Universitat Politècnica de Catalunya

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Not a member yet
  120314 research outputs found

  Desfer el litoral : la regeneració de l’ecosistema del delta de la Tordera permetent una habitabilitat mínima estacional

  No full text
  El Delta de la Tordera presenta desafiaments derivats de la construcció en terrenys que formen part del sistema litoral. Durant les últimes dècades, la plana deltaica ha experimentat processos erosius que amenacen aquestes construccions enfront d'episodis puntuals extrems, però que no deixen de ser naturals. El projecte rau en la recuperació del paisatge originari del territori, deixant rastre dels canvis què ha patit i prenent l'oportunitat de repensar l'habitabilitat turística estacional existent. Es recupera el paisatge litoral a través d'intervencions basades en la natura, es connecta la punta de la Tordera amb Malgrat de Mar i es projecta un nou model de càmping estacional i més descarbonitzat que se centra en la lectura i comprensió de l'entorn.The Tordera Delta presents challenges arising from the construction on land that belongs to the coastal system. Over the last few decades, the deltaic plain has undergone erosive processes that threaten these constructions, which face occasional extreme episodes that are, nonetheless, natural. The project aims to recover the original territorial landscape, leaving traces of the changes it has undergone and embracing the opportunity to rethink the existing seasonal touristic habitability. The landscape is recovered through interventions based on nature, the Tordera coastal point becomes connected to Malgrat de Mar and a new model of seasonal and decarbonised camping is envisioned, focused on the reading and understanding of the local milieu

  EXPRESSIÓ GRÀFICA II (Examen final 1r quadrimestre)

  No full text
  Preguntes2023/20241r quadrimestr

  Towards sustainable building solutions: Development of hemp shiv-based green insulation material

  No full text
  There is currently a growing need for sustainable and environmentally friendly materials. One promising candidate is hemp shiv, which is considered waste material. hemp shiv exhibits lightweight properties and high insulation capabilities. This study focuses on the development of a material based in hemp shiv, recycled cardboard fibers is used as binder material, with the addition of a vegetable coating (colophony and arabic gum) for moisture protection and citric acid to enhance cellulose crosslinking. Thermal insulation properties were assessed measuring the heat transfer through the material. Acoustic insulation properties were evaluated using a Kundt tube within a frequency range of 100–6500 Hz. Mechanical tests, including compression, shear, and bending, were performed to assess the material’s strength. Additionally, moisture and fire resistance properties, as well as microstructure analysis, were examined. The influence of citric acid in the cellulose crosslinking was verified using FTIR-ATR spectroscopy. Results demonstrated that a higher percentage of hemp shiv content led to improved insulation performance, achieving attenuation values greater than 0.85– 0.95 dB/dB and a thermal conductivity of 0.02–0.03 W/m K. These findings indicate a great performance compared to commercial materials. The coating shields the material from external factors. It was observed that the citric acid does not react with hemp shiv.This research was funded by ACCIÓ grant number VALSUCANEM ACE014/20/000024 and PID2020-114070RB-I00 (CELLECOPROD) project, funded by MCIN/AEI/10.13039/ 501100011033. The corresponding author is partially granted through the FPU-UPC scholarship, 2021. The fourth author is a Serra Húnter fellow.Peer ReviewedObjectius de Desenvolupament Sostenible::11 - Ciutats i Comunitats SosteniblesObjectius de Desenvolupament Sostenible::12 - Producció i Consum ResponsablesPostprint (author's final draft

  ÀLGEBRA LINEAL | FINAL

  No full text
  FinalResolved2023-20241r quadrimestr

  XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES (Examen final, 1r quadrimestre)

  No full text
  Tema 2 i tema 42023/20241r quadrimestr

  Galeries com a resposta a la vulnerabilitat i pobresa energètica : estudi de viabilitat per la rehabilitació d’edificis mitjançant sistemes passius

  Get PDF
  El present Treball de Fi de Grau aborda un estudi i anàlisi de la situació de vulnerabilitat i pobresa energètica dels barris marginals de Palma de Mallorca, mitjançant una proposta de rehabilitació per disminuir els costos del consum energètic. Una temàtica de rellevància creixent tant en l’àmbit arquitectònic com social. En un context on les famílies no poden fer-se càrrec de les despeses que generen els seus propis habitatges, aquesta recerca se centra en estudiar una estratègia bioclimàtica passiva amb el propòsit de generar una proposta arquitectònica que sigui viable per obtenir les ajudes dels Plans Next Generation, unes subvencions impulsades pel govern. A través d’un anàlisi de diferents estudis realitzats, s’exploren aspectes energètics, econòmics, socials i de disseny, amb l’objectiu de contribuir al coneixement arquitectònic, en abordar una alternativa bioclimàtica en contraposició a la rehabilitació energètica convencional. L’estructura del present treball s’organitza de la següent manera: una primera secció, on es revisa la literatura actual per a contextualitzar la situació de vulnerabilitat i pobresa energètica a Palma; en la segona part, es presenta la metodologia emprada per a dur a terme l’estudi del sistema escollit i així acabar materialitzant una proposta arquitectònica; i en tercer lloc, es discuteix i analitza la viabilitat econòmica i ambiental de la proposta. Finalment, s’extreuen les conclusions en comparació a una proposta convencional i s’assenyalen possibles direccions per a futures actuacions. Es cerca no sols oferir una contribució significativa al camp de l’arquitectura sinó també proporcionar un valor pràctic per a una comunitat en risc d’exclusió social.El presente Trabajo de Fin de Grado, aborda un estudio y análisis de la situación de vulnerabilidad y pobreza energética de los barrios marginales de Palma de Mallorca, mediante una propuesta de rehabilitación para disminuir los costes del consumo energético. Una temática de relevancia creciente tanto en el ámbito arquitectónico como social. En un contexto donde las familias no pueden hacerse cargo de los gastos que generan sus propias viviendas, esta investigación se centra en estudiar una estrategia bioclimática pasiva con el propósito de generar una propuesta arquitectónica que sea viable para obtener las ayudas de los Planes Next Generation, unas subvenciones impulsadas por el gobierno. A través de un análisis de diferentes estudios realizados, se exploran aspectos energéticos, económicos, sociales y de diseño, con el objetivo de contribuir al conocimiento arquitectónico, al abordar una alternativa bioclimática en contraposición a la rehabilitación energética convencional. La estructura del presente trabajo se organiza de la siguiente manera: una primera sección, donde se revisa la literatura actual para contextualizar la situación de vulnerabilidad y pobreza energética a Palma; en la segunda parte, se presenta la metodología empleada para llevar a cabo el estudio del sistema escogido y así acabar materializando una propuesta arquitectónica; y en tercer lugar, se discute y analiza la viabilidad económica y ambiental de la propuesta. Finalmente, se extraen las conclusiones en comparación a una propuesta convencional y se señalan posibles direcciones para futuras actuaciones. Busca no solo ofrecer una contribución significativa en el campo de la arquitectura sino también proporcionar un valor práctico para una comunidad en riesgo de exclusión social.This Final Thesis deals with a study and analysis of the situation of vulnerability and energy poverty in the marginal neighbourhoods of Palma de Mallorca, by means of a rehabilitation proposal to reduce energy consumption costs. This is a topic of growing relevance in both the architectural and social spheres. In a context where families cannot afford the costs which their own homes generate, this research focuses on studying a passive bioclimatic strategy with the aim of generating an architectural proposal which is viable in order to obtain a series of subsidies promoted by the government. Through an analysis of different studies, energy, economic, social and design aspects are explored, with the aim of contributing to architectural knowledge by addressing a bioclimatic alternative to conventional energy rehabilitation. The structure of this work is organised as follows: a first section, where the current literature is reviewed to contextualise the situation of vulnerability and energy poverty in Palma; in the second part, the methodology used to carry out the study of the system chosen to materialise an architectural proposal is presented; thirdly, the economic and environmental viability of the proposal is discussed and analysed; and finally, conclusions are drawn in comparison to a conventional proposal and possible directions for future actions are pointed out. This Bachelor's Thesis seeks not only to offer a significant contribution to the field of architecture but also to provide practical value for a community at risk of social exclusion

  A high productivity bioprocess for obtaining metallic copper from printed circuit boards (PCBs)

  No full text
  PCBs constitute a residue rich in metals, among which copper stands out due to its majority content, much higher than that found in natural deposits, so that it is a potential secondary resource. Many attempts have been made to recover copper via biohydrometallurgy because it is an environmentally friendly route, however, one of its main drawbacks is the low productivity achieved. A global process based on circularity for obtaining copper cathodes from PCBs is proposed. First, PCBs from end-of-life mobile phones are shred to sizes between 800 and 2000 µm. Copper is leached from these pieces in a continuous stirred tank reactor (CSTR) at high ferric concentration, at a moderate temperature of 60 °C reaching dissolution rate higher than 1 g/L·h and a yield of 99 %. The solution that leaves the CSTR with concentrations of up to 10 g/L of Cu is passed through a high-performance bioreactor for the regeneration of Fe(III). A biooxidation rate of 1.3 g/L·h was achieved, and no inhibition was observed. Concurrently, copper is recovered in metallic state by solvent extraction and electrowinning with recirculation streams becoming a more profitable and sustainable complete global process.The experimental work was carried out at University of Sevilla, with exception of the research related with electrolysis and collection of EoL mobiles and mechanical pretreatment which was carried out at Universitat Politècnica de Catalunya and funded by project PID2020-117520RA-I00 of MCIN/AEI/10.13039/501100011033.Peer ReviewedPostprint (author's final draft

  RESISTÈNCIA DE MATERIALS (Examen final 1r quadrimestre)

  No full text
  PreguntesResolved2023/20241r quadrimestr

  Control de Fundamentos de Electrónica e Instrumentación (Curso 2023-2024)

  No full text
  Resolved2023/20241r quadrimestr

  GRETST sessió informativa: informe de sostenibilitat als TFG/TFM

  No full text

  98,509

  full texts

  239,825

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC is based in Spain
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇