew dosimetry and limits of radiation exposure according to European and Czech laws. It explains the methodology of effective dose calculation, compares how particular irradiation calculations depend on selected flight parameters, and suggests to airline operators how to amend flight crew rosters according to crew's radiation load. The introductory part of the thesis is written in the form of a literature search work and the second part is author's own work with the experimental verification of the calculated effective doses received on particular flights of the Embraer Legacy 600 aircraft

  Optimization of Production Parts Distribution in Car Industry

  No full text
  Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost GEFCO a je porovnán dřívější a současný model distribuce automobilových dílů. Dále jsou popsány metody operačního výzkumu, které slouží k řešení dopravních problémů a zvlášť je popsána lokační analýza. V praktické části je proveden výzkum pro zjištění optimálního umístění skladů pro rozvoz automobilových dílů. Pro účely diplomové práce byl použit iterativní algoritmus, sloužící k řešení lokačních úloh. Algoritmus byl implementován do interaktivního programu, napsaného v jazyce Python. Výsledek řešení je následně vyhodnocen a jsou doporučena opatření pro implementaci v provozu.The thesis proposes an optimization of automotive parts distribution in logistics company GEFCO by using the location analysis. The theoretical part introduces GEFCO and compares the earlier model of spare parts distribution with the current one. In this thesis, the methods of operational research used for solving problems in transportation are also described. Particularly, the location analysis is introduced. In the practical part, a research is carried out to find the optimal location of the warehouse for the distribution of automotive parts. For the purposes of the thesis, the iterative algorithm is implemented in an interactive program to solve the location problem. The outcome of the solution is then evaluated and recommendations for implementation in operations are suggested

  Identification of BDS Registers

  Get PDF
  Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, že je dotaz radaru neznámý, jsou přijaté odpovědi z odpovídače analyzovány a dále zpracovány s cílem identifikace jednotlivých BDS registrů. K tomuto účelu je vytvořen heuristický algoritmus, který přiřadí číslo BDS registru odpovídající zprávě na základě unikátních bitových řad a jiných kritérií. Správná funkčnost algoritmu je otestována na vzorku dat z ADS-B přijímačů provozovaných laboratoří ATM na Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze, Fakultě dopravní. Vyhodnocení úspěšnosti algoritmu je provedeno porovnáním ekvivalentních dat z reálného provozu poskytnutých ŘLP ČR s.p. Meteorologická data z MRAR BDS registrů jsou následně dekódována za účelem získání přesných informací o okolním prostředí z paluby letadla.The SSR Mode S technology represents currently one of the major means of surveillance in ATM. One type of SSR interrogation may elicit replies from Mode S transponder on board of an aircraft contained BDS register. Under assumption that the radar query is unknown, received Mode S transponder messages are analysed and further processed. A heuristic algorithm is created for identification of a particular BDS register. A BDS register number is assigned to the appropriate message based on the unique bit sequences and another criteria. The correct functionality of the algorithm is tested on the received sample of data from ADS-B receivers operated by ATM laboratory of Air Transportation Department at CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences. The algorithm success rate is evaluated according to the comparison to equivalent data form real operation obtained from the ANS CR. In addition, the meteorological information is decoded from MRAR BDS registers to obtain accurate meteorological data from on-board systems of the aircraft

  HABITAT SIWA OASIS, EGYPT

  No full text
  Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý.Theme of this thesis is to create habitable landscape for african nomadic tribes without need to import foregn buliding thechniques amd customs and style of architecture, so the nomads can mantain their own life

  Design and Realization of Control of the Closed System Using KNX

  No full text
  Diplomová práce je zaměřena na utvoření komplexního přehledu o problematice inteligentních systémů budov a praktické aplikaci systému KNX pro řízení demonstračního modelu. V textu jsou uvedeni někteří ze zástupců systémů pro domovní automatizaci, jejich základní dělaní a podrobnější popis. Praktická část je zaměřena na tvorbu samotného modelu, popis parametrizačního prostředí ETS5 i konfigurace vizualizace pro ovládání akvária. Závěr této části je věnován zabezpečení sběrnicové instalace i přenosu dat, jenž je pro řídicí systémy budov kritickým.The diploma thesis is focused on creating a comprehensive overview of intelligent building systems and practical application of the KNX system for the management of the demonstration model. There are shown some representatives of systems for home automation, their basic classification and more detailed description. The practical part is focused on modeling of the model itself, the description of the ETS5 parametrization environment as well as the configuration of the visualization for controlling the aquarium. The conclusion of this section is dedicated to the fieldbus and data transmission security as they are critical to building automation systems

  Heating and ventilation of intelligent villa with standalone operation

  No full text
  Cílem této diplomové práce je zpracování studie tří variant řešení technických zařízení pro inteligentní vilu s ostrovním provozem, jejich porovnání z hlediska technického, enviromentálního, investičních a provozních nákladů a aplikování nejvhodnější z těchto variant na řešení konkrétního objektu formou zpracování projektové dokumentace vytápění a větrání na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Jako konkrétní objekt byla vybrána rodinná vila vystavěná v 15. století, která vévodí plně funkční hospodářské usedlosti. Součástí komplexu je i goticko-renesanční tvrz, jež vznikla zřejmě teprve ve 13. století. Důležitým faktorem při výběru vhodné varianty bylo tedy i zachování historické podstaty objektu.The goal of this thesis is elaboration of three studies of technical facilites for intelligent villa with standalone operation and their comparsion in terms of technology, environment and life-cycle costs. The best fitting solution is developed into project of heating and ventilation documentation for building permit. Thesis is elaborated for villa from 15th century integrated into functional economical complex. Part of the complex is Gothic-renaissance fortress from 13th century. During comparsion of the best solution was taken for account historical spirit of the building

  Energy efficient temporary accommodation facility

  No full text
  Cílem této práce je vypracování projektu technologického vybavení energeticky efektivní dočasné stavby, která bude sloužit účelům dočasného ubytování - např. jako penzion, ubytovna, studentské koleje, zázemí pro terénní práce, či pro humanitární účely. Hlavní aspekt při volbě konstrukce a technologií je kladen na zachování mobility a maximální variability zařízení pro použití v různých podmínkách. Základním stavebním prvkem systému je modulární kontejner, který lze variabilně přizpůsobit různým účelům. Z těchto základních buněk je navržena modelová stavba, pro níž je zpracován projekt vytápění, větrání, vodovodu a kanalizace. V rámci návrhu dílčích technologií je kladen důraz na snížení spotřeby energie a zdrojů oproti běžně používaným objektům dočasného charakteru.The aim of this thesis is the project of technological equipment for energy efficient temporary construction, which will serve the purposes of temporary accommodation - for example as a hostel, dormitory, student college, base for fieldwork or for humanitarian purposes. The main aspect of choice of design and technology is to maintain mobility and maximum variability of equipment for use in different conditions. The basic building element of the system is a modular container that can be customized for various purposes. From these basic cells, a model structure is proposed, for which the project of heating, ventilation, water supply and sewerage is designed. In process of designing these sub-technologies, emphasis was placed on reducing energy and resource consumption in comparison with commonly used temporary objects
  Digital Library of the Czech Technical University in Pragueis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage Digital Library of the Czech Technical University in Prague? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!