Central Ukrainian National Technical University

eaKirNTU (Electronic archive Kirovograd National Technical University)
Not a member yet
  6877 research outputs found

  Cучасні підходи до організації проесійного розвитку кадрів на виробництві

  No full text
  The article discloses approaches of scientists to the definition of the concept of professional development. The reasons of negative situation in professional development at enterprises of Ukraine were analysed. Measures for improvement of the present-day situation have been developed. Метою статті - це дослідження сучасних підходів до організації професійного розвитку кадрів на виробництві, з’ясування їх впливу на соціально-економічну ситуацію в країні, визначення причин, що стримують професійний розвиток кадрів як складової системи розвитку підприємства та розроблення заходів щодо вдосконалення, організації професійного розвитку кадрів на виробництві. Розглянувши погляди науковців на поняття «професійний розвиток» можна зробити висновок, що це процес організаційно-економічних заходів підприємства у сфері навчання, підвищення вмінь та навичок персоналу, його перепідготовки і перекваліфікації, контролю за цим процесом, забезпечення власних службово-професійних інтересів розвитку та реалізації цілей діяльності підприємства. Прийнятий Закон України «Про професійний розвиток працівників» має формальний характер та не враховує реальної ситуації на українських підприємствах. Закордонний досвід свідчить про те, що підвищення професійного розвитку працівника це прибуткове інвестування підприємства. Визначивши основні фактори негативного впливу на професійний розвиток працівників розроблено заходи щодо покращення законодавчого, фінансового, організаційного та податкового характеру, що сприятимуть росту конкурентоспроможності кадрів на виробництві та покращення національного господарства вцілому

  Information technology of developing test kits based on software requirements

  Get PDF
  The article presents an advanced information technology of developing test kits based on software requirements using regulated cascading decision charts, providing the increase of coverage completeness by the projected test kits of software requirements and the accuracy of the tests themselves. The article presents an advanced information technology of developing test kits based on software requirements using regulated cascading decision charts, providing the increase of coverage completeness by the projected test kits of software requirements and the accuracy of the tests themselves

  Багатовимірна структурна ідентифікація при регулярних сигналах

  Get PDF
  New structural identification algorithm at a regular signals for the multidimensional objects with unstable poles is discussed in this article. This algorithm is based on the use of transformation of Laplace for the decision of reverse control task. It allows to find the object transfer matrices from the control input and from the indignation input as a result of the quadratic functional minimization. Новий алгоритм структурної ідентифікації багатовимірних можливо нестійких об’єктів при регулярних сигналах розглянуто у статті. Зазначений алгоритм заснований на використанні перетворення Лапласу для розв’язання зворотної задачі керування. Він дозволяє знаходити матриці передатних функцій об’єкта від регульованого входу та від збурення в результаті мінімізації квадратичного функціоналу якості

  Застосування цифрової автоматичної телефонної станції SI2000 для побудови міських та сільських коммунікаційних мереж зв’язку

  No full text
  In the article there has been considered the most progressive and constantly developing branch of science and engineering – telecommunication connection. There has been described the most progressive up-todate telecommunication systemSI200. There has been grounded expediency of using of digital automatic telephone station SI2000 for building up urban and rural communication networks. У статті розглянуто найбільш прогресивну та постійно розвиваючуюся галузь науки і техники - телекомунікаційний зв’язок. Описана сучасна цифрова телекомунікаційна система SI2000. Наведено доцільність використання цифрової автоматичної телефонної станції SI2000 для побудови комунікаційних мереж зв’язку. Метою дослідження є застосування сучасної цифрової автоматичної телефонної станції для побудови міських та сільських мереж зв’язку. SI 2000 – це цифрова телекомунікаційна системи з функціями ОКС №7 (система сигналізації), ЦМІС, xDSL, IPOP, COPM, V5.2, яка забезпечує надання телекомунікаційних послуг для аналогових абонентів та цифрових абонентів, а також реалізацію функцій керування та технічного обслуговування. Цифрова мережа з інтегрованими службами (ЦМІС) - це загальнодоступна телефонна мережа, що використовує цифрову технологію передавання сигналу і містить великий набір цифрових послуг, які стають доступними для кінцевих користувачів. Функція xDSL – це сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну здатність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції викривлень лінії на базі сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу. Функція COPM – це комплекс технічних засобів, призначених для проведення оперативно- пошукових меропріємств у мережах телефонного, пересувного бездротового зв’язку та радіозв’язку. Функція V5.2 забезпечує надання телекомунікаційних послуг для аналогових абонентів та цифрових абонентів, а також реалізацію функцій керування та технічного обслуговування. Функції керування і технічного обслуговування дозволяють контролювати роботу системи, абонувати та анулювати телекомунікаційні послуги, додавати та змінювати характеристики маршрутизації, виконувати заміри та збір статистичних даних по окремим частинам системи

  Employment in Ukraine: tendencies and problems of regulation

  Get PDF
  В статье раскрыто содержание категории «занятость». Определены доминирующие факторы, влияющие на развитие рынка труда и занятости в Украине. Проанализированы основные тенденции занятости в регионах Украины. Выявлены ключевые проблемы занятости, требующие структурных изменений экономики, регулирования рынка труда. The essence of the category "employment" has been revealed in the article. The dominating factors influencing development of labor market and employment in Ukraine have been defined. The main tendencies of employment in regions of Ukraine have been analysed. The key problems of employment demanding structural changes of economy, regulation of labor market have been defined. The need of ensuring high-quality employment has been proved

  Improvements of harrows wear resistance

  Get PDF
  Wear is the main reason for the loss of performance of the parts for agricultural machinery. It leads to the degradation of the soil working quality. This work aims to highlight the wear resistance of the harrows discs manufactured, consolidated and sharpened differently. The tests were conducted in the laboratory and the field of the Faculty of Exploitation and Repair of Agricultural Machinery of the State Technical University of Kirovograd (Ukraine) in 2015. The technical equipment consists of devices for consolidation by electric discharge and for measurement the linear wear of discs, a harrow, a sand test bed, a tractor and discs made of different materials and technologies. Some parameterized were collected during the laboratory test each 5 ha and up to 20 ha of operation and in the fields each 30 ha until the time limit of exploitation. The Laboratory tests have shown that after twenty (20) ha of operation, the wear resistance of the experimental discs made of steel 65G and consolidated by electric discharge with simultaneous grinding (sharpening angle of 30°) is 2.95 times higher than the discs in series made of steel 28MnB5. The field experiment gave the following results: According to agro technical requirements, the plowing depth limit of serial discs made of steel 28MnB5 was reached after an operating duration of 120 ha while for experimental discs made of steel 65G and consolidated by electric discharge with simultaneous grinding (sharpening angle of 30 degrees) this duration is of 156 ha. The diameter wear limit of experimental discs was reached after an operating duration of 179 ha against 154 ha for the serial ones. Therefore, the new technology can be applied during the manufacture and / or the repair of the discs

  Selective wear of cuttings elements of working organs of tillage machines with realization of self-sharpening effect

  Get PDF
  The clause of strengthening of cuttings elements is conditioning and realization of such selforganization process as a self-sharpening. Sharpening of horizontal and vertical cuttings elements of working organs of tillage machines (CE WOTM) is considered in many works, but not found out the terms of realization and nature of these processes in a sufficient measure. The processes of sharpening and blunting of CE WOTM are related mainly to the processes of wear. The change of type of CE in the process of wear is conditioned mainly a size and character of tearing down each of its bevel and by volume of destruction of cutting edge in the process of exploitation in the medium of soil and depends on character of co-operation in tribosystem " WOTM -soil"

  Деякі аспекти соціально-трудових відносин у малому підприємництві Кіровоградського регіону

  No full text
  The article is devoted research of features of socially-labor relations in the small enterprise of the Kirovograd of area. Basic problems and obstacles which brake development of socially-labor relations in a small enterprise are exposed. Socially-labor relations are described between employers and hired workers on small enterprises. Measures are offered on the removal of failings in socially-labor relations which exist in a small enterprise at regional level. У публікації поставлено за мету дослідити особливості соціально-трудових відносин, притаманних малому підприємництву регіону. Висвітлено основні проблеми та перешкоди, що гальмують розвиток соціально-трудових відносин у малому підприємництві. Статистичні дані свідчать про низькі темпи охоплення навчанням безробітних з метою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Особливо це стосується відсотку безробітних, які започаткували власну справу. Як свідчить практика, у регіоні не налагоджено тісної співпраці між службами зайнятості та малими підприємствами. Необхідність налагодження підготовки працівників саме для малих підприємств регіону обґрунтовано через розкриття специфічних рис діяльності малих підприємств. Окремо висвітлено характерні риси соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, котрі свідчать про недостатню соціальну захищеність останніх. У статті запропоновано низку заходів, спрямованих на поліпшення соціально-трудових відносин у сфері регіональної політики на ринку праці взагалі та на малих підприємствах зокрема

  3,173

  full texts

  6,872

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  eaKirNTU (Electronic archive Kirovograd National Technical University) is based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇